ThommessenFlow Finn folk

Fornybare energiprosjekter mot 2030

Norge er avhengig av mer fornybar energi om vi skal lykkes med det grønne skiftet og nå målet om å redusere utslippene av klimagasser med 55 prosent innen 2030. Her kan du bli bedre kjent med hvordan vi jobber for å realisere fornybare energiprosjekter for fremtiden.

Strekning

Vi står midt i en pågående energirevolusjon som krever store investeringer i nye løsninger og infrastruktur. Thommessen er den største leverandøren av advokattjenester til fornybarselskaper i Norge og har bistått utbyggere i hele fornybarnæringens lange historie. Vi har god kjennskap til bransjens særtrekk, regelverksutviklingen og interessemotsetninger, noe som gir grunnlag for å gi kommersielle og strategiske råd.

Med en lang historie og høy anerkjennelse er blikket vendt fremover. Vi ønsker å bidra til realisering av morgendagens energiløsninger for å nå bærekraftsmålene.

The team is excellent in helping to secure common ground and making negotiations move forward. Client
The Legal 500, 2022

Vi jobber med fremtidens viktigste energiløsninger

Vi har i en årrekke jobbet tett på fornybare energikilder som har lang historie i Norge og som har bidratt til at vi er den energinasjonen vi er i dag. I tillegg jobber vi med nye energiløsninger som kommer til å bli helt sentrale for at vi skal nå bærekraftsmålene.

Vindkraft på land

Landbasert vindkraft er den produksjonsteknologien med lavest utbyggingskostnad i Norge, og Norge har noen av verdens beste vindressurser. Videre vindkraftutbygging på land blir derfor viktig for å dekke den forventede økningen i det norske og europeiske kraftforbruket.

Konsesjonsbehandlingen av nye vindkraftverk på land ble stanset i april 2019. Regjeringen åpnet i april 2022 for konsesjonsbehandling av meldinger om nye vindkraftprosjekt, dersom vertskommunen samtykker til det. Vi oppsummerer status for konsesjonsbehandling av vindkraft på land.

Les mer her
Vindkraft

Havvind

Norsk sokkel har noen av verdens beste og mest stabile vindressurser, lang kystlinje og kompetent og erfaren offshore-industri. Norge og norsk industri har dermed gode forutsetninger for å ta en posisjon i et voksende havvindmarked som potensielt kan skape titusenvis av nye arbeidsplasser langs hele kysten.

Vi følger utviklingen tett og jobber med ulike problemstillinger knyttet til hva som skal til for at Norge skal lykkes som havvindnasjon. Her oppsummerer vi prosessen slik den per i dag er tiltenkt fra myndighetenes side.

Les mer her
Havvind

Solenergi

Solkraft utgjør i utgangspunktet en liten del av Norges totale kraftproduksjon. Tall fra 2021 viser en årlig kraftproduksjon som tilsvarer rundt en promille av den samlede kraftproduksjonen i Norge. Utviklingen de siste årene har imidlertid vært betydelig og potensialet for solkraft i Norge er stort.

Thommessen har lang erfaring med å bistå fornybare kraftprodusenter og følger utviklingen i solkraftnæringen tett. Vi jobber med en rekke aktører for at vi skal lykkes med å realisere potensialet for solkraft i Norge.

Les mer her
Solenergi

Vannkraft

Norge kan for en stor del takke vannkraften for at vi er den energinasjonen vi er i dag. Vannkraften har bidratt til industriutvikling og verdiskaping, og er sammen med strømnettet ryggraden i norsk energiforsyning.

Det rettslige rammeverket for vannkraftproduksjon er bygget på at landets vannkraftressurser tilhører og skal forvaltes til beste for allmennheten. I dette ligger blant annet at et krav om offentlig eierskap til stor vannkraft, og privat eierskap over stor vannkraft er begrenset til en eierandel på 1/3. Vi har bistått landets største vannkraftprodusenter i flere tiår, og har lang erfaring med alle typer problemstillinger knyttet til vannkraft.

Les mer her
Vannkraft

Hydrogen

Hydrogen som energibærer kan i fremtiden bli en viktig brikke i fornybarsamfunnet, både som varmekilde, direkte bruk i prosessindustrien og i transportsektoren. I kraftsektoren kan hydrogen bidra som en kilde til fleksibilitet i kraftsystemet.

Norge har gode forutsetninger for å bli en stor produsent og bruker av hydrogen, selv om hydrogen i dag i liten grad er brukt innenfor nevnte sektorer. Interessen for hydrogen som er produsert med lave eller ingen utslipp har imidlertid steget kraftig de siste årene, og norske myndigheter har uttalt at de har et høyt ambisjonsnivå for hydrogen i Norge.

Les mer her
Hydrogen

Karbonfangst og -lagring

Karbonfangst og -lagring er et av tiltakene som FNs klimapanel anbefaler for å begrense den globale oppvarmingen. Ifølge det internasjonale energibyrået, IEA, må flere milliarder tonn CO2 lagres hvert år dersom vi skal klare å redusere den globale oppvarmingen innenfor Paris-avtalens mål. For å nå de politiske målene om utslippskutt i fremtiden vil det være helt avgjørende å lykkes med en satsning på karbonfangst og -lagring.

Det er en økende interesse fra virksomheter som ønsker å ta imot og lagre CO2 permanent, og regjeringen har ytret et tydelig ønske om å tilby attraktive lagringsarealer til virksomheter som leverer løsninger for kommersiell lagring av CO2.

Les mer her
Karbonfangst

Vi bistår i alle faser av fornybare utbyggingsprosjekter

Våre advokater har lang erfaring med å følge fornybare utbyggingsprosjekter tett – hele veien fra prosjektstart, via selve prosjektutviklingen og frem til prosjektgjennomføring og eventuelt etterfølgende kjøp og salg. Under kan du lese mer om hvordan vi jobber i de ulike fasene av prosjektet.

Hvordan vi jobber med tvisteløsning i fornybarbransjen

Tvister i fornybarbransjen knytter seg ofte til komplekse og spesialiserte spørsmål. Vår avdeling for fornybar energi og infrastruktur er eksperter på det regulatoriske rammeverket og de privatrettslige reglene som bransjeaktørene må forholde seg til. Vi jobber sammen med våre prosedyrespesialister, og får inn de riktige menneskene på det riktige tidspunktet.

Vårt team bistår med tvister knyttet til alt fra utbyggingsavtaler til forvaltningsvedtak og konsesjonsvilkår. Vi har også bred erfaring med entreprisetvister knyttet til fornybarprosjekter og ekspropriasjonsskjønnssaker for erverv av rettigheter til utbygging og drift av ulike energiprosjekter. Målet er alltid å oppnå det beste resultatet for klienten på den mest effektive måten. Vi bistår på forhandlingsstadiet, i mekling, og om nødvendig i retten.

_DSC8547

Sustainability Database

I takt med et økende fokus på bærekraftig utvikling, ser vi at bærekraftreguleringen skyter fart. Både i form av nytt regelverk, men også i form av konkrete krav fra ulike bransjer, finansinstitusjoner og investorer.

I vår Sustainability Database hjelper vi deg å navigere i mylderet av regelendringer og bransjeinitiativer innen ulike sektorer. Tjenesten er tilgjengelig for våre klienter, potensielle klienter og andre samarbeidspartnere.

Gå til Sustainability Database
Landevei

Opptak

Aktuelt

Teamet