ThommessenFlow Finn folk
Fagstoff

Konsesjonsprosessen for havvind

Havvind

Norsk sokkel har noen av verdens beste og mest stabile vindressurser. Norge og norsk industri har dermed gode forutsetninger for å ta en posisjon i et voksende havvindmarked, som potensielt kan skape titusenvis av nye arbeidsplasser langs hele kysten.

Havvindsatsningen i Norge er på vei fremover med kommende utlysning av de første områdene på Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II. Norske myndigheter jobber for tiden med å etablere det konsesjonsrettslige rammeverket for havenergiprosjekter i Norge. En rekke viktige regulatoriske avklaringer må på plass for å sikre at samfunnets interesser ivaretas i prosjektene, blant annet vil havvindutbygging kreve avklaringer knyttet til utvikling av strømnettet til havs.

Konsesjonsprosessen for havvind i korte trekk

Thommessen følger utviklingen tett og jobber med ulike problemstillinger knyttet til hva som skal til for at Norge skal lykkes som havvindnasjon. Nedenfor følger en kort oppsummering av prosessen slik den per i dag er tenkt fra myndighetenes side.

  1. Åpning av arealer: Konsesjoner etter havenergiloven kan bare gis i nærmere avgrensede områder som er åpnet for bygging av havvind. Første steg i konsesjonsprosessen blir dermed at et område må åpnes for en konsesjonsprosess knyttet til energiproduksjon til havs.
  2. Inndeling og utlysning av utlysningsområder: Etter at et område er åpnet for konsesjonsprosess, vil det normalt bli oppdelt i mindre utlysningsområder. Deretter vil områdene bli utlyst. Utlysningen fungerer som en invitasjon for interesserte utviklere til å delta i konkurransen om en enerett til å utvikle et havvindprosjekt innenfor det aktuelle området. I utlysningen spesifiseres de konkrete utlysningsområdene nærmere, med opplysninger om prekvalifiseringskrav, krav til dokumentasjon og eventuelle andre tildelingskriterier som vil bli lagt til grunn for de respektive utlysningsområdene, samt informasjon om frister mv. Interessenter må søke om prekvalifisering og inngi bud innen fristene som er angitt for å være med i prosessen videre.
  3. Prekvalifisering: Dersom departementet legger opp til et prekvalifiseringskrav, må søkere prekvalifiseres for å delta i søknadsprosessen. Prekvalifiseringskravene og frist for innsending av nødvendige dokumenter vil fremgå av utlysningen. Hvilke søkere som til slutt blir prekvalifisert, avgjøres av Olje- og energidepartementet (OED).
  4. Tildeling: For prekvalifiserte søkere, vil neste steg være at det avholdes konkurranse for tildeling av eksklusive rettigheter til å konsekvensutrede og søke konsesjon for et utlysningsområde. Tildelingen gjøres ved auksjon eller ved en vurdering etter kvalitative tildelingskriterier. Tildeling ved auksjon skjer ved at prekvalifiserte søkere byr på et utlyst område. Tildeling basert på kvalitative tildelingskriterier gjennomføres på grunnlag av en helhetlig vurdering av objektive, transparente og ikke-diskriminerende vilkår. Uavhengig av hvilken metode som velges er det OED som fatter det endelige vedtaket om tildeling av areal.
  5. Forundersøkelser og prosjektspesifikke utredningsprogram: Når arealene er tildelt, må det gjøres forundersøkelser og søkeren må lage prosjektspesifikke utredningsprogram. Forundersøkelsene initieres av regjeringen, og skal gi informasjon om blant annet dybdeforhold og om forhold på havbunnen. Forundersøkelsene gir nyttig informasjon ved avgjørelser om plassering av turbiner innenfor utlysningsområdene. Utviklere som har blitt tildelt arealer, skal senest innen seks uker etter tildelingen sende melding til departementet med forslag til prosjektspesifikt utredningsprogram. Meldingen sendes på høring, og blir deretter fastsatt av OED.
  6. Konsesjonsvedtak og detaljplan: Når prosjektspesifikt utredningsprogram er fastsatt, har utviklerne to år på seg til å gjennomføre utredningene og sende inn en konsesjonssøknad på bakgrunn av disse. Konsesjonssøknaden må sendes på høring før OED kan fatte vedtak. Deretter, og senest innen to år etter vedtaket om konsesjon, skal utvikleren utforme en detaljplan som skal sendes til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) for godkjennelse. Også detaljplanen må sendes på høring før den kan godkjennes. Når NVE har fattet vedtak om godkjent detaljplan må anlegget bygges og settes i drift innen tre år.

Kontakt oss gjerne dersom du ønsker å vite mer om konsesjonsprosessen for havvind i Norge.

Kontaktpersoner

Aktuelt