ThommessenFlow Finn folk

Sikkerhets­loven

I 2019 trådte en ny sikkerhetslov i kraft i Norge, et viktig skritt for å verne om nasjonens sikkerhetsinteresser. Virksomheter som er underlagt loven, er av særlig stor betydning for Norges sikkerhet. Etter vedtakelsen har lovens virkeområde blitt utvidet på flere områder, og den sikkerhetspolitiske utviklingen i den senere tid tilsier at sikkerhetsloven vil bli stadig mer relevant for større deler av næringslivet fremover.

Sikkerhetslovens formål er å verne om nasjonens grunnleggende sikkerhetsinteresser og å sikre stabiliteten og velferden i samfunnet. Dette innebærer blant annet beskyttelse av skjermingsverdig informasjon og informasjonssystemer, og å sikre at kritisk og viktig infrastruktur ikke ødelegges. Det innebærer også å hindre at virksomheter av betydning for grunnleggende nasjonale funksjoner blir kjøpt opp av fremmede makter i strid med Norges sikkerhetsinteresser. Virksomheter som er underlagt sikkerhetsloven, anses derfor som særlig viktige for Norges sikkerhet, og gis et økt ansvar for å sikre virksomheten. Det er essensielt at disse virksomhetene anerkjenner og håndterer risikoen forbundet med mulige sikkerhetstrusler for å forebygge uønskede hendelser.

Selv om sikkerhetsloven er relativt ny, har den allerede blitt revidert og betydelig utvidet. I juni 2023 ble lovens virkeområde utvidet, og reglene om eierskapskontroll ble revidert. Den sikkerhetspolitiske utviklingen den siste tiden indikerer at sikkerhetsloven vil få økt betydning for større deler av næringslivet fremover. Loven har betydning ikke bare for selskaper som er direkte underlagt den, men også for leverandører og underleverandører til disse selskapene. Det kan dessuten forventes at flere virksomheter vil bli underlagt loven fremover, og at sikkerhetslovens prinsipper vil bli brukt i kontrakter utenfor dens direkte anvendelsesområde.

Det kan være utfordrende å ha oversikt over hva sikkerhetsloven reelt sett innebærer og hvordan myndighetene praktiserer den. Sektorbasert ansvar, både for utpeking av virksomheter som skal underlegges loven og for oppfølgning av disse aktørene, kan føre til ulik praksis. Hos Thommessen hjelper vi våre klienter ikke bare med å oppfylle dagens krav etter sikkerhetsloven, men også med å forberede dem på fremtidige utfordringer og muligheter. Vi har praktisk erfaring med sikkerhetslovens konsekvenser og medarbeidere med inngående kjennskap til PST (Politiets sikkerhetstjeneste), NSM (Nasjonal sikkerhetsmyndighet) og Forsvaret.

Vi bistår med blant annet:

  • Implementering av sikkerhetsloven: Vi bistår med å sikre at lovens vilkår blir oppfylt i din virksomhet.
  • Transaksjonsrådgivning: Med fokus på regelverket for utenlandske investeringer (FDI), bistår vi i vurdering av sikkerhetsrisikoer ved transaksjoner, både for direkte underlagte virksomheter og andre som kan bli påvirket.
  • Selskapsrettslige spørsmål: Vi kan bidra med å avklare hvilke rettigheter og plikter som gjelder i konsernforhold der ett eller flere subjekter er underlagt sikkerhetsloven.
  • Sikkerhetsgraderte anskaffelser: Sikkerhetsloven og øvrige forskrifter stiller særlige krav til hvordan oppdragsgivere og leverandører må ta hensyn til sikkerhet i anskaffelser. Vi bistår med å foreta risikovurderinger for å identifisere om det må tas sikkerhetshensyn i anskaffelser, samt med å oppfylle reglene om sikkerhetsgraderte anskaffelser.

Kåringer

  • 2024 Firm to watch Regulatory, compliance and investigations Legal 500

Teamet

Aktuelt