ThommessenFlow Finn folk

Compliance

For oss handler compliance om mer enn overholdelse av lover og regler. Vi arbeider for at virksomheter skal minimere usikkerhet, beskytte sine verdier, bevare omdømmet og sikre bærekraftig suksess. Dette oppnår vi ved å bidra til at virksomhetene knytter tradisjonell compliance sammen med virksomhetens strategiske risikobilde.

I kjølvannet av alvorlige kriser som har påvirket tilliten til næringslivet både nasjonalt og internasjonalt, har myndighetene fått større vilje og evne til å regulere og sanksjonere privat sektor. Dette har ført til et økt behov for fokus på compliance og risikohåndtering i næringslivet.

Vi identifiserer, vurderer og håndterer regulatorisk og forretningsmessig risiko som kan påvirke virksomhetens evne til å oppnå sine strategiske mål. Thommessen har omfattende kompetanse og erfaring innen compliance, og bistår norske og internasjonale virksomheter med å håndtere utfordringer knyttet til compliance innen områder som anti-korrupsjon, sanksjoner og eksportkontroll, anti-hvitvasking, terrorfinansiering, menneskerettigheter og klima og miljø. Vi bistår styrer og toppledelse med å ta proaktive skritt for å minimere usikkerhet, beskytte verdier, bevare omdømmet og oppnå bærekraftig suksess på lang sikt. Det dreier seg ikke bare om å etterleve regulatoriske krav – det handler også om å være en ansvarlig samfunnsaktør.

I en verden hvor geopolitiske forhold endres, teknologien utvikles raskt, og kravene til bedrifters innvirkning på mennesker, miljø og samfunn øker, blir integritetsundersøkelser stadig viktigere. Vi har bred erfaring med Integrity Due Diligence (IDD) for å undersøke aspekter som sikkerhetsrisiko, omdømmerisiko og andre faktorer som ofte overses i tradisjonelle due diligence-prosesser.

Med bakgrunn fra blant annet Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Økokrim og multinasjonale selskaper, er våre advokater godt rustet til å identifisere risikoer og gi råd om forhold som strekker seg utover juridiske problemstillinger. Vår målsetting er ikke bare å sikre at klientene våre oppfyller nåværende krav, men også at de er forberedt på fremtidige utfordringer og muligheter.

Vi bistår klienter i en rekke bransjer med blant annet:

  • Risikovurderinger
  • Utvikling av nye complianceprogrammer og evaluering av eksisterende programmer
  • Kurs og opplæring av ansatte
  • Håndtering av tredjeparter og bakgrunnsundersøkelser gjennom integrity due diligence (IDD)
  • Myndighetskontakt
  • Tvisteløsning
  • Strategisk rådgivning om compliance i transaksjoner, kontrakter og liknende
  • Krisehåndtering

Kåringer

  • 2024 Firm to watch Regulatory, compliance and investigations Legal 500

Teamet

Aktuelt