ThommessenFlow Finn folk
Fagstoff

Forslag til endringer i prospektreglene

GETTYIMAGES 1206786962

EU-kommisjonen har oversendt et utkast til en endringsforordning til Rådet og Parlamentet hvor det foreslås vesentlige endringer i Prospektforordningen. Forslaget er en del av "EU Listing Act" og er nå til behandling hos Rådet og Parlamentet.

Forordning (EU) 2017/1129 "(Prospektforordningen") regulerer offentlige tilbud og notering av omsettelige verdipapirer på regulerte markeder, som Euronext Expand og Oslo Børs. Euronext Growth er ikke et regulert marked, men en multilateral handelsfasilitet. Noteringer på Euronext Growth faller derfor utenfor virkeområdet til Prospektforordningen.

Formålet med endringsforslagene (COM(2022)762) fra EU-kommisjonen ("Kommisjonen") er å gjøre verdipapirmarkedene ytterligere attraktive for bedrifter og å tilrettelegge for tilgang til kapital for små og mellomstore bedrifter ("SMB"). De fleste endringsforslagene får imidlertid betydning for alle foretak, både SMBer og større foretak.

Sentrale forslag til endringer i Prospektforordningen

20%-unntak fra plikt til å utarbeide noteringsprospekt økes til 40% og utvides til å gjelde også for tilbudsprospekt

Etter gjeldende regler gjelder det et unntak fra plikten til å utarbeide et noteringsprospekt ved opptak til handel av verdipapirer som er ombyttbare med allerede noterte verdipapirer på samme regulerte marked, forutsatt at slike verdipapirer utgjør mindre enn 20 prosent av de verdipapirer som allerede er tatt opp til handel. Grensen på 20 prosent beregnes løpende over en periode på 12 måneder.

Kommisjonen foreslår for det første å endre grensen fra 20 prosent til 40 prosent. For det andre foreslår Kommisjonen at unntaket ikke bare skal komme til anvendelse for plikten til å utarbeide et noteringsprospekt, men også for plikten til å utarbeide et tilbudsprospekt ved offentlig tilbud av verdipapirene. I tillegg foreslår Kommisjonen at unntaket skal gjelde for verdipapirer notert på SMB-vekstmarkeder.

Særlig forenklet informasjonsdokument for sekundærutstedelser for etablerte selskaper

Kommisjonen foreslår også å innføre et nytt unntak fra tilbuds- og noteringsprospekt dersom det skal gjøres en utstedelse eller notering av instrumenter som er ombyttbare med instrumenter som har vært notert i minst 18 måneder på regulert marked eller et SMB-vekstmarked. Det forutsettes imidlertid at de nye instrumentene ikke er utstedt i forbindelse med en takeover, exchange offer eller fusjon/fisjon, og at utstederen ikke er under konkursbehandling eller restrukturering. Videre er det et krav om at det utarbeides et forenklet dokument som har en sidebegrensning på 10 sider.

Introduksjon av "EU Follow-On Prospectus" som erstatning for "Covid-prospekt"

I likhet med det forenklede informasjonsdokumentet nevnt ovenfor, er EU Follow-On Prospectus et alternativ ved tilbud eller notering av instrumenter utstedt av en utsteder med instrumenter som har vært notert i minst 18 måneder på regulert marked eller et SMB-vekstmarked. Til forskjell fra det forenklede dokumentet er EU Follow-On Prospectus en mulighet for instrumenter som ikke er ombyttbare med de noterte instrumentene og uavhengig av i hvilken sammenheng utstedelsen gjøres. Det oppstilles krav om at prospektet ikke overstiger 50 sider.

Introduksjon av EU-vekstutstedelsesdokument som erstatning for EU-vekstprospekt

Etter gjeldende rett kan små og mellomstore bedrifter på visse vilkår benytte seg av et EU-vekstprospekt med forenklede innholdskrav. Kommisjonen foreslår å erstatte vekstprospektet med et "EU-vekstutstedelsesdokument". Dokumentet er tilgjengelig for utstedere som skal gjøre et offentlig tilbud av verdipapirer, men uten at utsteder har noterte verdipapirer fra før av. Dokumentet vil følge det samme standardiserte formatet som prospekter, men vil ha en sidebegrensning på 75 sider.

Reduksjon av minste tilbudsperiode fra seks til tre dager

For aksjer som skal tas opp til notering for første gang, skal noteringsprospektet offentliggjøres senest seks virkedager før utløpet av tilbudsperioden. Kommisjonen foreslår å redusere minimum tilbudsperiode fra seks til tre dager.

Terskelen for EØS-prospekt økes fra EUR 8 millioner til EUR 12 millioner

I dagens prospektregelverk gis det adgang til å utarbeide nasjonalt prospekt i stedet for EØS-prospekt for tilbud opp til EUR 8 millioner med en nedre grense på EUR 1 million. Kommisjonen foreslår å endre nedre grense for EØS-prospekt til EUR 12 millioner. I praksis vil det si at utstedere kan rette et høyere tilbud til offentligheten før det inntrer et krav om EØS-prospekt.

Lengre frist for å tilbakekalle tegninger ved utarbeidelse av tilleggsprospekt

Inntreden av vesentlige forhold som nødvendiggjør et tilleggsprospekt, utløser en rett for investorer til å trekke tilbake avgitte tegninger innen to virkedager etter offentliggjøringen av tillegget, Kommisjonen foreslår å utvide denne fristen til tre virkedager. Regelendringen vil være til fordel for investorer, som vil få en dag ekstra til å vurdere om tegningen skal trekkes etter de nye opplysningene som fremkommer av tillegget. Videre er finansielle mellomledd pålagt å opplyse investorene om at det er offentliggjort et tillegg samme dag som tillegget offentliggjøres. Kommisjonen foreslår å utvide denne fristen fra dagen for publisering til slutten av påfølgende virkedag.

Ytterligere standardisering av prospekter og risikofaktorer

Kommisjonen foreslår ytterligere standardisering av prospekter ved blant annet å innføre en grense på 300 A4-sider for noteringsprospekter. Sammendraget i prospektet standardiseres ytterligere, og det åpnes for at sammendraget kan økes med tre A4-sider dersom instrumentet har to eller flere garantister. Endringsforslaget inneholder også en eksplisitt bestemmelse om at et prospekt ikke må inneholde risikofaktorer som er generelle, men at hver faktor må være spesifikk for utstederen eller dennes instrumenter. Det oppstilles videre krav til vurderingen av den enkelte risikofaktor, herunder vesentlighet og sannsynlighet for inntreden.

Veien videre

Prospektforordningen ble gjennomført i norsk rett 21. juli 2019. Formålet med Kommisjonens forslag til endringer er i all hovedsak å forenkle kravene for utstedere som ønsker å notere sine finansielle instrumenter, særlig små og mellomstore bedrifter. Kommisjonens forslag er til behandling hos Rådet og Parlamentet. Det er uklart hvilket utfall denne behandlingen vil få, og eventuelt når endringene trer i kraft i EU. Endringene vil gjennomføres ved en endringsforordning i EU. Denne endringsforordningen vil være EØS-relevant og inntas i EØS-avtalen, med tilhørende krav om gjennomføring i norsk rett. Det er uheldig om de norske prospektreglene avviker fra reguleringen i EU, og vi antar derfor at norske myndigheter vil etterstrebe en rask gjennomføring av endringene i norsk rett etter gjennomføring i EU. Thommessen vil følge prosessen i EU tett og rapportere via ThommessenTracker.

ThommessenTracker Finansregulatorisk

ThommessenTracker er utviklet i samarbeid med klienter etter ønske om en mer effektiv løsning for faglig oppdatering på rettsutviklingen innen ulike fagområder. I vår finansregulatoriske Tracker får du oversikt over sentrale nivå 1-prosesser i EU, samt nivå 2- og 3-prosesser der disse vurderes som viktig for utviklingen. Tjenesten gir også en løpende oversikt over norske myndigheters oppfølging av de ulike regelverksinitiativene. ThommessenTracker Finansregulatorisk er ment som et praktisk verktøy for aktører i finansbransjen.

Her kan du lese mer om ThommessenTracker og hvordan få tilgang

Kontaktpersoner