ThommessenFlow Finn folk
Fagstoff

De første områdene for havvind ble utlyst i dag

Getty Images 1194259406

På en pressekonferanse 29. mars 2023 kunngjorde regjeringen at områder for havvindutbygging på Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II utlyses, og at utbyggingsområdene ventes tildelt innen utgangen av 2023.

Områdene skal som ventet tildeles etter ulike tildelingsmodeller. Første fase av Sørlige Nordsjø II skal tildeles etter en to-leddet prosess med prekvalifisering og auksjon med åpen budgivning. Tildelingen av de tre områdene på Utsira Nord skal derimot tildeles etter en konkurranse basert på kvalitative kriterier.

Sentrale dokumenter for Sørlige Nordsjø II finnes her:

Sentrale dokumenter for Utsira Nord finnes her:

Sørlige Nordsjø II

På pressekonferansen erklærte regjeringen at første fase av Sørlige Nordsjø II (1 500 MW) skal tildeles én aktør innen utgangen av 2023. Tildeling skal skje gjennom to steg, først i en prekvalifiseringsrunde og deretter en auksjon. I auksjonen skal minimum seks og maksimalt åtte aktører delta.

I tillegg avklarer regjeringen at strømmen fra første fase av Sørlige Nordsjø II skal føres til land gjennom radialer som skal bygges og eies av utbyggerne.

OM PROSJEKTOMRÅDET

I første fas er det ett område i Sørlige Nordsjø II som skal tildeles. Området er markert i lysgrønt nedenfor. Installert effekt i prosjektområdet skal være mellom 1400 MW og 1500 MW.

Sørlige Nordsjø II

Kilde: Olje- og energidepartementet

Konkurransen og støttemodell

Prekvalifisering av aktører skal skje på bakgrunn av følgende kriterier:

 • Gjennomføringsevne (vektes 60 %): Aktørene må kunne dokumentere tilstrekkelig modenhet i prosjektkonseptet, og en solid prosjekt- og finansieringsplan. Det vil også legges vekt på erfaring of finansiell styrke. Det stilles visse minimumskrav, blant annet om at prosjektselskapets egenkapital må utgjøre minimum 20 prosent av estimert investeringskostnad og at søkerne må ha hatt minst NOK 40 mrd. i omsetning hvert av de siste tre årene. Kravet til omsetning vil vurderes samlet for konsortier.
 • Bærekraft (vektes 20 %): Aktørene må kunne dokumentere at de kan ivareta sameksistensen i området og minimere virkningene for klima og miljø.
 • Positive lokale ringvirkninger (vektes 20 %): Aktørene må kunne dokumentere at deres prosjekt bidrar til kompetanseøkning og utvikling i leverandørkjedene.

Innenfor hvert kriterium gis søkerne en poengsum fra 1 til 10, med enkelte unntak, hvor man bedømmes som oppfylt/ikke oppfylt. Den beste søkeren innenfor hvert kriterium gis poengscoren 10. Øvrige søkere gis en poengsum som gjenspeiler relevante forskjeller sett opp mot den beste søkeren innenfor det aktuelle kriteriet.

Prekvalifiseringskriteriene er nærmere beskrevet i vedlegg 4 til utlysningsdokumentet.

De prekvalifiserte aktørene kan deretter delta i auksjonen for tildeling av første fase av Sørlige Nordsjø II. Auksjonen skal gjennomføres etter en såkalt engelsk auksjonsmodell, hvor en vinner velges gjennom suksessive åpne bud. Aktøren som krever lavest statsstøtte vinner auksjonen.

Regjeringen vil be om en fullmakt fra Stortinget til å gi statsstøtte i form av en tosidig differansekontrakt, hvor utbyggeren sikres en gjennomsnittlig månedlig strømpris. Med statsstøtte basert på en tosidig differansekontrakt vil tildelingen av Sørlige Nordsjø II gå til aktøren som byr den laveste prisen i øre per kWh. Regjeringen foreslår videre at prisen i differansekontrakten ikke kan overstige 66 øre, og at det settes et tak for samlet statsstøtte på NOK 15 milliarder.

Tidsplan for Sørlige Nordsjø II

 • Utlysning kunngjøres: 29. mars 2023
 • Periode for innsendelse av spørsmål: 17. april - 1. juni 2023
 • Frist for søknad om prekvalifisering: 4. august 2023 kl. 12.00
 • Forventet offentliggjøring av detaljerte auksjonsregler: August 2023
 • Forventet vedtak om prekvalifisering: Oktober 2023
 • Forventet auksjonstidspunkt: Desember 2023

Utsira Nord

Konkurransen om tildeling av prosjektområder for Utsira Nord vil, som tidligere annonsert, foregå gjennom en konkurranse basert på kvalitative kriterier. Vinnerne av konkurransen får tildelt et prosjektområde med en tidsavgrenset enerett til å gjennomføre en prosjektspesifikk konsekvensutgreiing. Vinnerne gis også en enerett til å søke om konsesjon etter havenergiloven.

Vinnere av konkurransen vil også på et senere tidspunkt få anledning til å delta i konkurranse om statsstøtte til prosjektene. Utlysning og tildeling av gjennomføres i henhold til følgende dokumenter og reglene i havenergilova og havenergiforskrifta.

OM PROSJEKTSOMRÅDENE

Utsira Nord-feltet har av Olje- og energidepartementet delt inn i tre prosjektområder. Prosjektområdene er i utlysningsnotatet angitt med koordinater, og fremgår av illustrasjonen under:

Utsira Nord

Kilde: Olje- og energidepartementet

Det er forutsatt at installert effekt i hvert av prosjektområde skal være mellom 460 MW og 500 MW, og kapasitetstettheten skal være minst 3,5 MW per kvadratkilometer. Olje- og energiministeren ga i tillegg signaler om at det kan gis opsjon på å øke kapasiteten inntil 750 MW per prosjektområde, og eventuelt også å justere plasseringen prosjektområdet.

KOnkurransen

Prosjektområdene på Utsira Nord vil som nevnt bli tildelt gjennom en konkurranse basert på kvalitative kriterier, og uten prekvalifisering. De kvalitative kriteriene vil bli vurdert samlet når søknadsfristen er utløpt. Søkere som oppfyller kravene angitt i utlysningsdokumentet, vil bli rangert etter hvordan de presterer innenfor de ulike kriteriene.

De kvalitative kriteriene fremgår i detalj av vedlegg 4 til utlysningsdokumentet.

De kvalitative kravene er som i høringsnotatet:

 • Kostnadsnivå i 2030
 • Innovasjon og teknologiutvikling
 • Gjennomføringsevne
 • Bærekraft
 • Positive lokale ringvirkninger

Innenfor hvert kriterium gis søkerne en poengsum fra 1 til 10 på samme måte som beskrevet for Sørlige Nordsjø II ovenfor.

De tre søkerne som samlet sett får høyest poengsum i den kvalitative konkurransen, vil tildeles hvert sitt prosjektområde. Søkeren med høyest poengsum vil få tildelt sitt foretrukne prosjektområde, søker med nest høyest poengsum vil få tildelt sitt foretrukne prosjektområde blant de gjenstående to prosjektområder og søker med den tredje høyeste poengsum vil få tildelt det siste prosjektområdet. Prosjektområdene vil bli tildelt de tre søkerne som samlet sett får høyest poengscore i konkurransen.

 • Kostnadsnivå i 2030: Et sentralt kriterium i konkurransen er kostnadsnivå i 2030. Hensikten med kriteriet er å bedre kostnadseffektiviteten til prosjektene. Kriteriet vil bidra til å kommersialisere bransjen for flytende havvind, samt gjøre teknologien mer konkurransedyktig, samtidig som statens kostnader reduseres gjennom å begrensning av nødvendig statsstøtte for å realisere prosjektene.

  Under dette kriteriet vil søknadene vurderes basert på kostnadsanslag og energiproduksjon for et 500 MW flytende havvindprosjekt etablert på Utsira Nord i full drift i 2030. Poengsummen som gis for dette kriteriet vil vekte 30 % av total poengscore.
 • Innovasjon og teknologiutvikling: Kriteriet om innovasjon og teknologiutvikling handler i hovedsak om å fremme tiltak, innovasjoner og ny teknologi som kan gi fremtidige kostnadsreduksjoner for flytende havvind, og dermed gjøre flytende havvind mer kommersielt og konkurransedyktig sammenlignet med andre produksjonsmetoder.

  Under dette kriteriet vil søknadene vurderes basert på kostnadsanslag og energiproduksjon for et 500 MW flytende havvindprosjekt etablert på Utsira Nord i full drift i 2035, forutsatt at søker har fått etablere et 500 MW produksjonsanlegg i drift på Utsira Nord fra 2030. Poengsummen som gis for dette kriteriet vil utgjøre 20% av total poengscore.
 • Gjennomføringsevne, bærekraft og positive lokale ringvirkninger: De øvrige kriteriene samsvarer i stor grad med Sørlige Nordsjø II, men med enkelte mindre justeringer. Blant annet er omsetningskravet noe lavere for Utsira Nord, hvor det kreves at gjennomsnittlig årlig omsetning for hvert av siste tre år er NOK 30 mrd. For mer informasjon om de enkelte kriteriene, se over om dette eller punkt 3.3 - 3.5 i vedlegg til utlysningsdokumentet.

  Gjennomføringsevne vektes med 30 %, mens bærekraft og positive lokale ringvirkninger vektlegges med 10 % hver.

Støttemodell

Olje- og energidepartementet vil foreslå for Stortinget at støtte til utbygging av prosjektene på Utsira Nord skal gjøres gjennom tosidige differansekontrakter som støttemekanisme. Videre foreslås det at det settes et tak på støtten og at kontrakten har en reservasjonspris. Varigheten på kontrakten er foreslått til 15 år fra produksjonsstart. Det nærmere innholdet vil bli fastsatt av departementet på et senere tidspunkt og fremlagt Stortinget gjennom en proposisjon. Differansekontraktene vil ikke være gjenstand for forhandlinger.

I utlysningsdokumentet kommer det frem at departementet vil foreslå at kun to av de tre prosjektene vil motta støtte. De to best rangerte aktørene tildeles støtte for 500 MW til hvert prosjekt.

Tidsplan for Utsira Nord

 • Utlysning kunngjøres: 29. mars 2023
 • Periode for innsendelse av spørsmål: 17. april - 1. juni 2023
 • Frist for innlevering av søknad: 1. september 2023
 • Forventet tildeling av prosjektområder: Desember 2023

Kontaktpersoner