ThommessenFlow Finn folk
Fagstoff

Konsesjonsprosessen for havvind

Havvind

Norsk sokkel har noen av verdens beste og mest stabile vindressurser. Norge og norsk industri har dermed gode forutsetninger for å ta en posisjon i et voksende havvindmarked, som potensielt kan skape titusenvis av nye arbeidsplasser langs hele kysten.

Thommessen følger utviklingen tett og jobber med ulike problemstillinger knyttet til hva som skal til for at Norge skal lykkes som havvindnasjon. Nedenfor følger en kort oppsummering av prosessen slik den per i dag er tenkt fra myndighetenes side.

  1. Åpning av arealer: Konsesjoner etter havenergiloven kan bare gis i nærmere avgrensede områder som er åpnet for bygging av havvind. Første steg i konsesjonsprosessen blir dermed at et område må åpnes for en konsesjonsprosess knyttet til energiproduksjon til havs.
  2. Inndeling og utlysning av utlysningsområder: Etter at et område er åpnet for konsesjonsprosess, vil det normalt bli oppdelt i mindre utlysningsområder. Deretter vil utlysningsområdene bli utlyst. Utlysningen fungerer som en invitasjon for interesserte utviklere til å delta i konkurransen om en enerett til å utvikle et havvindprosjekt innenfor det aktuelle området. I utlysningen spesifiseres de konkrete utlysningsområdene nærmere, med opplysninger om eventuelle prekvalifiseringskrav, krav til dokumentasjon og eventuelle andre tildelingskriterier som vil bli lagt til grunn for de respektive utlysningsområdene, samt informasjon om frister.
  3. Ved krav om prekvalifisering: Dersom Energidepartementet (ED) legger opp til et prekvalifiseringskrav, må søkere prekvalifiseres for å delta i søknadsprosessen. Prekvalifiseringskravene og frist for innsending av nødvendige dokumenter vil fremgå av utlysningen. Hvilke søkere som til slutt blir prekvalifisert, avgjøres av ED.
  4. Tildeling: Neste steg vil være at det avholdes konkurranse for tildeling av eksklusive rettigheter til å utvikle prosjektet. Tildelingen gjøres enten ved auksjon eller ved en vurdering etter kvalitative tildelingskriterier, eller en kombinasjon. Tildeling ved auksjon skjer ved at søkere byr på et utlyst område. Tildeling basert på kvalitative tildelingskriterier gjennomføres på grunnlag av en helhetlig vurdering på objektive, transparente og ikke-diskriminerende vilkår. Uavhengig av hvilken metode som velges er det ED som fatter det endelige vedtaket om tildeling av areal.
  5. Melding med forslag til prosjektspesiikke utredningsprogram: Når arealene er tildelt, må søkeren inngi melding med forslag til prosjektspesifikt utredningsprogram, senest innen seks uker etter tildelingen. Forslaget skal inneholde beskrivelser av blant annet energianlegget, aktuelle utbyggingsløsninger og kostnader, forhold som skal utredes og opplysninger om den som søker. Forslaget sendes på høring, og blir deretter fastsatt av ED.
  6. Konsesjonsvedtak og detaljplan:

    Når prosjektspesifikt utredningsprogram er fastsatt, har utviklerne to år på seg til å gjennomføre utredningen og sende inn en konsesjonssøknad. Konsesjonssøknaden skal blant annet inneholde opplysninger om søkeren, beskrivelse av det planlagte prosjektet, estimert installert effekt og årsproduksjon, kostnadsestimat og potensialet for konflikter med andre interesser. Konsesjonssøknaden må sendes på høring før OED kan fatte vedtak. En anleggskonsesjon for havvind gis for inntil 30 år, regnet fra idriftsettelse.

    Deretter, og senest innen to år etter vedtaket om konsesjon, skal utvikleren utforme en detaljplan som skal sendes til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) for godkjennelse. Søknaden skal blant annet gi opplysninger om og beskrive den planlagte oppføringen av anlegget, og skal redegjøre for økonomiske, ressursmessige, tekniske, miljø- og sikkerhetsmessige forhold ved utbygging og drift av anlegget. Også detaljplanen må sendes på høring før den kan godkjennes. Når NVE har fattet vedtak om godkjent detaljplan må anlegget bygges og settes i drift innen tre år.

Kontakt oss gjerne dersom du ønsker å vite mer om konsesjonsprosessen for havvind i Norge.

Kontaktpersoner

Aktuelt