ThommessenFlow Finn folk
Fagstoff

Nasjonal sikkerhet og næringslivet: Våre erfaringer fra det siste året

Strategisk Risiko

Hvordan påvirker spørsmål som angår nasjonal sikkerhet din virksomhet? Her er våre erfaringer ett år inn i satsingen på strategisk risikorådgiving og etterlevelse.

– Vi tilbyr i dag rådgivning i hele bredden av spørsmål som angår nasjonal sikkerhet. Den samme tilnærmingen har vi også sett hos advokatfirmaer i USA og UK, men i norsk sammenheng er dette ganske unikt, sier Hedvig Moe.

Hedvig kom til Thommessen fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) sommeren 2023 og har siden da ledet satsingen i nært samarbeid med advokater på tvers av firmaet.

– Nasjonal sikkerhet griper inn i stadig flere deler av samfunnet vårt. Tilgang til råmaterialer, utvikling av fremtidens teknologier, informasjonshåndtering, forholdet til ansatte og konsulenter, oppkjøp og investeringer er alle områder hvor nasjonale sikkerhetsspørsmål har fått en mer fremtredende plass. Som konsekvens har nasjonal sikkerhet og geopolitikk blitt del av næringslivets kommersielle risikobilde og regulatoriske rammeverk. Vi opplever også at flere klienter trenger juridisk kvalitetssikring av prosesser som tidligere har vært drevet internt eller med hjelp fra ikke-juridiske konsulenter, oppsummerer Hedvig.

Et mer alvorlig trusselbilde

Da de norske hemmelige tjenestene tidligere i år la frem sine vurderinger, presenterte de et trusselbilde som er mer alvorlig enn på mange tiår. Men det er ikke alltid lett å finne svar på de praktiske problemstillingene man står overfor i trusselvurderingene.

– I praksis ser vi at næringslivet må ta stilling til en rekke spørsmål som angår nasjonal sikkerhet, men som man ikke finner svar på i trusselvurderingene. Hvordan man skal forholde seg til kinesiske leverandører, ansatte fra høyrisikoland, utenlandske direkteinvesteringer (FDI), og amerikanske sanksjonslister er alle eksempler på problemstillinger som treffer næringslivet med ny tyngde i dagens sikkerhetspolitiske situasjon, sier Elin Ibsen Gustavsen. Hun har bakgrunn fra Forsvaret og PST, og ble ansatt som spesialrådgiver i Thommessen i fjor høst.

Her er bare noen av områdene hvor vi gir råd om sikkerhetsspørsmål til næringslivet:

Sikkerhetsloven

Sikkerhetsloven, som ble innført i 2019, er det viktigste rettslige virkemiddelet myndighetene har for å ivareta nasjonal sikkerhet i Norge. Den sikkerhetspolitiske utviklingen tilsier at loven vil bli viktig for større deler av næringslivet fremover, sier Heidi Jorkjend.

– Det siste året har vi skaffet oss betydelig erfaring med sikkerhetslovens ulike krav, og har opparbeidet oss en solid forståelse av hvordan man bør forholde seg til det mange opplever som et dynamisk og til dels uklart regelverk, sier partner Heidi Jorkjend.

Transaksjoner

– I transaksjonssammenheng er gjennomføringsrisiko knyttet til myndigheters ervervskontroll i berørte jurisdiksjoner blitt en stadig viktigere del av vår rådgivning. I mange land har myndighetene vide fullmakter til å gripe inn i transaksjoner som er gjenstand for meldeplikt, og også til å gripe inn i gjennomførte transaksjoner som ikke har vært meldt på frivillig basis der det ikke foreligger obligatorisk meldeplikt, fortsetter partner Hans Cappelen Arnesen.

– I tillegg har nasjonal sikkerhet og geopolitikk fått langt større oppmerksomhet i vårt due diligence-arbeid sammenlignet med bare noen år tilbake, legger partner Lars Martin Sveen til.

Dersom target i sin virksomhet har berøring med sikkerhetssensitive sektorer, er det viktig å gjøre tidlige vurderinger av hvordan dette kan påvirke både eie- og exit-fasen, uavhengig av spørsmålene om eierskapskontroll og FDI-screening som oppstår ved endret eierstruktur.

Cybersikkerhet

Nasjonal sikkerhet er et viktig utgangspunkt for cybersikkerhetsarbeidet til mange virksomheter. Vi vet at stater som Russland, Kina og Nord-Korea har stor kapasitet når det gjelder cyberoperasjoner. Det økte trusselbildet resulterer også i strengere lovkrav knyttet til cybersikkerhet og -beredskap.

– En god forståelse av hvordan trusselbildet og nye lovkrav treffer din virksomhet konkret er stadig viktigere når selskaper skal oppgradere sine IT-systemer, sier partner Christopher Sparre-Enger Clausen.

Personellsikkerhet

Nasjonal sikkerhet har også fått økt oppmerksomhet innen arbeidsrettslige problemstillinger.

– Personellsikkerhet står høyt oppe på agendaen til mange virksomheter i dag, sier partner Stein Kimsås-Otterbech.

Å balansere sikkerhet mot diskriminering kan være en krevende øvelse, men har blitt avgjørende for å håndtere dagens trusselbilde og for å sikre egne verdier.

Compliance

I en verden preget av tilspissede geopolitiske forhold, teknologisk utvikling og økende forventninger til bedrifters samfunnsansvar blir compliance stadig viktigere.

– Selv om compliance i bunn og grunn handler om å overholde lover og regler, ser vi at en god forståelse av hvordan trussel- og risikobildet påvirker virksomheten også har blitt viktig i compliance-sammenheng, sier partner Snorre Valdimarsson

Noe som er blitt tydelig det siste året, er at selv om vår rådgivning alltid begynner med hva som er lov, så bidrar vi ofte også med strategisk risikorådgivning knyttet til hva som er kommersielt fornuftig.

Kontaktpersoner