ThommessenFlow Finn folk

Solkraft i Norge

Solkraft er i rask vekst både nasjonalt og internasjonalt, og har potensialet til å kunne utgjøre en betydelig del av energimiksen i Norge. Vi har lang erfaring med å bistå fornybare kraftprodusenter og praktisk erfaring innen utbygging av solkraft. Her har vi samlet noen av våre ressurser og tanker om hva som skal lykkes med å realisere potensialet for solkraft i Norge.

Getty Images 1331795324

Stort potensial for solkraft

For å realisere Energikommisjonens ambisiøse mål om 40 TWh i ny kraftproduksjon innen 2030, må solkraft spille en sentral rolle. Med et teknisk potensial på 30 TWh for solenergi alene, kombinert med vårt omfattende landareal, står Norge godt rustet til å øke solkraftkapasiteten betydelig. Imidlertid er fjerning av regulatoriske hindringer og effektivisering av konsesjonsbehandlingen avgjørende trinn for å frigjøre dette potensialet.

den raskest voksende energikilden

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har uttrykt i sine langsiktige kraftmarkedsanalyser at solkraft kan stå for en produksjon på 7 TWh innen 2040 – en betydelig økning fra dagens produksjon på rundt 0,3 TWh per år. På globalt nivå er solkraft i sterk vekst, noe som understrekes av Det Internasjonale Energibyrået (IEA) som anser solenergi som den raskest voksende energikilden. Dette skyldes blant annet en økende etterspørsel etter fornybar energi og generelt reduserte produksjonskostnader for solceller.

Første landbaserte solkraftverk

I mai 2022 markerte tildelingen av konsesjon til Furuseth solkraftverk i Stor Elvdal kommune i Innlandet fylke, et viktig skritt mot utvidelse av solkraft i Norge. Som det første landbaserte solkraftverket i landet, har Furuseth solkraftverk fått tillatelse til å produsere strøm som tilsvarer forbruket til over 300 husstander, med en total kapasitet på om lag 6,4 GWh.

Vårt bidrag

Vi engasjerer oss i en rekke problemstillinger som er sentrale for å realisere solkraftpotensialet i Norge, og bistår kraftselskaper, prosjektutviklere, banker og investorer med alt fra konsesjoner og kontraktshåndtering til transaksjoner og struktureringer. Med riktig støtte og investeringer, har vi tro på at solkraftens potensial i Norge kan realiseres til fulle, og bidra betydelig til landets fornybare energimål. Ta gjerne kontakt med oss dersom du vil vite mer om hvordan vi jobber med solenergi og mulighetene i dette markedet.

Fra nøkkelperson i Scatec til partner i Thommessen

Snorre Valdimarsson var juridisk direktør og en del av konsernledelsen til Scatec i 14 år, før han i 2023 startet som partner i Thommessen. Snorre har strukturert, utviklet, finansiert, bygget, driftet og solgt over hundre infrastrukturprosjekter på fire kontinenter – en unik erfaring vi drar nytte av i vårt arbeid med solkraftprosjekter.

Les mer om Snorre her
Snorre Valdimarsson

Prosjektutvikling innen solkraft

Med en omfattende erfaring innen utvikling av solkraftprosjekter både nasjonalt og internasjonalt, har vi dybdekunnskap om hva som er kritisk for prosjektets suksess. For å sikre en smidig fremdrift uten unødvendige forsinkelser eller ekstra kostnader, er det av stor betydning å operere med parallelle prosesser både før og etter investeringsbeslutningen er tatt. Her får du et innblikk i vår prosjektmodell, fra innledende kartlegging av muligheter til strømproduksjonen er operativ.

  • Spisskompetanse i bredden

    Vår styrke er at vi utnytter kompetansen på tvers av firmaet. Vi setter sammen skreddersydde team med spisskompetanse på det regulatoriske, det finansielle, det skattemessige og det operasjonelle.

  • Riktige beslutninger fra start

    Av erfaring vet vi hvordan riktige beslutninger i tidligfase utvikling forenkler og ekspederer prosjektet. Tilsvarende kan det å ikke starte tidlig nok medføre forsinkelser og fordyrende prosesser senere.

  • Parallelle prosesser

    For at prosjektet fra dag én skal bli utviklet slik at det enklest mulig kan finansieres, realiseres og senere selges er det helt essensielt å jobbe med parallelle prosesser underveis i prosjektet.

Solkraft fase1 2 liten

Konsesjonsprosessen for solkraft

Bygging av solkraftanlegg er konsesjonspliktig etter energiloven dersom utbygger eller det lokale nettselskapet må etablere høyspenningsanlegg (spenning over 1 kV) for å levere elektrisitet til nettet. Konsesjon er også nødvendig dersom eier av anlegget ønsker å etablere lavspenningsledninger til nabobygg for salg av kraft. Vi oppsummerer de ulike stadiene i konsesjonsprosessen slik den er i dag.

Les mer her
GETTYIMAGES 1170098138

Teamet