ThommessenFlow Finn folk

Spotlight

Å rigge seg for fremtiden innebærer både å identifisere risiko og å utnytte muligheter på en bærekraftig måte. I Thommessen er vi opptatt av å ligge i forkant av trendene for å kunne være gode strategiske rådgivere. Her setter vi søkelyset på noen av de sentrale driverne som vi mener bidrar til å forme morgendagens Norge.

Thommessen AI Hub

I en tid hvor kunstig intelligens (AI) blir en stadig større del av hverdagen, er det essensielt å kunne nyttiggjøre seg av teknologien på en god og ansvarlig måte. AI revolusjonerer måten vi arbeider, løser oppgaver, og driver virksomheter på. Brukt riktig, kan AI løse komplekse utfordringer, skape verdi og åpne for unike muligheter. Nøkkelen ligger i å forstå hvordan man kan maksimere utbyttet av teknologien, samtidig som man sikrer en trygg implementering av nye verktøy. Her har vi samlet våre AI-ressurser for å hjelpe deg å navigere.

Les mer
Getty Images 1452604857

Strategisk risikorådgiving og etterlevelse

I en verden i rask endring er det viktigere enn noen gang å være klar over hvilken regulatorisk og forretningsmessig risiko virksomheten er eksponert for. Det handler om å håndtere det som skjer her og nå, men også å kunne utnytte mulighetene i å planlegge for det som kommer og samtidig være forberedt på krise.

Les mer
GETTYIMAGES 862430504 1920

Fornybare energiprosjekter mot 2030

Norge er avhengig av mer fornybar energi om vi skal lykkes med det grønne skiftet og nå målet om å redusere utslippene av klimagasser med 55 prosent innen 2030. Her kan du bli bedre kjent med hvordan vi jobber for å realisere fornybare energiprosjekter for fremtiden.

Les mer
Retning

Cybersikkerhet med Thommessen CyberHub

Bedrifter innen alle sektorer utsettes i økende grad for cyberkriminalitet. Vi har sammen med internasjonale cybersikkerhetseksperter opprettet Thommessen CyberHub – et fagforum der vi har invitert anerkjente cybereksperter til å delta. Sammen med våre partnere har vi som mål å øke våre klienters forståelse av de rettslige implikasjonene av cybertrusler, samt å bidra til bedre beredskap og mottiltak mot cyberhendelser.

Les mer
GETTYIMAGES 1254825733 1 crop

Fremtidens sjømatnæring

Thommessens sjømat-team består av over 25 dedikerte medarbeidere på tvers av flere juridiske fagområder, med ledende ekspertise innen sjømatnæringens verdikjeder. Sammen jobber vi for å sikre klientenes interesser og bidra til verdiskapning i en næring som er strengt regulert og som påvirkes sterkt av nasjonal og internasjonal politikk. Her kan du bli bedre kjent med teamet og hvordan vi bistår sjømatnæringen med alt fra regulatoriske spørsmål, konsesjoner og tillatelser, kontrakter, konstruksjonsprosjekter, tvister og patentrettslige spørsmål til oppkjøp, omstrukturering, generasjonsskifte, sammenslåinger, børsnoteringer og finansiering.

Les mer
Solstrand tur 06