Måneden har vært preget av statsbudsjettet og et ganske begrenset kildetilfang utover dette. Sammendraget omfatter siste nytt fra Høyesterett, Finansdepartementet, Skattedirektoratet og andre relevante kilder. Oppsummeringen nedenfor er ment som en kort oppdatering og ajourføring. Ta gjerne kontakt hvis du vil ha mer informasjon eller ønsker å diskutere noen av sakene nærmere.

Statsbudsjettet 2019

Vi har skrevet et eget nyhetsbrev om statsbudsjettet for 2019 som kan leses her.

LB-2017-63814 – Norlock AS

Saken gjaldt et konsernbidrag fra morselskap til heleid datterselskap. Morselskapet ble nektet fradrag for konsernbidraget fordi selskapet ikke hadde tilstrekkelig fri egenkapital, jf. aksjeloven §§ 8-5 og 8-1. Det var enighet mellom partene om at "det i praksis er etablert et unntak fra kravet om fri egenkapital når konsernbidraget medfører en verdiøkning på aksjene i datterselskapet som kan føres opp i morselskapets balanse med samme verdi". Dette vilkåret var imidlertid ikke oppfylt i saken her, da datterselskapet var insolvent. Verken anførsler fra skattyter om det bare skjedde en ombytting av gjeldsposter i morselskapet eller at brudd på kravet til fri egenkapital uansett var uvesentlig slik at skattemessig fradragsrett ikke ble påvirket, ble tatt til følge av lagmannsretten. Skatteklagenemndas vedtak ble dermed ansett som gyldig. Ankefristen til Høyesterett har i skrivende stund ikke utløpt. Les mer

Hjemmehørendebegrepet og LoB-klausuler 

Skattedirektoratet har avgitt en prinsipputtalelse om betydningen Limitation of Benefits ("LoB")-klausuler har for tolkningen av hjemmehørendebegrepet, konkret i skatteloven §§ 10-21 og 2-38. Utgangspunktet til Skattedirektoratet er at slike klausuler er relevante, fordi "den etter forholdene relevante skatteavtalen vil måtte tolkes [inkludert eventuell LoB-klausul] for å bringe på det rene hvilken betydning skatteavtalen vil ha for vurderingen av i hvilken jurisdiksjon et selskap er hjemmehørende". LoB-klausuler kan imidlertid være svært ulike, og Skattedirektoratet ser i uttalelsen på klausulen i skatteavtalen mellom USA og Malta som et eksempel. Les mer