ThommessenFlow Finn folk
Fagstoff

Høring av prosjektområder for havvind

Getty Images 1194259406

I en pressekonferanse avholdt 9. februar 2022 kom den norske regjeringen med oppdateringer knyttet til realiseringen av havvind på norsk sokkel.

I pressemeldingen kommer regjeringen blant annet med følgende nyheter:

  • Auksjon vil bli hovedmodell for tildeling av areal til havs. Regjeringen varsler at den vil gå videre med regelverksendringene om auksjonsløsning og arealtildelingsprosess som var på høring sommeren 2021, og videre varsler regjeringen at den i løpet av våren vil fremme en lovproposisjon for Stortinget med endringer i havenergilova og fastsette endringer i havenergilovforskrifta. I pressekonferansen (som du kan se her) fremkom at utforming av auksjonsmodell fremdeles er under utredning og at det ennå ikke er tatt noen endelig avgjørelse om auksjon på Utsira Nord (selv om kvalitative tildelingskriterier vil bli lagt til grunn).
  • Utlysningen av Sørlige Nordsjø II vil basere seg på at strømmen skal tas til Norge i kabel (radial) og at det i denne omgang ikke skal legges til rette for tilknytning også mot utlandet (hybridnett). I presse­konferansen fremkom at staten er beredt til å bidra med kostnadene til utbygging av en slik radial. NVE har videre fått i oppgave å utrede virkningen av å legge til rette for hybridnett i forbindelse med utlysningen av neste fase på Sørlige Nordsjø II.
  • Utlysingsområder (dvs. prosjektområder innenfor henholdsvis Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord) sendes på høring. Høringsnotatet finnes her. For Utsira Nord ønsker regjeringen innspill på to alternativer, hvorav alternativ 1 innebærer å dele Utsira Nord inn i fire prosjektområder; to områder på inntil 500 MW og to områder på inntil 250 MW. I alternativ 2 foreslår departementet å dele Utsira Nord inn i tre prosjektområder; to områder på inntil 600 MW og ett område på inntil 300 MW. For Sørlige Nordsjø II foreslår regjeringen å dele inn i tre prosjektområder på inntil 1500 MW hver, men at regjeringen ber om innspill på hvilke to av de tre områdene som skal lyses ut i en senere konkurranse. Høringsfristen er 29. april 2022.
  • Regjeringen gir NVE i oppdrag å identifisere nye områder for fornybar energiproduksjon til havs basert på innspill fra en direktoratsgruppe, og å utarbeide forslag til konsekvensutredningsprogram. Dette arbeidet vil ta 9-12 måneder. Deretter må konsekvensutredningen gjennomføres før nye områder kan åpnes. Ut over Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord (som allerede er åpnet) innebærer dette at det foreløpig ikke vil bli åpnet nye arealer for konsesjonsprosess i løpet av de neste 12 månedene.

Lenke til Olje- og energiministerens innlegg på pressekonferansen

- Thommessen følger utviklingen tett. Vi konstaterer at regjeringens pressekonferanse ikke bød på nødvendige avklaringer for aktørene. Vi konstaterer imidlertid at regjeringen på pressekonferansen nevner at det vil bli lagt opp til at staten kan begynne kunnskapsinnhenting på enkelte områder allerede nå, samtidig som viktigheten av å kunne kjøre prosesser i parallell og ikke etter hverandre ble understreket. Dette er sentralt for å sikre en rask realisering av og er i tråd med våre innspill til myndighetene, sier vår partner og leder for vår avdeling for fornybar energi, Bendik Christoffersen.

Se lenke til vårt webinar fra Grønne uke i november 2021 hvor vi understreker viktigheten av parallelle prosesser for en rask realisering av havvind.

Ta kontakt med våre advokater for en nærmere prat om havvind i Norge.

Kontaktpersoner