Boken drøfter sentrale skattespørsmål som oppstår i Norge i forbindelse med skattyteres utøvelse av virksomhet, investering og arbeid på tvers av landegrensene. I de syv årene som har gått siden forrige utgave, har det skjedd svært omfattende endringer. Dette gjelder både innenfor norsk intern skatterett, men også i vel så stort omfang i internasjonal rett som får direkte betydning for det norske rettsbildet. OECDs BEPS-prosjekt er fremtredende her, men det har også blitt avsagt sentrale avgjørelser av EU- og EFTA-domstolen, samt uttalelser i EFTAs overvåkningorgan ESA.

Thommessens forfattere Henning Naas, Ståle R. Kristiansen, Finn Backer-Grøndahl, Hanne Skaarberg Holen og Marius Holm Rynning gir en systematisk gjennomgang, med illustrasjoner og konkrete eksempler fra rettspraksis.

Les mer her