ThommessenFlow Finn folk
Fagstoff

Slik hjelper vi klientene å navigere i mylderet av bærekraftregelverk

Ingrid og Tore

Regelverksutviklingen innen bærekraft har skutt fart de siste årene, og Thommessen merker økt pågang fra klienter som ønsker bistand til å både forstå og tilpasse seg regelverket.

Bærekraft har i flere år vært en sentral del av Thommessens juridiske rådgiving. Allerede i 2018 etablerte vi en tverrfaglig bærekraftgruppe, med mål om å integrere bærekraft i vår juridiske rådgiving innen samtlige bransjer og fagområder. Ved å ha bærekrafteksperter fordelt i ulike avdelinger i hele firmaet, er vi godt rustet til å være strategiske rådgivere innen bærekraftig utvikling, mener Tore Mydske, leder for Thommessens bærekraftsatsing og finansregulatorisk avdeling:

- Det er ingen tvil om at finansnæringen spiller en sentral rolle siden kapital er avgjørende for å finansiere den grønne omstillingen. Men i tillegg til at vi har inngående kjennskap til regelverksutviklingen innen bærekraftig finans, er det en styrke at vi i Thommessen har et bredt spekter av advokater som har ekspertise på sine områder – for eksempel hvilket bærekraftregelverket som påvirker eiendomsbransjen, regelverk fra både IMO og EU som endrer den maritime næringen, hvilket ansvar styrer og ledergrupper har for selskapets bærekraftmål og hvordan stille miljøkrav i offentlige anskaffelser.

Ny Specialist Counsel styrker satsingen innen bærekraftig finans

Innen bærekraftig finans har regelverksutviklingen skutt fart de siste årene og Thommessen har merket en betydelig økning i spørsmål fra klienter innen bærekraftig finans og nytt EU-regelverk.

- Den nye loven om bærekraftig finans som gjennomfører taksonomiforordningen og offentliggjøringsforordningen i norsk rett trådte i kraft 1. januar 2023. Nylig kom nyheten om at Finansdepartementet tar sikte på at CSRD, det nye EU-regelverket som vil kreve at flere foretak rapporterer mer bærekraftinformasjon om sin virksomhet, skal begynne å gjelde samtidig i Norge som i EU – det vil si trinnvis for ulike grupper fra regnskapsåret 2024 og utover. Dette er bare tre av flere EU-regelverk som påvirker norske virksomheter, forteller Ingrid Solum.

Ingrid er en del av Thommessens tverrfaglige bærekraftgruppe, og har nylig fått tittelen Specialist Counsel med fokus på bærekraftig finans. Sammen med resten av teamet som jobber med finansregulatorisk skal hun fortsette å bistå klienter med å forstå og å tilpasse seg regelverket.

- Vi rådgir klienter som er eller vil bli direkte underlagt nye bærekraftsregler, som store børsnoterte foretak, og fondsforvaltere og verdipapirforetak, men også virksomheter som kan treffes mer indirekte. Mitt inntrykk er at det er ganske stort spenn i hvor langt ulike virksomheter er kommet i å sette seg inn i rammeverket, og det er nok også en del som synes det er krevende å navigere i landskapet av nytt bærekraftregelverk, kanskje særlig på grunn av de stadige nyhetene innen dette feltet, forklarer Ingrid.

Kunnskapsformidling og digitale verktøy

Den raske regelverksutviklingen stiller høye krav til kunnskapsløft ute i virksomhetene. For hjelpe næringslivet med å navigere i mylderet av regelendringer har Thommessen utviklet flere digitale verktøy med fokus på kunnskapsformidling.

Thommessens Sustainability Database ble lansert i november 2020, og har allerede over 1000 registrerte brukere fra over 400 ulike virksomheter. Databasen inneholder 90 ulike regelverk og bransjeinitiativer knyttet til bærekraft, fordelt på områdene bank og finans, selskapsrett, eiendom og shipping.

I tillegg jobber Ingrid, Tore og resten av vår finansregulatoriske avdeling med ThommessenTracker Finansregulatorisk – et digital tjeneste som gir aktører i finansbransjen løpende oversikt over regelverksutviklingen i Norge og EU.

- Det er kanskje ikke overraskende at kategorien "bærekraft" er den flest brukere abonnerer på løpende oppdateringer på. På dette området skjer det mye, og i et raskt tempo! Det mest spennende for tiden er nok å følge utviklingen av taksonomikriterier for de fire siste miljømålene og gjennomføringen av CSRD i norsk rett, men også tolkningsavklaringer om offentliggjøringsfororodningen (SFDR) og mottakelsen av EU Green Bond Standard, avslutter Ingrid.

Les mer om våre produkter og tjenester innen bærekraft

I Thommessen jobber vi sammen med klientene våre for å bidra til at næringslivet utvikler og velger gode og bærekraftige løsninger. Vi har vi samlet våre ressurser innen bærekraft og klimarisiko, for å hjelpe deg å nå dine mål: Bærekraft i Thommessen

Kontaktpersoner

Aktuelt