Kapittelet som oppsummerer det norske regelverket knyttet til statsstøtte gir en praktisk innføring i de norske reglene for statsstøtte for advokater, jurister og andre som har en interesse av offentlig støtte.

Det norske kapittelet gir blant annet svar på dette:

  • Hvem gir støtte i Norge og hvem er ansvarlig for å overvåke støtte?
  • Hvilket handlingsrom har det offentlige til å gi støtte?
  • Hvilke regler regulerer offentlig støtte i Norge?
  • Hva er de viktigste støtteordningene og støttesektorene i Norge?
  • Hvem kan søke om støtte?
  • Hvor finner jeg informasjon om offentlig støtteordninger, støttemottakere og støtteregler?
  • Hvordan skal potensielle støttemottakere lykkes?
  • Hvordan kan konkurrenter til støttemottakere sikre sine interesser?
  • Hvilke regler gjelder for offentlig eierskap og kompensasjon for utførelse av tjenester av allmenn økonomisk interesse (transport, elektrisitet, vann, post mv.)?

Boken i sin helhet er tilgjengelig her

Getting The Deal Through publiseres årlig. Publikasjonen dekker flere juridiske fagdisipliner og skal gi internasjonale advokater og jurister innsikt i juridiske problemstillinger på tvers av landegrensene.