ThommessenFlow Finn folk
Fagstoff

Forventer fortsatt økt satsing på fornybar energi

Demning

Forsyningssikkerheten i Europa er under press som følge av ustabilitet i landene nær oss. I tillegg opplever vi stadig økende økonomisk usikkerhet. Målene i Parisavtalen krever omstilling til et karbonnøytralt samfunn. Omstillingen må skje – i energisammenheng – i løpet av en kort tidshorisont. Viktigheten av å realisere fornybare energiprosjekter med tilhørende infrastruktur har derfor aldri vært større enn akkurat nå.

På vei inn i en velfortjent sommerferie er det interessant å løfte blikket og se nærmere på trendene i markedet. Første halvår av 2022 har vist at de store underliggende driverne for et grønt skifte fortsatt virker, og at både eksisterende og nye aktører innen fornybarområdet – til tross for geopolitisk ustabilitet og økonomisk usikkerhet – har evne og vilje til å planlegge og investere i fornybare energiprosjekter. Vi tror at en god andel av prosjektene vil realiseres i Norge, blant annet fordi vi kan tilby trygge rammevilkår, nødvendig areal til eksempelvis karbonlagring og ikke minst fornybar kraft.

Så langt i 2022 har Thommessen deltatt i flere av de største prosjektene knyttet til utvikling av fornybarnæringen i Norge. Blant annet har vi bistått HitecVision i forbindelse med etablering av et nytt fornybarselsskap sammen med TrønderEnergi (les mer her). Vi bisto også HitecVision i forbindelse med at det nye partnerskapet bestående av Haslund Eco, Infranode og HitecVision inngikk avtale om å kjøpe Fortum Oslo Varme.

- Vi ser at det skjer mye forskjellig på én gang innenfor fornybarsegmentet. Det er fortsatt press på utbygging og sikker drift av klassisk energiinfrastruktur som vannkraft og vindkraft på land. Samtidig kommer nye aktører inn med ønske om å gjøre investeringer i nye fornybare prosjekter, kanskje best illustrert med tradisjonelle olje- og gassaktører som nå globalt investerer tungt i havvind og solkraft. I tillegg er klassiske kraftselskaper opptatt av å realisere nye prosjekter, sier Bendik Christoffersen, partner og leder av Thommessens fornybar energi-avdeling.

Som en følge av dette jobber Thommessens fornybaradvokater både med prosjekter hvor ny privat kapital kommer inn i "klassiske segmenter" som vannkraft, strømnett og vindkraft på land, men også konkrete prosjekter i tilknytning til planlegging og etablering av nye energiformer og ny infrastruktur.

- Elektrifisering av sokkelen og karbonfangst- og lagring er blant eksemplene hvor det pågår konkret arbeid akkurat nå, og som vil fortsette i årene som kommer. Regjeringen har i tilleggsmeldingen fastslått at elektrifiseringen av sokkelen skal fortsette. Vi forventer at aktørene tenker kreativt her og at vi fremover vil se flere foreslåtte kombinasjonsløsninger slik som det planlagte Trollvind-prosjektet. I tillegg har det siste året vist at interessen for karbonlagring på norsk sokkel stadig øker. Her har myndighetene initiert en prosess som tar sikte på å jamføre noe av driftsfilosofien med driften av olje- og gassfelt. Vi venter at det vil komme noen avklaringer i løpet av høsten, i samarbeid med industrien. Karbonlagring ser utvilsomt ut til å være en ikke-ubetydelig del av regnestykket for å nå målene i Parisavtalen og Norge har alle muligheter til å bli en sentral aktør på dette området. Prosjekt Langskip er i full utvikling, og er forhåpentlig bare det første av flere spennende prosjekter hvor norsk sokkel tas i bruk til også dette formålet, sier partner June Snemyr.

Thommessen har fulgt utviklingen av den norske havvindsatsingen tett de siste årene, og har blant annet eksemplifisert hvordan konsesjonsprosessen kan effektiviseres ytterligere for å oppnå ambisjonen om å realisere de første vindparkene til havs innen 2030 (se dette webinaret for mer innsikt).

- Til høsten forventer vi at det tas nye regulatoriske steg i havvindsatsingen og etter hvert at det igjen blir fart i konsesjonsbehandlingen av vindkraft på land, følger partner Ole Christoffer Ellingsen opp.

Oppsummert ser vi at det er høy aktivitet på produksjons- og infrastruktursiden. Dette vil være av stor betydning for å få realisert viktige prosjekter blant annet knyttet til kraftintensiv industri.

Kontaktpersoner

Aktuelt