Finansdepartementet la 10. april 2019 frem proposisjon med forslag til lovvedtak om gjennomføring av EUs nye prospektforordning 2017/1129 ("Prospektforordningen"). Prospektforordningen erstatter prospektdirektivet fra 2003 (2003/71/EF), som er gjennomført i norsk rett i kapittel 7 i verdipapirhandelloven.

Prospektforordningen viderefører langt på vei gjeldende rett, men innebærer noen endringer i når det er plikt til å utarbeide prospekt, og forenkler innholdskravene for noterte utstedere og SMB-bedrifter. Prospektforordningen trer i kraft i EU 21. juli 2019. Regjeringen jobber aktivt overfor de andre EØS/EFTA-statene for at prospektforordningen kan tre i kraft på samme tid i Norge som i EU.

Prospektforordningen og Finansdepartementets lovforslag vil medføre følgende endringer:

Beløpsgrensen for EØS-prospekt øker

Finansdepartementet har foreslått å øke beløpsgrensen for plikt til å utarbeide EØS-prospekt ved offentlige tilbud fra EUR 5 millioner til EUR 8 millioner beregnet over en 12-måneders periode. Utstedere kan dermed innhente inntil EUR 8 millioner uten å utarbeide EØS-prospekt. Departementet foreslår med dette å utnytte det nasjonale handlingsrommet fullt ut.

Endringene vil innebære at reglene for nasjonale prospekter omfatter tilbudsprospekt i intervallet mellom EUR 1 million og EUR 8 millioner. Nasjonale prospekter vil kun måtte registreres i Foretaksregisteret og kan ikke benyttes grensekryssende.  

Endringer i unntak fra prospektplikt

Det innføres viktige endringer i unntakene fra prospektplikt:

  1. Etter gjeldende regler kan utstedere som allerede har aksjer notert på regulert marked, notere aksjer som utgjør inntil 10 % av aksjene i en allerede notert aksjeklasse, uten å utarbeide nytt prospekt. Prospektforordningen øker denne terskelen fra 10 % til 20 %.
  2. Etter gjeldende regler utløses normalt ikke prospektplikt ved konvertering av rettigheter. Prospektplikt ved konvertering av rettigheter vil imidlertid inntre ved innføringen av prospektforordningen i norsk rett. Aksjer som konverteres, vil kunne inngå i 20 %-unntaket nevnt ovenfor.
  3. Etter gjeldende regler er det gjort unntak for prospektplikt for notering av verdipapirer som tilbys som vederlag ved oppkjøp, eller som vederlag ved fusjon, fisjon eller annen deling av foretaket, dersom det utarbeides et såkalt "tilsvarende dokument". Prospektforordningen innfører egne innholdsregler for prospekt i slike situasjoner, og reglene om "tilsvarende dokument" vil dermed bortfalle.  

Strengere krav til sammendraget

Prospektforordningen skjerper innholdskravene for sammendraget. De nye reglene er modellert på nøkkelinformasjonsdokumentet (såkalt KID) etter PRIIPS-forordningen, og innebærer at maksimal lengde begrenses til syv A4 sider og maksimalt 15 risikofaktorer. Utstedere kan angi de enkelte risikofaktorene som henholdsvis "lav", "medium" eller "høy" risiko, og de vesentligste risikoene skal presenteres først.  

Forenklet innholdskrav for noterte utstedere

Prospektforordningen medfører forenklede innholdskrav for etterfølgende utstedelser ved offentlige tilbud eller opptak til handel på regulert marked når utsteder allerede er notert. Slike reduserte innholdskrav er tilgjengelige for:

  1. Utstedere av verdipapirer som har vært notert i 18 måneder, og som utsteder en ny klasse av disse verdipapirene. 
  2. Utstedere av verdipapirer som har vært notert i 18 måneder, og som utsteder verdipapirer som kan erstattes med eksisterende verdipapirer.
  3. Utstedere av verdipapirer som har vært notert i 18 måneder, når disse utsteder andre verdipapirer enn aksjer. 

EØS-vekstprospekt

Prospektforordningen innfører en ny og forenklet prospekttype - EØS-vekstprospekt - for offentlige tilbud fra små og mellomstore virksomheter. Et EØS-vekstprospekt gir forenklede innholdskrav for små og mellomstore bedrifter og skal utarbeides på et standardisert format og med et lettfattelig språk.

De forenklede innholdskravene innebærer blant annet at SMB-utstedere kun skal gi finansiell informasjon for det foregående regnskapsåret.

Universelt registreringsdokument

Prospektforordningen innfører et såkalt universelt registreringsdokument ("URD") for utstedere som er notert på regulert marked eller multilateral handelsfasilitet. Slike utstedere kan hvert regnskapsår utarbeide et URD som beskriver selskapets organisering, virksomhet, finansielle stilling, inntekter, framtidsutsikter, eierstyring og aksjonærstruktur. Det er frivillig å utarbeide URD, men utstedere som  har utarbeidet og fått godkjent et slikt dokument i to etterfølgende regnskapsår kvalifiserer til forenklet godkjenningsprosess ved utarbeidelse av nytt prospekt.

Veien videre

De nye prospektreglene er foreslått gjennomført i et nytt kapittel 7 i verdipapirhandelloven. Vi forventer at de nye lovreglene vil tre i kraft samtidig med at endringene trer i kraft i EU – dvs. 21. juli 2019.

Hele Prop. 96 LS (2018–2019) kan du lese her