ThommessenFlow Finn folk

Fornybare energiprosjekter mot 2030

Norge er avhengig av mer fornybar energi om vi skal lykkes med det grønne skiftet og nå målet om å redusere utslippene av klimagasser med 55 prosent innen 2030. Her kan du bli bedre kjent med hvordan vi jobber for å realisere fornybare energiprosjekter for fremtiden.

Retning

Verden står midt i en pågående energirevolusjon som krever store investeringer i ny teknologi og infrastruktur. Thommessen er den største leverandøren av advokattjenester til fornybarselskaper i Norge og har bistått utbyggere i hele fornybarnæringens lange historie.


Med god kjennskap til bransjens særtrekk, regelverksutviklingen og interessemotsetninger, er vi godt posisjonert til å gi kommersielle og strategiske råd. Erfaringen og kunnskapen tar vi med oss videre når vi nå også jobber med nye energiløsninger som kan akselerere det grønne skiftet.

The team is excellent in helping to secure common ground and making negotiations move forward. Client
The Legal 500, 2022

Spisskompetanse i alle faser av fornybare utbyggingsprosjekter

Våre advokater har lang erfaring med å håndtere komplekse fornybarprosjekter og har ledende ekspertise innen alle faser av prosjektene – fra kartlegging av mulighetsrom, gjennom prosjektutvikling og finansiering, til bygging og drift. Vi vet når i prosjektet det er behov for å trekke på kompetanse fra ulike fagområder. Med Thommessens spisskompetanse i bredden vil vi alltid koble på den riktige ekspertisen på riktig tidspunkt.

Vår kunnskap strekker seg dessuten utover det juridiske og vi bistår som strategisk sparringpartner inn i selve prosjektutviklingen. For å unngå unødvendige forsinkelser og kostnader er det helt essensielt å komme riktig ut fra start og drive parallelle prosesser underveis. Under kan du lese mer om hvordan vi jobber i ulike faser av prosjektet.

Strømmast

Vi jobber med fremtidens viktigste energiløsninger

Vi har i en årrekke jobbet tett på fornybare energikilder som har lang historie i Norge og som har bidratt til at vi er den energinasjonen vi er i dag. I tillegg jobber vi med nye energiløsninger som kommer til å bli helt sentrale for at vi skal nå bærekraftsmålene.

Vindkraft på land

Landbasert vindkraft er den produksjonsteknologien med lavest utbyggingskostnad i Norge, og Norge har noen av verdens beste vindressurser. Videre vindkraftutbygging på land blir derfor viktig for å dekke den forventede økningen i det norske og europeiske kraftforbruket.

Konsesjonsbehandlingen av nye vindkraftverk på land ble stanset i april 2019. Regjeringen åpnet i april 2022 for konsesjonsbehandling av meldinger om nye vindkraftprosjekt, dersom vertskommunen samtykker til det. Vi oppsummerer status for konsesjonsbehandling av vindkraft på land.

Les mer her
Vindkraft

Havvind

Norsk sokkel har noen av verdens beste og mest stabile vindressurser, lang kystlinje og kompetent og erfaren offshore-industri. Norge og norsk industri har dermed gode forutsetninger for å ta en posisjon i et voksende havvindmarked som potensielt kan skape titusenvis av nye arbeidsplasser langs hele kysten.

Vi følger utviklingen tett og jobber med ulike problemstillinger knyttet til hva som skal til for at Norge skal lykkes som havvindnasjon. Her oppsummerer vi prosessen slik den per i dag er tiltenkt fra myndighetenes side.

Les mer her
Havvind

Solenergi

For å realisere Energikommisjonens ambisiøse mål om 40 TWh i ny kraftproduksjon innen 2030, må solkraft spille en sentral rolle. Med et teknisk potensial på 30 TWh for solenergi alene, kombinert med vårt omfattende landareal, står Norge godt rustet til å øke solkraftkapasiteten betydelig. Imidlertid er fjerning av regulatoriske hindringer og effektivisering av konsesjonsbehandlingen avgjørende trinn for å frigjøre dette potensialet.

Vi har lang erfaring med å bistå fornybare kraftprodusenter og praktisk erfaring innen utbygging av solkraft.

Les mer her
Solkraft spotlight

Vannkraft

Norge kan for en stor del takke vannkraften for at vi er den energinasjonen vi er i dag. Vannkraften har bidratt til industriutvikling og verdiskaping, og er sammen med strømnettet ryggraden i norsk energiforsyning.

Det rettslige rammeverket for vannkraftproduksjon er bygget på at landets vannkraftressurser tilhører og skal forvaltes til beste for allmennheten. I dette ligger blant annet at et krav om offentlig eierskap til stor vannkraft, og privat eierskap over stor vannkraft er begrenset til en eierandel på 1/3. Vi har bistått landets største vannkraftprodusenter i flere tiår, og har lang erfaring med alle typer problemstillinger knyttet til vannkraft.

Les mer her
Vannkraft

Hydrogen

Hydrogen som energibærer kan i fremtiden bli en viktig brikke i fornybarsamfunnet, både som varmekilde, direkte bruk i prosessindustrien og i transportsektoren. I kraftsektoren kan hydrogen bidra som en kilde til fleksibilitet i kraftsystemet.

Norge har gode forutsetninger for å bli en stor produsent og bruker av hydrogen, selv om hydrogen i dag i liten grad er brukt innenfor nevnte sektorer. Interessen for hydrogen som er produsert med lave eller ingen utslipp har imidlertid steget kraftig de siste årene, og norske myndigheter har uttalt at de har et høyt ambisjonsnivå for hydrogen i Norge.

Les mer her
Hydrogen

Karbonfangst og -lagring

Karbonfangst og -lagring er et av tiltakene som FNs klimapanel anbefaler for å begrense den globale oppvarmingen. Ifølge det internasjonale energibyrået, IEA, må flere milliarder tonn CO2 lagres hvert år dersom vi skal klare å redusere den globale oppvarmingen innenfor Paris-avtalens mål. For å nå de politiske målene om utslippskutt i fremtiden vil det være helt avgjørende å lykkes med en satsning på karbonfangst og -lagring.

Det er en økende interesse fra virksomheter som ønsker å ta imot og lagre CO2 permanent, og regjeringen har ytret et tydelig ønske om å tilby attraktive lagringsarealer til virksomheter som leverer løsninger for kommersiell lagring av CO2.

Les mer her
Karbonfangst

Hvordan vi jobber med tvisteløsning i fornybarbransjen

Tvister i fornybarbransjen knytter seg ofte til komplekse og spesialiserte spørsmål. Vår avdeling for fornybar energi og infrastruktur er eksperter på det regulatoriske rammeverket og de privatrettslige reglene som bransjeaktørene må forholde seg til. Vi jobber sammen med våre prosedyrespesialister, og får inn de riktige menneskene på det riktige tidspunktet.

Vårt team bistår med tvister knyttet til alt fra utbyggingsavtaler til forvaltningsvedtak og konsesjonsvilkår. Vi har også bred erfaring med entreprisetvister knyttet til fornybarprosjekter og ekspropriasjonsskjønnssaker for erverv av rettigheter til utbygging og drift av ulike energiprosjekter. Målet er alltid å oppnå det beste resultatet for klienten på den mest effektive måten. Vi bistår på forhandlingsstadiet, i mekling, og om nødvendig i retten.

_DSC8547

Sustainability Database

I takt med et økende fokus på bærekraftig utvikling, ser vi at bærekraftreguleringen skyter fart. Både i form av nytt regelverk, men også i form av konkrete krav fra ulike bransjer, finansinstitusjoner og investorer.

I vår Sustainability Database hjelper vi deg å navigere i mylderet av regelendringer og bransjeinitiativer innen ulike sektorer. Tjenesten er tilgjengelig for våre klienter, potensielle klienter og andre samarbeidspartnere.

Gå til Sustainability Database
Landevei

Opptak

Aktuelt

Teamet