ThommessenFlow Finn folk
Fagstoff

Endringer i prospektreglene

GETTYIMAGES 639666654 2

Det er politisk enighet i EU om vesentlige endringer i Prospektforordningen. Endringene har til hensikt å gi utstedere enklere tilgang på kapital og forenkle prosessen for notering av verdipapirer.

Enigheten er i all hovedsak i tråd med forslaget fra Kommisjonen (les om forslaget her). Det er ikke avklart når endringene vil tre i kraft. Endringene er en del av "EU Listing Act", dvs. en regelverkspakke som også endrer blant annet markedsmisbruksforordningen og MiFID II. Du kan lese om endringene i markedsmisbruksforordningen her.

Forordning (EU) 2017/1129 ("Prospektforordningen") regulerer offentlige tilbud og notering av verdipapirer på regulerte markeder, som Euronext Expand og Oslo Børs. Euronext Growth er ikke et regulert marked, men en multilateral handelsfasilitet. Notering av verdipapirer på Euronext Growth faller derfor utenfor virkeområdet til Prospektforordningen.

Formålet med endringene er å gjøre verdipapirmarkedene mer attraktive for bedrifter og særlig å tilrettelegge for tilgang til kapital for små og mellomstore bedrifter ("SMBer"). De fleste endringene får imidlertid betydning for alle foretak, både SMBer og større foretak.

Sentrale endringer i Prospektforordningen

Terskelen for krav til eøs-prospekt ved offentlige tilbud økes fra eur 8 millioner til eur 12 millioner, med mulighet for nasjonale myndigheter til å redusere tersekeln til eur 5 millioner

Etter dagens prospektregelverk er det adgang til å utarbeide et nokså enkelt nasjonalt prospekt i stedet for et EØS-prospekt for offentlige tilbud under EUR 8 millioner. For tilbud under EUR 1 million er det heller ikke krav om nasjonalt prospekt.

Etter de nye reglene er den nedre grensen for utarbeidelse av EØS-prospekt ved offentlige tilbud i utgangspunktet satt til EUR 12 millioner per utsteder over en rullerende 12 måneders periode, men med mulighet for nasjonale myndigheter til å redusere terskelen til EUR 5 millioner. Til forskjell fra gjeldende prospektregler, kan ikke nasjonale myndigheter velge andre terskler enn EUR 12 eller 5 millioner. Det er usikkert om norske myndigheter vil sette terskelen for EØS-prospekt på EUR 12 eller 5 millioner.

Det vil fortsatt være anledning til å ha regler om nasjonale prospekter for tilbud under den valgte terskelen, men det innføres regler om at innholdskravene til slike nasjonale prospekter ikke kan være mer omfattende enn det som kreves for sammendraget i et EØS-prospekt. Det understrekes at denne restriksjonen kun gjelder ved offentlige tilbud og ikke ved notering. Euronext Growth og andre multilaterale handelsfasiliteter vil dermed fortsatt kunne fastsette innholdskravene for opptaksdokumenter på egne markedsplasser.

20%-unntaket fra plikt til å utarbeide noteringsprospekt økes til 30% og utvides til å gjelde for tilbudsprospekt

Etter gjeldende regler er det et unntak fra plikten til å utarbeide noteringsprospekt ved opptak til handel av verdipapirer som er ombyttbare med allerede noterte verdipapirer på samme regulerte marked, forutsatt at slike verdipapirer utgjør mindre enn 20 prosent av de verdipapirer som allerede er tatt opp til handel. Grensen på 20 prosent beregnes løpende over en periode på 12 måneder.

Unntaket økes nå fra 20 prosent til 30 prosent. I tillegg vil unntaket ikke bare komme til anvendelse for noteringsprospekter, men også for tilbudsprospekter ved offentlige tilbud av verdipapirer. Dette er en betydelig endring som innebærer at det vil være mulig å gjennomføre offentlige tilbud på inntil 30 prosent av noterte verdipapirer til flere enn 150 personer, uten at det utløses noe krav om utarbeidelse av prospekt.

Det stilles imidlertid krav om at utstederen ikke er gjenstand for insolvensbehandling eller restrukturering, og at det utarbeides et kort informasjonsdokument som både skal oversendes tilsynsmyndighetene og publiseres i forkant av tilbudet/noteringen. Dokumentet skal ikke overstige 11 sider og er ikke gjenstand for noen form for godkjennelse av tilsynsmyndighetene.

Introduksjon av "Follow-on"-prospekt som erstatning for både "forenklet prospekt for sekundærutstedelser" og "gjenopprettingsprospekt"

Gjeldende regler inneholder et forenklet prospektregime ved sekundærutstedelser i utstedere som har hatt noterte verdipapirer de siste 18 månedene. I tillegg ble det innført et eget regime for såkalte gjenopprettingsprospekter i forbindelse med COVID-19. Sistnevnte regime utløp 31. desember 2022.

De to regimene erstattes nå i sin helhet av en ny form for "Follow-on"-prospekt. Et Follow-on-prospekt er et alternativ ved tilbud eller notering av instrumenter som er utstedt av en utsteder med instrumenter som har vært notert på et regulert marked eller et SMB-vekstmarked i minst 18 måneder. Utstedere som kun har hatt notert gjeld, kan imidlertid ikke benytte seg av et Follow-on-prospekt ved notering av sine aksjer på et regulert marked.

Det oppstilles krav om at et Follow-on-prospekt ikke overstiger 50 sider. I tillegg innføres det også forenklede innholdskrav og en forpliktelse for prospektmyndigheten til å gjennomgå førsteutkastet til prospekt på 7 virkedager.

Introduksjon av "Growth"-prospekt som erstatning for EU-vekstprospekt

Etter gjeldende rett kan SMBer på visse vilkår benytte seg av et EU-vekstprospekt med forenklede innholdskrav. Gjeldende form for EU-vekstprospektet erstattes med en ny form for "Growth"-prospekt. Dette kan benyttes av utstedere som skal gjøre et offentlig tilbud av verdipapirer, og som ikke har noterte verdipapirer fra før. Mer konkret kan Growth-prospekter utarbeides av SMBer, utstedere som er eller skal noteres på et SMB-vekstmarked, utstedere med under 500 ansatte som ikke er notert på noen multilateral handelsfasilitet og som ikke gjør tilbud over EUR 50 millioner over en rullerende 12-månedersperiode, samt tilbydere av verdipapirer i annenhåndsmarkedet som opprinnelig ble utstedt av en SMB eller et selskap som er notert på et SMB-vektsmarked.

Det stilles krav om at prospektet ikke overstiger 75 sider.

I likhet med for Follow-on-prospekter, innføres det også forenklede innholdskrav til sammendraget for Growth-prospekter, med et generelt krav om at sammendraget kan være maksimalt 7 sider, med mulighet til å forlenge sammendraget med én side per garantist, og uten anledning til å ha kryssreferanser til andre deler av prospektet eller mulighet til å innarbeide informasjon ved referanse.

Beløpsterskelen for unntak fra plikten til å utarbeide tilbudsplikt og noteringsprospekt for kredittinstitusjoner som fortløpende utsteder obligasjoner, dobles fra EUR 75 millioner til EUR 150 millioner

Etter gjeldende regler er gjeldsinstrumenter som utstedes fortløpende eller gjentatte ganger av en kredittinstitusjon, unntatt fra plikten til å utarbeide både tilbudsprospekt og noteringsprospekt såfremt det samlede aggregerte vederlaget i EØS for de tilbudte verdipapirene er mindre enn EUR 75 millioner per kredittinstitusjon, beregnet over en periode på tolv måneder. Videre forutsetter unntaket at gjeldsinstrumentene ikke er subordinerte, konvertible eller ombyttelige, og de kan ikke gi rett til å tegne eller erverve andre typer verdipapirer eller være knyttet til et derivat.

Som følge av COVID 19-pandemien ble terskelen midlertidig økt til EUR 150 millioner. Dette blir nå den permanente terskelen.

Lengre frist for å trekke aksept ved prospekter uten endelig kurs og/eller volum

Dersom endelig salgskurs og/eller antall verdipapirer som skal tilbys offentligheten, enten uttrykt i antall verdipapirer eller som et samlet nominelt beløp, ikke kan inngå i prospektet, kan investorer etter gjeldende rett tilbakekalle sin kan aksept av kjøp eller tegning av verdipapirer i minst to virkedager etter at endelig salgskurs og/eller antall verdipapirer som skal tilbys offentligheten er fastsatt. Denne fristen utvides nå til tre virkedager.

Reduksjon av minste tilbudsperiode fra seks til tre virkedager

For aksjer som skal tas opp til notering for første gang, krever gjeldende rett at noteringsprospektet offentliggjøres senest seks virkedager før utløpet av tilbudsperioden. Minimum tilbudsperiode reduseres nå fra seks til tre virkedager.

Lengre frist for å tilbakekalle tegninger ved utarbeidelse av tilleggsprospekt

Inntreden av vesentlige forhold som nødvendiggjør et tilleggsprospekt, utløser etter gjeldende regelverk en rett for investorer til å trekke avgitte tegninger innen to virkedager etter offentliggjøringen av tilleggsprospektet. Denne fristen utvides nå til tre virkedager.

Videre er finansielle mellomledd etter gjeldende rett pålagt å opplyse investorene om at det er offentliggjort et tillegg samme dag som tillegget offentliggjøres. Denne fristen utvides nå fra samme dag til slutten av påfølgende virkedag.

Enkelre med universelle registreringsdokumenter

Et prospekt består normalt av et registreringsdokument, et verdipapirdokument og, eventuelt, et sammendrag. Etter gjeldende regler kan utstedere med noterte verdipapirer på et regulert marked eller en multilateral handelsfasilitet utarbeide et registreringsdokument i form av et universelt registreringsdokument hvert regnskapsår som beskriver selskapets organisasjon og virksomhet, uten å måtte utarbeide et registreringsdokument ved offentlige tilbud eller noteringer.

Etter gjeldende rett vil utstedere som velger å utarbeide et universelt registreringsdokument hvert regnskapsår, oversende dette til tilsynsmyndighetene for forhåndsgodkjenning, men slik at for utstedere som har fått et universelt registreringsdokument godkjent i to regnskapsår på rad, kan senere universelle registreringsdokumenter inngis til tilsynsmyndighetene uten forhåndsgodkjenning.

Etter de nye reglene holder det at det universelle registreringsdokumentet blir godkjent én gang, uten at påfølgende universelle registreringsdokumenter underlegges en særskilt godkjennelsesvurdering av tilsynsmyndighetene.

Ytterligere standardisering av prospekter og risikofaktorer

Det innføres en absolutt grense på 300 sider for prospekter som vedrører aksjer, uten at man skal medregne informasjon som er inntatt ved referanse eller tilleggsinformasjon for selskap med kompleks finansiell historie. I tillegg vil det komme utfyllende regler som detaljregulerer format, fontstørrelse og tilsvarende. Kravene vil ikke gjelde for noteringsprospekter som utarbeides samtidig som et tilbudsdokument utarbeides i henhold til lovgivningen eller praksis i et tredjeland, f. eks. et omfattende tilbudsdokument i USA, slik at utstederne skal kunne gjenbruke så mye som mulig i prospektet.

Etter regelendringen skal det utarbeides utfyllende regler som stiller krav til redegjørelse for aksjeutstederes bærekraftsrapportering og for om obligasjoner som tilbys eller noteres markedsføres for å ta hensyn til ESG-faktorer. Videre vil det stilles særskilte krav til såkalte European Green Bonds, dvs. grønne obligasjoner og sustainability-linked-obligasjoner, samt til utstedere av aksjer som er underlagt EUs taksonomiforordning.

Sammendraget i prospektet standardiseres ytterligere ved at det blant annet bestemmes at innholdskravene skal besvares i samme rekkefølge som nevnt i prospektforordningen. Videre åpnes det for at sammendraget kan økes med 3 sider dersom instrumentet har to eller flere garantister.

Regelendringen medfører også at det inntas en eksplisitt bestemmelse i prospektforordningen om at et prospekt ikke må inneholde risikofaktorer som er generelle, men at hver faktor må være spesifikk for utstederen eller dennes instrumenter. Det oppstilles videre krav til vurderingen av den enkelte risikofaktor, herunder vesentlighet og sannsynlighet for inntreden.

Veien videre

Prospektforordningen ble gjennomført i norsk rett 21. juli 2019. Formålet med endringene er i all hovedsak å forenkle kravene for utstedere som ønsker å notere sine finansielle instrumenter, særlig små og mellomstore bedrifter. Det er uklart når endringene trer i kraft i EU. Endringene vil gjennomføres ved en endringsforordning i EU. Denne endringsforordningen vil være EØS-relevant og inntas i EØS-avtalen, med tilhørende krav om gjennomføring i norsk rett. Det er uheldig om de norske prospektreglene avviker fra reguleringen i EU, og vi antar derfor at norske myndigheter vil etterstrebe en rask gjennomføring av endringene i norsk rett etter gjennomføring i EU.

Thommessen vil følge prosessen i EU tett og rapportere via ThommessenTracker. Her kan du lese mer om ThommessenTracker og hvordan du får tilgang.

Kontaktpersoner