ThommessenFlow Finn folk
Fagstoff

Forslag om endringer i konsesjonsprosessen for landbasert vindkraft

_DSC8550

Regjeringen Støre sendte 13. januar på høring det lenge forventede forslaget til endringer i energiloven og plan- og bygningsloven. Forslaget er sentralt for å få i gang igjen konsesjonsbehandling av vindkraftprosjekter til lands, og går i all hovedsak ut på å gi kommunene større innflytelse i plan- og konsesjonsbehandlingen av vindkraftprosjekter.

Regjeringens høringsnotat, som er utarbeidet i fellesskap mellom Kommunal- og distriktsdepartementet og Olje- og energidepartementet, finnes her. Høringsfristen er 27. februar 2023.

Det viktigste med regjeringens høringsnotat er at det foreslås innført et krav om at det må foreligge planavklaring før det kan gis konsesjon til et vindkraftprosjekt. Planavklaring skal i hovedsak skje gjennom at det utarbeides og vedtas en områdereguleringsplan for vindkraftverket. Kommunens gis dermed avgjørende innflytelse i spørsmålet om det skal etableres vindkraft innenfor kommunens område.

Fra 2009 og frem til i dag har situasjonen vært at det ikke er noen plikt til å regulere de arealene som skal utnyttes til vindkraft i medhold av konsesjon etter energiloven. Det har likevel vært nødvendig å sikre at utbyggingen av vindkraftprosjekter er i samsvar med arealplan, men dette har i praksis blitt løst ved at kommunene har gitt dispensasjoner fra gjeldende arealplaner etter at vindkraftprosjektet har fått konsesjon etter energiloven. Vilkårene for å gi slik dispensasjon skal i henhold til forarbeidene til plan- og bygningsloven alltid anses oppfylt når det foreligger konsesjon, noe som i praksis har betydd at kommunene ikke har hatt noen veto-rett knyttet til om prosjektene bør utvikles eller ikke. Når det nå foreslås innført et krav om områderegulering etter plan- og bygningsloven før konsesjon etter energiloven kan gis, er kommunene som nevnt i praksis gitt bestemmende innflytelse på om vindkraftprosjekter skal utvikles innenfor kommunen eller ikke.

Regjeringens høringsnotat inneholder for øvrig følgende hovedforslag:

  • Forslag om å gi kommunene rett til å kreve at private utarbeider områderegulering for vindkraftanlegg.
  • Forslag om å innføre begrensning i adgangen til å oppheve og endre reguleringsplan for vindkraftanlegg (til etter byggefristen for anlegget er utløpt). Dette er et viktig grep som gjøres for å sikre en viss forutsigbarhet for utbyggere når områdereguleringsplan først er vedtatt og utbygger også har søkt om (eller fått) konsesjon etter energiloven.
  • Forslag om å la NVE overta enkelte oppgaver i planbehandlingen av vindkraftanlegg.
  • Forslag om at planavklaring må ha skjedd før konsesjonsvedtaket treffes.
  • Forslag om å oppheve særbestemmelsen om statlig plan for vindkraftanlegg som sier at departementet kan vedta at konsesjon etter energiloven uten videre kan gis virkning som statlig plan.
  • Klage på kommunens planvedtak skal behandles av Kommunal- og distriktsdepartementet (og ikke statsforvalteren som ellers er regelen i plansaker under plan- og bygningsloven).
  • NVE gis ansvar for å sikre koordinering og konsultasjon av samiske interesser i forbindelse med plan- og konsesjonsprosessen.

Det er signalisert at lovforslaget vil kunne bli behandlet i Stortinget før sommeren 2023.

Det gjenstår å se om de foreslåtte endringene vil føre til en mer effektiv konsesjonsprosess. Forhåpentligvis vil imidlertid endringene være avklarende for hva som skal gjelde fremover og dermed gi grunnlag for at utvikling og behandling av nye vindkraftprosjekter kan settes i gang igjen.

Kontaktpersoner

Aktuelt