ThommessenFlow Finn folk

Fremtidens sjømatnæring

Thommessens sjømat-team består av over 25 dedikerte medarbeidere på tvers av flere juridiske fagområder, med ledende ekspertise innen sjømatnæringens verdikjeder. Sammen jobber vi for å sikre klientenes interesser og bidra til verdiskapning i en næring som er strengt regulert og som påvirkes sterkt av nasjonal og internasjonal politikk. Her kan du bli bedre kjent med teamet og hvordan vi bistår sjømatnæringen med alt fra regulatoriske spørsmål, konsesjoner og tillatelser, kontrakter, konstruksjonsprosjekter, tvister og patentrettslige spørsmål til oppkjøp, omstrukturering, generasjonsskifte, sammenslåinger, børsnoteringer og finansiering.

Solstrand tur 06

Ledende samarbeidspartner for sjømatnæringen

Thommessen har bistått fiskeriene siden kontoretableringen i Bergen i 1928, og vi var ute på de første oppdrettsanleggene langs kysten på 60- og 70-tallet da fiskeoppdrett hadde sin spede begynnelse. Siden den gang har vi bistått fiskeri- og havbruksnæringen innenfor alle forretningsjuridiske områder som berører aktørene i bransjen. I tillegg til å bistå klienter innenfor konvensjonelt fiske og havbruk, er Team Thommessen i dag en ledende strategisk samarbeidspartner til fremtidens sjømatnæring – både havbasert, landbasert og grønn sjømat.

Vi er overbevist om at næringen vil lykkes med sine vekstambisjoner, og da også takle hindringer som luseproblemstikk, arealmangel, tilgang til bærekraftige fôrressurser og øvrige bærekraftsutfordringer. For å få til dette må både vi og hele næringen tenke nytt, slik pionerene på 60- og 70-tallet gjorde.

Myndighetene er også på banen for å bidra til nytenking og utvikling. Et godt eksempel på dette er høring om nye akvakulturtillatelser for henholdvis lukket/semilukket teknologi og oppdrett til havs (miljøteknologitillatelser og havtillatelser). I tillegg må næringen tilpasse seg nye generelle reguleringer, som trafikklyssystem, produksjonsavgifter og endrede vilkår for formuesbeskatning for ikke-børsnoterte selskaper.

Vår fremste ambisjon er å bidra til veksten i næringen og verne om dens verdier. Mons Alfred Paulsen
Partner
It is an impeccable service. The lawyers know the aquaculture sector inside out - the finance, the regulatory, the economics and the business. Client
Chambers Europe 2023
Solstrand tur 1 2

Vi bistår hele verdikjeden

De siste tiårene har vi opplevd en imponerende profesjonalisering i hele sjømatnæringen, en vellykket internasjonalisering og en betydelig innovasjonskraft og evne til å løfte ambisiøse og utfordrende prosjekter. Utviklingen medfører et behov for bredere sammensatte team av eksperter som sammen med aktører i næringen sikrer at vekstambisjonene realiseres.

Våre advokater i Bergen, Oslo, Stavanger og London har lang erfaring og spisskompetanse knyttet til sjømatnæringen, både hva gjelder løpende driftsspørsmål, å forholde seg til offentlige myndigheter og sentrale spørsmål vedrørende konsesjoner og lokalitetsklareringer, samdrift, industrielle oppkjøp, andre selskapssammenslåinger, børsnoteringer, finansiering og innovative prosjekter. Sjømat-teamet er også ledende med sin omfattende prosedyreerfaring fra saker vedrørende offentligrettslige og patentrettslige spørsmål som krever særlig innsikt i, og erfaring fra, fiskeri og havbruksnæringen.

Solstrand tur 18

Kontakt våre fem fagteam

For å kunne være en verdifull samarbeidspartner for våre klienter, er det avgjørende med inngående spisskompetanse innen de ulike leddene i sjømatnæringens verdikjede. Dette gjelder ikke bare det regulatoriske, men også hvordan sjømatnæringen utøves som virke – i praksis. For vårt sjømat-team er det i tillegg stort fokus på å holde seg oppdatert på mulige endringer i rammebetingelser eller reguleringer, som har betydning for våre klienter – slik at vi kan ivareta våre klienters interesser også mellom konkrete oppdrag.

Under kan du lese mer om våre tjenester. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale eller for mer informasjon.

  • Regulatorisk

  • M&A og egenkapitalmarkeder

  • Finansiering og fremmed-kapitalmarkeder

  • Tvisteløsning

  • Konstruksjons-prosjekter

Regulatorisk

Vi har inngående spisskompetanse innen de rettslige reguleringene i sjømatnæringen. Teamets største styrke er interessen for næringen, og de positive følgene denne interessen har for vår innsikt og kunnskap. Vi ser at dette kommer våre til klienter til gode i form av merverdi.

Teamet er håndplukket og satt sammen på bakgrunn av to overordnede kriterier; genuin interesse for sjømatnæringen og ultra-kommersielt perspektiv på våre tjenester. Målet er at vår bistand skal sikre klientenes verdier og interesser på kort og lang sikt. Målet kan best oppnås ved å ha våre klienters interesser i bakhodet til enhver tid, også mellom konkrete oppdrag.

Samtidig er vi stolte av å ha en fortløpende rådgivningsrolle hos ledende aktører i sjømatnæringen. Ved å være en integrert del av våre klienters beslutningsprosesser over tid, kan vi raskt og konkret gi råd og veiledning som sikrer deres interesser på lang og kort sikt.

Kontakt oss
Regulatorisk team

M&A og egenkapital­markeder

Thommessen er ledende innen børsnoteringer, M&A og selskapsrett, hvor prising, justeringsmekanismer og garantireguleringer ofte er særskilte for transaksjoner i sjømatbransjen.

Vår fusjons- og oppkjøpspraksis har vært markedsledende i en årrekke, og ligger kontinuerlig i teten – både i antall transaksjoner og transaksjonsverdi. I 2021 bistod vi blant annet Salmonor i fusjonen med Midt-Norsk Havbruk AS, samt Måsøval i deres oppkjøp av Vartdal Gruppen. I de siste årene har vi også vært involvert i flere noteringer på Euronext Growth. På referanselisten finner du blant annet Frøy, Måsøval, Islandic Salmon, Proximar Seafood, Ice Fish Farm og Andfjord Salmon.

I oppkjøpsprosesser bistår vi blant annet med å vurdere om virksomheten oppfyller de regulatoriske kravene innenfor ESG-området. Teamet gjennomgår eventuelt korrespondanse med relevante myndigheter knyttet til ESG, og vi gjør også en vurdering av gjeldende rutiner og retningslinjer som en virksomhet legger til grunn for sin tilnærming til ESG. Vi bistår også utstedere med å få oversikt over, etterkomme eller ligge i forkant av bestemmelser som krever rapportering av ESG-informasjon.

Utvalg av siste publiserte transaksjoner:

Kontakt oss
MA team

Finansiering og fremmedkapital­markeder

Thommessen er anerkjent som ledende innen bank og finansiering. Teamet er høyt ansett for sin brede erfaring, juridiske kompetanse og evne til å gjennomføre prosjekter, og har lang erfaring med å bistå klienter innen sjømatnæringen med kompliserte finansieringsoppdrag.

I prosesser knyttet til banklån bistår vi både banker og låntakere med bankfasiliteter, og har bistått på flere større internasjonale finansieringer i havbrukssektoren. Vi har også gjort flere bankfinansieringer innen sektoren der ESG-kriterier er avgjørende for prising av lånet ("sustainability linked pricing"). Vi bistår også tilretteleggere og selskap ved nye utstedelser knyttet til obligasjonslån. Dette innebærer blant annet rådgiving knyttet til både green bonds og sustainability linked bonds. I tillegg til rådgivning underveis i obligasjonslånets levetid, bistår vi i hele utstedelsesprosessen fra start av term sheet til notering av obligasjonslånet.

Kontakt oss
Finansiering team

Tvisteløsning

Fagteamet innen tvisteløsning har omfattende prosedyreerfaring fra en rekke offentligrettslige og privatrettslige tvistesaker som krever særlig innsikt i fiskeri- og havbruksbransjen.

Teamet representerer små og store aktører innen sjømatnæringen i rettssaker av stor betydning - ikke bare for den enkelte, men for hele bransjen. Vi bistår også i dialog med og klagesaker mot forvaltnings- og tilsynsmyndigheter. Vår grunnholdning er å være oppdatert på alt som skjer i næringen for å yte målrettet bistand.

Vi har blant annet representert Pelagia AS i en prinsipiell sak om salgslagenes kompetanse etter Fiskesalslagsloven. Saken ble avgjort av Høyesterett i november 2021, hvor Pelagia AS vant frem på alle ankepunkter. Vi har også loset den innovative slaktebåten "Norwegian Gannet" gjennom en kamp mot departement og regjering, og kommet seirende ut på den andre siden. I den store trafikklyssaken mot staten ved Nærings- og fiskeridepartementet har vi bistått alle oppdretterne i PO4, og vi har gitt innspill til evalueringen av trafikklyssystemet. Vi har videre bistått i en rekke saker knyttet til havbruksteknologi, blant annet patentvister om vaksiner, smoltifiseringsfôr og merdløsninger.

Tvisteløsning i Thommessen er satt i system og profesjonalisert. Vi er opptatt av å kartlegge og håndtere risiko. Vi er også opptatt av at tvister skal løses uten unødvendig tidsbruk, kostnader eller belastning på relasjonen mellom aktørene.

Kontakt oss
Tvist team

Konstruksjons­prosjekter

Thommessens team har ekspertise innen sjømatnæringens konstruksjonsprosjekter på land, sjø og til havs. Vi har i over 100 år bistått med skipsbygging fra sjark til ringnotfartøy, og de senere tiår på de mange imponerende fartøy som leverer tjenester til havbrukssektoren.

Vi har vært med fra de enkleste merdene ble bygget til dagens innovasjoner i fjord og til havs. Vi har fulgt våre klienter gjennom utbygging av klekkeri og settefiskanlegg, og tatt med oss smolterfaringen inn i de senere års satsninger på store landbaserte anlegg for matfisk.

Vi har funnet løsninger hvor nyvinningene begrenses av utdaterte regelverk, slik som på Norwegian Gannet. Vi har fått bidra på imponerende flaggskip som "Kristoffer Tronds" og "Ronja Storm". I dag arbeider vi på flere pågående byggeprosjekter på sjø og land, utviklingskonsesjonsprosjekter som skal realiseres, skip under bygging, ny teknologi under utprøving på både fangs og oppdrett, samt utbygging av anlegg på land i både Norge, Amerika, Asia og Europa.

Et gjennomgående trekk ved alle disse prosjektene er at de skiller seg betraktelig fra vanlige entrepriseprosjekter, for "alt" handler kun om fisken. En forståelse av biologisk risiko, risiko forbundet med ferske delikate råvarer og hensyn til særlige forhold som mattrygghet og hygiene og den flora av særkrav som gjelder – gjør prosjektene særs krevende, men spesielt spennende da man får benyttet bransjekunnskapen som er helt sentral.

Trenger din virksomhet bistand knyttet til store prosjekter for å skape ytterligere vekst eller verne om verdiene, så tar vi gjerne en prat så vi kan gjøre vårt bidrag til en vellykket realisering.

Kontakt oss
SOLSTRAND 09 kvadratisk

Siste nyheter i media

Sjømat i media 2

Opptak

Aktuelt

Teamet