ThommessenFlow Finn folk

Næringslivet og nasjonal sikkerhet

I en verden preget av blant annet stormaktrivalisering, reversert globalisering og hybrid krigføring, står næringslivet overfor økende krav og forventninger fra myndigheter, kunder, samarbeidspartnere og offentligheten. Vi besitter betydelig innsikt i både regelverk og forventninger som springer ut fra geopolitiske forhold og sikkerhetspolitikk.

Thommessen er godt rustet til å bistå klienter med å navigere i det som for mange er et ukjent landskap, og yter juridisk og strategisk rådgiving innen blant annet følgende områder:

Sikkerhetsloven

For å navigere i et stadig skiftende trussel- og risikolandskap, ble det implementert en ny sikkerhetslov i Norge i 2019. Lovens formål er å verne om rikets sikkerhet. Virksomheter som er underlagt loven anses som særlig viktige for Norges trygghet, og gis derfor et større ansvar for å sikre virksomheten sin. Etter vedtakelsen har lovens virkeområde blitt utvidet på flere områder. For eksempel vil nye regler om eierskapskontroll medføre at vesentlig flere transaksjoner ilegges meldeplikt etter sikkerhetsloven.

Den sikkerhetspolitiske utviklingen den siste tiden tilsier at sikkerhetsloven vil bli viktig for større deler av næringslivet fremover. Loven har ikke bare betydning for selskaper som er direkte underlagt, den er også relevant for leverandører og underleverandører. Det må dessuten kunne forventes at sikkerhetslovens prinsipper vil bli brukt i kontrakter utenfor dens direkte anvendelsesområde. Thommessen har praktisk erfaring med sikkerhetslovens konsekvenser og medarbeidere med god kjennskap til PST (Politiets sikkerhetstjeneste), NSM (Nasjonal sikkerhetsmyndighet) og Forsvaret.

Cybersikkerhet, cyberangrep og nasjonal sikkerhet

Det digitale trusselbildet er i stadig utvikling. Cyberangrep og sikkerhetsbrudd er nå blant de mest betydelige risikofaktorene for næringslivet. Pliktene til å ivareta informasjonssikkerhet og ha trygge informasjonssikkerhetssystemer, står i tillegg sentralt i sikkerhetsloven.

Hvordan forebygge cyberangrep i virksomheten, og hvordan agere når en kritisk hendelse inntreffer? Hvordan kan man forberede seg på de juridiske konsekvensene av cyberangrep? Vi hjelper klienter med å forstå og håndtere de juridiske implikasjonene av cybertrusler, og bistår i spørsmål som omhandler sikkerhetslovens ulike krav.

Sanksjoner og eksportkontroll

Sanksjoner og eksportkontroll er blant myndighetenes viktigste virkemidler for å håndtere dagens komplekse trusselbilde. Reglene blir ofte implementert på kort varsel. Virksomheter må tolke regelverket for sanksjoner og eksportkontroll, og i tillegg evne å treffe gode beslutninger der regelverket ikke kommer til direkte anvendelse. Er det for eksempel omdømmerisiko knyttet til samhandling med land som Kina, Russland og Iran – selv om samhandlingen er lovlig?

Vi kjenner sanksjons- og eksportkontrollregelverket godt, og kan effektivt bistå med å navigere i gjeldende regelverk, bidra til virksomhetens vurdering av hva som er akseptabelt risikonivå, og håndtere situasjoner der manglende etterlevelse fører til omdømmetap, straff eller overtredelsesgebyrer.

Arbeidsrett, personell- og innsiderisiko

I takt med økende geopolitiske spenninger, har kravene og forventningene til virksomheters vurdering av sikkerhetsrisiko knyttet til rekruttering og ansatte økt – uten at reguleringen på området har utviklet seg tilsvarende.

Hvilke sikkerhetsmessige hensyn kan man legge vekt på i rekrutteringsprosesser av personer med tilknytning til høyrisikoland? Hvordan håndtere medarbeidere fra høyrisikoland dersom virksomheten blir underlagt sikkerhetsloven?  Vi har god erfaring med å gi arbeidsrettslige råd knyttet til sikkerhetspolitisk risiko og med å bidra i konkrete vurderinger.

Teamet