ThommessenFlow Finn folk
Fagstoff

Regjeringens forslag om grunnrenteskatt på havbruk

Getty Images 1368848025

Regjeringen legger i dag frem et lovforslag om å innføre grunnrenteskatt på havbruk fra og med 1. januar 2023. Her kan du lese de viktigste punktene i lovforslaget, inkludert forhold som er nytt fra høringsnotatet.

Forslaget om grunnrenteskatt for havbruk er omdiskutert, og det har vært rettet mye kritikk mot høringsnotatet som Finansdepartementet la frem i september 2022. Finansdepartementet har tatt delvis hensyn til innspillene fra høringen, men fastholder fortsatt en grunnrenteskatt som i det vesentlige tilsvarer forslaget fra i høst.

Hovedpunktene i lovforslaget

 • Effektiv skattesats på 35 prosent for produksjon av laks, ørret og regnbueørret. Inkludert selskapsskatt gir dette en marginalskatt på 57 prosent.
 • Grunnrenteskatten gjelder for innehavere av ordinære matfisktillatelser i sjø. Grunnrenteskatten avgrenses mot landbasert oppdrett.
 • Virkningstidspunkt skal være 1. januar 2023, selv om lovforslaget fortsatt ikke er vedtatt nå i slutten av mars 2023.
 • Grunnrenteskatten utformes som en kontantstrømskatt, dvs. at inntekter beskattes og kostnader fradragsføres i sin helhet i året de opptjenes/påløper.
 • Brutto grunnrenteinntekt fastsettes basert på pris ved merdkanten, multiplisert med slaktevolum. For å fastsette riktig pris ved merdkanten, tar regjeringen sikte på å opprette et uavhengig prisråd fra 2024. Forskrift om prisråd mv. vil bli sendt på høring. For 2023 fastsetter selskapene i utgangspunktet selv markedspris ved merdkanten.
 • Driftskostnader knyttet til produksjon av laks, ørret og regnbueørret er fradragsberettiget, men det forutsettes at pådratte kostnader er knyttet til den grunnrenteskattepliktige virksomheten i sjøfasen. Kostnader som delvis knytter seg til grunnrenteskattepliktig virksomhet, er fradragsberettiget med en andel tilsvarende den nytte kostnaden antas å ha for den grunnrenteskattepliktige virksomheten.
 • Driftsmidler ervervet før grunnrenteskatten ble innført, dvs. før 1. januar 2023, fradragsføres gjennom avskrivninger på gjenstående skattemessige verdier.
 • Det gis ikke fradrag for vederlag for matfisktillatelser eller kostnader pådratt ved ervervet. Det gis imidlertid et sjablongfradrag for tillatelser kjøpt på auksjon i 2018/2020 og tildelt ved fastpris i 2020. Fradraget settes til 40 prosent av faktisk innbetalt vederlag til staten fordelt over fem år.
 • Det gis et årlig bunnfradrag på 70 millioner kroner. Bunnfradraget vedtas for den enkelte inntektsår av Stortinget.
 • Negativ grunnrenteinntekt fremføres med rentetillegg, og skatteverdien av negativ grunnrenteinntekt ved opphør av grunnrenteskattepliktig virksomhet blir utbetalt.

Hva er nytt fra høringsnotatet?

 • I høringsforslaget ble det foreslått en effektiv skattesats på 40 prosent for produksjon av laks, ørret og regnbueørret. Skattesatsen som foreslås i lovforslaget er 5 prosentpoeng lavere enn i høringsnotatet.
 • Regjeringen har gått bort fra forslaget om at brutto grunnrenteinntekt fastsettes basert på normpriser (Nasdaq).
 • Regjeringen foreslår å lette overgangen til økt samlet skattlegging gjennom en verdsettelsesrabatt på akvakulturtillatelser ved fastsettelse av formuesskatten.
 • Forslaget i høringsnotatet om en naturressursskatt videreføres ikke i proposisjonen, men produksjonsavgiften foreslås økt fra dagens 40 øre til 90 øre pr kg. Provenyet fra produksjonsavgiften skal i sin helhet tilfalle vertskommuner og -fylker.
 • I høringsnotatet ble det foreslått et bunnfradrag på enten 54 millioner kroner eller 67,5 millioner kroner. Bunnfradraget er økt til 70 millioner i lovforslaget.

Virkningstidspunkt; 1. januar 2023

 • Regjeringen har foreslått at grunnrenteskatten skal tre i kraft med virkning fra 1. januar 2023. Dette innebærer at loven gis tilbakevirkende kraft, men regjeringen har lagt til grunn at dette ikke vil være i strid med Grunnloven § 97. Det er imidlertid stor uenighet om det er riktig, og vår vurdering er at det å innføre en helt ny grunnrenteskatt for en utvalgt næring med tilbakevirkende kraft fra 1. januar 2023, er i strid med Grunnloven § 97.

Hva skjer videre?

 • Regjeringen har informert at lovforslaget skal legges frem for Kongen i statsråd senere i dag, og at proposisjonen deretter vil bli lagt frem for Stortinget.
 • Før lovforslaget kan vedtas vil lovforslaget imidlertid bli sendt til finanskomiteen for diskusjon og videre behandling. Deretter avgir komiteen en innstilling til Stortinget. Forslaget skal deretter behandles i Stortinget i plenum. Når lovforslaget skal til avstemning i Stortinget, skal det stemmes over to ganger.

Har du spørsmål eller ønsker å diskutere lovforslaget? Ta gjerne kontakt med oss (se kontaktpersoner nederst i artikkelen).

Se opptak fra seminar: Gjennomgang av hovedtrekkene i proposisjonen

Sammen med Arctic Securities inviterte vi til seminar om lovforslaget onsdag 29. mars. Se opptak her.

Kontaktpersoner