ThommessenFlow Finn folk
Fagstoff

RME foreslår ny og utvidet delingsordning tilpasset solkraft i næringsområder

GETTYIMAGES 662095604

Forslagene fra RME åpner for økt kapasitet og flere delingsmuligheter, men det vil fremdeles være begrensninger i adgangen til å dele lokal energiproduksjon.

Fra 1. oktober 2023 ble det innført en ordning for virtuell deling av lokalprodusert fornybar energi, som gjør det mulig å dele inntil 1 MW kraft med andre nettkunder på samme eiendom innenfor visse rammer. Delingsordningen er særlig praktisk for produksjon av solenergi på tak, og gjør det blant annet mulig for borettslag å dele egenprodusert solenergi med beboerne i borettslaget.

"Virtuell" kraftdeling skjer gjennom et finansielt oppgjør mellom kraftprodusent og -mottaker i regi av det lokale nettselskapet. Selv om kraften da transporteres via det ordinære strømnettet, innebærer delingsordningen at både kraftprodusenten og -mottakeren slipper å betale nettleie og elavgift for kraften.

Lav effektgrense, og forbud mot å dele kraft på tvers av eiendomsgrenser, gjør at dagens delingsordning er lite praktisk i næringsområder. Derfor har RME, på oppdrag fra Energidepartementet, foreslått en ny delingsløsning som skal legge bedre til rette for deling av fornybar strøm i næringsområder.

RME foreslår å innføre en ny og utvidet delingsløsning, som er ment å være en tilpasning til behovene i næringsområder. De viktigste utvidelsene er at:

  • Produksjonsanlegget kan ha installert effekt på inntil 5 MW (tilsvarende solkraftanlegg på omtrent 30 dekar takareal).
  • Produsenten kan dele kraft med nettkunder på nabo- og gjenboereiendommer, i tillegg til nettkunder på samme eiendom.

Med disse endringene blir deling av lokalprodusert energi langt mer praktisk i næringsområder. RME foreslår imidlertid vesentlige begrensninger i ordningen, som innebærer at virtuell kraftdeling ikke blir tilgjengelig for alle næringskunder. De viktigste begrensningene er at:

  • Mottaker av kraften må ha effektavregnet nettleie (såkalt «energiledd som avspeiler marginale tapskostnader»). Dette gjelder hovedsakelig nettkunder med årsforbruk som overstiger 100 000 kWt.
  • Mottaker av kraften kan ikke videredistribuere denne, og kan ikke ha egen energiproduksjon bak sin strømmåler.
  • Kraften skal i utgangspunktet deles etter en fast fordelingsnøkkel (likedeling eller valgfri statisk fordeling). Andre fordelingsnøkler forutsetter avtale med nettselskapet i det enkelte tilfelle.

Det juridiske rammeverket for produksjon og deling av solenergi følges tett av Thommessen. Her kan du lese mer om prosjektutvikling innen solkraft.

Kontaktpersoner