Borgarting lagmannsrett har nylig avsagt en dom hvor det ble lagt til grunn at skyldnerens "fordel" ved at kreditoren etterga gjeld, ikke var skattepliktig inntekt for skyldneren. I sin vurdering la lagmannsretten til grunn at det ikke er en betingelse for skattefriheten at skyldneren er insolvent på tidspunktet gjelden ettergis.

Lagmannsretten viste til at Høyesterett hadde uttalt at ettergivelse av gjeld som et utgangspunkt ikke kan anses "vunnet ved" skyldnerens virksomhet. Da det ikke var noe i saken som tilsa at det var grunn til å fravike dette utgangspunktet, fikk skattyter medhold i at ettergivelsen ikke var skattepliktig.

Avgjørelsen fra lagmannsretten viser at en gjeldsettergivelse i utgangspunktet ikke anses som skattepliktig inntekt for skyldneren som får ettergitt sin gjeld. Skatteplikt kan likevel oppstå dersom gjeldsettergivelsen har en konkret tilknytning til skyldnerens virksomhet. Det er ikke avklart om dommen blir anket til Høyesterett.

Lagmannsrettens avgjørelse kan man finne her