ThommessenFlow Finn folk
Fagstoff

Snart kommer viktige og praktiske endringer i forbrukerkjøpsloven

GETTYIMAGES 1079719138

Visste du at du ikke har krav på at telefonen din oppdateres? Dette endrer seg fra 1. januar 2024. Nedenfor kan du lese mer om denne og andre viktige endringer i forbrukerkjøpsloven.

Den 16. juni i år vedtok Stortinget flere endringer i forbrukerkjøpsloven med mål om å styrke forbrukernes rettigheter og tilpasse loven til den teknologiske utviklingen. Lovendringene er basert på forbrukerkjøpsdirektivet fra EU (EU 2019/771), som ble vedtatt samtidig med digitalytelsesdirektivet (EU 2019/770). Digitalytelsesdirektivet er allerede implementert i norsk rett gjennom digitalytelsesloven, som trådte i kraft 1. januar i år. Gjennom endringene i forbrukerkjøpsloven og vedtakelsen av digitalytelsesloven får forbrukerne bedre og tydeligere rettigheter ved kjøp av digitale tjenester og produkter.

Nedenfor oppsummerer vi fem av de viktigste endringene:

  1. Forbrukerkjøpslovens virkeområde utvides, og loven vil nå også gjelde for digitale ytelser som leveres sammen med et produkt og som er nødvendige for at produktet skal fungere. Endringene vil dermed ha betydning ved kjøp av for eksempel nettbrett, PC eller smart-TV. Digitale ytelser som ikke er knyttet til et produkt, for eksempel strømmetjenester og apper, reguleres av digitalytelsesloven. Dermed vil nedlastningen av en app til telefonen din reguleres av digitalytelsesloven, mens eventuelle feil ved telefonens programvare reguleres av forbrukerkjøpsloven.
  2. Reglene om bevisbyrde endres. Nå vil mangler som viser seg innen to år antas å ha eksistert da produktet ble levert. For å unngå mangelsansvar i denne perioden, må selgeren bevise at produktet ikke har en mangel som selger er ansvarlig for, for eksempel ved å vise at mangelen skyldes noe forbrukeren selv har gjort. Forbrukerens posisjon vil dermed styrkes sammenliknet med i dag, hvor selgeren kun har bevisbyrden i en periode på seks måneder.
  3. Det innføres nye reklamasjonsregler for oppdateringer og digitale ytelser som skal leveres løpende over en lengre periode. I slike tilfeller skal fristen for å reklamere være like lang som perioden hvor oppdateringene eller de digitale ytelsene skal leveres. Dermed unngås situasjoner der reklamasjonsfristen utløper før forbrukeren har fått levert de oppdateringene eller digitale ytelsene som er avtalt.
  4. Selgeren er forpliktet til å sørge for at forbrukeren får informasjon om og får levert oppdateringer som er nødvendige for at produktet fungerer som det skal. Dette gjelder også sikkerhetsoppdateringer. For enkeltstående levering av en digital ytelse, gjelder selgerens plikt til å levere oppdateringer i den perioden som forbrukeren med rimelighet kan forvente det. Denne plikten gjelder minimum så lenge reklamasjonstiden løper. Ifølge departementet innebærer dette at forbrukere nå har krav på at både maskinvare og programvare skal holde i minst fem år. For løpende levering av en digital ytelse, skal selgeren levere oppdateringer så lenge den digitale ytelsen leveres. Denne perioden kan likevel aldri være kortere enn to år.
  5. Antall rettingsforsøk som selgeren kan gjennomføre vil bli endret, slik at selgeren kun får anledning til å gjennomføre ett rettingsforsøk. Dette gjelder uavhengig av om det er samme mangel eller nye mangler som oppstår, noe som i praksis kan gjør det enklere for forbrukere å kreve prisavslag eller heving. Merk imidlertid at selgeren kan gjennomføre flere rettingsforsøk dersom det anses rimelig. Departementet har presisert at terskelen for dette ikke bør være høy.

Lovendringene trer i kraft 1. januar 2024 og kan leses i sin helhet her.

Kontaktpersoner