ThommessenFlow Finn folk
Fagstoff

Rammevilkår for havvind sendes på høring

Havvind

Olje- og energiminister Terje Aasland presenterte tirsdag en omfattende pakke med en rekke avklaringer om rammevilkårene for tildeling av havvindkonsesjoner i områdene Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord.

Regjeringen tar sikte på å lyse ut første fase av Sørlig Nordsjø II og Utsira Nord innen utgangen av første kvartal 2023.

I høringspakken som tirsdag ble sendt på høring med høringsfrist 6. januar 2023, presenteres regjeringens forslag til rammevilkår for havvindsatsningen i områdene Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord, herunder prekvalifiseringskriterier for Sørlige Nordsjø II, kvalitative kriterier for Utsira Nord, samt tildelings- auksjons- og støttemodell.

Prekvalifiseringskriterier og auksjonsmodell for Sørlige Nordsjø II

I høringsnotatet legger regjeringen frem forslag til prekvalifiseringskriterier, auksjonsmodell og eventuell støttemodell for Sørlige Nordsjø II. Høringsnotatet kan leses her.

Regjeringen har tidligere annonsert at det vil gjennomføres en prekvalifisering av de aktørene som konkurrerer om arealer i Sørlige Nordsjø II. Det vil blant annet bli satt et sak på søkere som kan bli prekvalifisert. Taket på antall prekvalifiserte aktører er enda ikke satt, og regjeringen ber i høringsnotatet om innspill til hvor mange som bør tillates prekvalifisert.

For å bli prekvalifisert, må en søker oppfylle alle minstekravene for samtlige prekvalifiseringskriterier. Aktører som ønsker å utvikle prosjekter sammen, kan prekvalifiseres sammen i et konsortium. For slike konsortium kreves at partene har inngått en bindende avtale om samarbeid.

For aktører som ønsker å bli prekvalifisert, foreslår departementet blant annet krav om at søkeren kan dokumentere følgende kriterier:

  • Gjennomføringsevne – Søkere må kunne dokumentere tilfredsstillende teknisk kompetanse, finansiell styrke, og oppfylle relevante krav til HMS.
  • Bærekraft – Utviklingen av en havvindnæring skal skje på en bærekraftig måte som tar hensyn til klima og miljø, og ivaretar sameksistens.
  • Positive lokale ringvirkninger – Utbyggingen skal bidra til industriutvikling lokalt, gjennom å gi erfaring og kompetanseutvikling til leverandørkjeden.

For hver av kriteriene gis det en karakter fra 0 til 4, hvor 4 er beste karakter. Det er enda ikke avgjort hvordan kriteriene skal vektes mot hverandre. Se her for å ytterligere spesifisering av prekvalifiseringskriteriene.

Etter at prekvalifiseringsprosessen er gjennomført, vil området i første fase av Sørlige Nordsjø II bli tildelt én aktør, eller ett konsortium, basert på en ren monetær auksjon. Vinneren av auksjonen gis en tidsbegrenset enerett til å gjennomføre en prosjektspesifikk konsekvensvurdering og søke om konsesjon innenfor området.

For å oppnå en effektiv fordeling av samfunnets ressurser, og for å oppnå et lavest mulig støttenivå, foreslår departementet at auksjonen gjennomføres som en kombinasjonsauksjon. I en slik kombinasjonsauksjon vil det først holdes en åpen budrunde hvor både budgivere og bud vil være offentlige. Deretter innledes en fase med skjult budgivning. I høringsnotatet ber regjeringen om innspill til den valgte auksjonsmodellen.

I høringsnotatet fremkommer det at regjeringen ser for seg at første fase av Sørlige Nordsjø II kan gjennomføres uten statsstøtte, men slik at regjeringen ønsker å legge til rette for en tildelingsmodell som åpner for støtte om nødvendig. Regjeringen vurderer det derfor hensiktsmessig å legge opp til at den kombinerte auksjonen knyttet seg til en tosidig differansekontrakt med den fremtidige konsesjonæren. Regjeringen peker på at erfaringer fra andre land viser at differansekontrakter er godt egnet for å få til en realisering av havvindprosjekter, og er den foretrukne støttemodellen blant havvindaktørene, sammenlignet med investeringsstøtte.

Departementet foreslår en støttemodell som omfatter 1400 av de 1500 MW som tillates produsert i første fase av Sørlige Nordsjø II, og over en periode på 15 år. Støtteordningen vil også ha et øvre tak for det totale støttebeløpet som kan utbetales under differansekontrakten. Departementet vurderer videre å sette en reservasjonspris i forkant av auksjonen, oppgitt i øre/kWh. Alle bud må følgelig være under denne oppgitte reservasjonsprisen. I tillegg vil departementet vurdere om det bør settes et tak for betalinger fra produsent til stat.

Kvalitative kriterier og støtteordning for Utsira Nord

I høringsnotatet for Utsira Nord legger regjeringen frem forslag til tildelingsmodell med kvalitative kriterier og forslag til støttemodell for Utsira Nord.

Det har tidligere blitt annonsert at områdene på Utsira Nord vil tildeles basert på kvalitative kriterier. De kvalitative kriteriene skal blant annet legge til rette for innovasjon og teknologiutvikling innen havvind.

På samme måte som for Sørlige Nordsjø II, kan søkere som ønsker å søke sammen som et konsortium, også gjøre dette for Utsira Nord. Videre vil søkere gis karakter for hver av de forhåndsdefinerte kriteriene, etter samme skala som for Sørlige Norsjø II. For Utsira Nord foreslår departementet at det ikke legges opp til en prekvalifisering, men de kriteriene som benyttes i prekvalifisering for Sørlige Nordsjø II vil inngå som del av den kvalitative vurderingen av aktørene i tildelingsmodellen for Utsira Nord.

I departementet sin foretrukne modell for tildeling, får de tre søkerne som samlet sett rangeres høyest basert på de kvalitative kriteriene tildelt hvert sitt område, og må senere gjennom en konkurranse om å få støtte (som imidlertid kun vil tildeles ett av prosjektene)

Søkere vil bli vurdert etter følgende kriterier:

  • Kostnadsnivå i 2030 – Kriteriet skal sikre at prosjektene som tildeles er kostnadseffektive, og bidrar til å gjøre flytende havvind kommersielt konkurransedyktig så raskt som mulig. Samtidig vil kriteriet bidra til å redusere statens kostnad gjennom å begrense nødvendig støtte for å realisere prosjekter med flytende havvind i fremtiden.
  • Bidrag til innovasjon og teknologiutvikling – Når teknologien for flytende havvind blir videreutviklet, forventes betydelige kostnadsreduksjoner. Bidrar også til kompetanseheving og sannsynliggjøre at flytende havvind som konsept blir spredd til andre deler av verden.
  • Gjennomføringsevne - Søkere må blant annet kunne dokumentere tilfredsstillende teknisk kompetanse, finansiell styrke, og oppfylle relevante krav til HMS.
  • Bærekraft – Utviklingen av en havvindnæring skal skje på en bærekraftig måte som tar hensyn til klima og miljø, og ivaretar sameksistens.
  • Positive lokale ringvirkninger – Utbyggingen skal bidra til industriutvikling lokalt, gjennom å gi erfaring og kompetanseutvikling til leverandørkjeden.

Høringsnotatet kan leses i sin helhet her.

Også for områdene i Utsira Nord har regjeringen vurdert flere alternative støttemodeller. Departementet ønsker innspill til valg av støttemodell. De to mest aktuelle er ren investeringsstøtte og tosidige differansekontrakter. Uavhengig av hvilken støttemodell som velges, vil det bli satt maksimalbeløp for hvor mye støtte som kan utbetales til utbyggeren.

Høringsfristen for både Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord er satt til 6. januar 2023. Olje- og energidepartementet ønsker eventuelle innspill til Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord sendes separat.

Kontaktpersoner