ThommessenFlow Finn folk
Fagstoff

Ytterligere sanksjoner mot Russland og Hviterussland innført i Norge

Getty Images 1314755602

Fredag 29. april 2022 ble EUs femte sanksjonspakke mot Russland implementert i norsk rett.

Sanksjonene er innført i Norge ved endring av forskrift om restriktive tiltak vedrørende handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territorielle integritet, suverenitet, uavhengighet og stabilitet (FOR-2014-08-15-1076) ("Forskriften"), som ble vedtatt etter Russlands annektering av Krim i 2014.

Vi har tidligere omtalt implementeringen i Norge av EUs sanksjoner i vårt nyhetsbrev 22. mars 2022. Nyhetsbrevet er tilgjengelig her. Norges første implementering av sanksjoner mot Russland fant sted 18. mars 2022, hvor Forskriften ble oppdatert til å omfatte sanksjoner vedtatt av EU til og med 9. mars 2022, med enkelte unntak som nevnt.

Den 24. mars innførte Norge EUs fjerde sanksjonspakke fra 15. mars. Det er også gjort enkelte ytterligere oppdateringer, i tillegg til at sanksjonene mot Hviterussland ble innført i egen forskrift som er tilgjengelig her.

Forbud mot havneanløp for russiske fartøy og forbud mot godstransport på vei for russiske veitransportforetak

Skipsfarten er viktig i internasjonal handel og norske myndigheter følger nå etter Storbritannia og EU ved å innføre forbud mot havneanløp på fastlands-Norge for russiske fartøy. Det norske forbudet trådte i kraft 7. mai 2022 for skip registrert under russisk flagg, samt for skip som etter 24. februar 2022 har byttet flagg eller registrering fra Russland til enhver annen stats flagg eller registrering.

Forbudet gjelder etter nærmere omstendigheter også for havneanløp for yachter og for lystfartøy eller fritidsfartøy. Forbudet mot havneanløp for russiske fartøy inneholder følgende viktige unntak og presiseringer:

 • Forbudet gjelder ikke for fiskefartøy
 • Forbudet gjelder kun for skip med 500 bruttotonn eller mer som seiler kommersielt i internasjonal fart
 • Forbudet mot havneanløp gjelder ikke for russiske fartøy som søker nødhavn, ved nødhavnanløp mv
 • Utenriksdepartementet kan etter fritt skjønn gi russiske fartøy tillatelse på nærmere bestemte vilkår til havneanløp som er nødvendig for blant annet kjøp, import og transport av naturgass og av hensyn til humanitære formål

Det er verdt å merke seg at Forskriften § 20 inneholder en generell omgåelsesregel, og at en STS-operasjon (overføring av last mellom to skip) mellom et norsk skip og et russisk skip (som omfattes av forbudet mot havneanløp) etter nærmere omstendigheter kan rammes av omgåelsesforbudet dersom parter bevisst gjennomfører en STS-operasjon som har til formål eller virkning å omgå forbudet mot havneanløp.

Forbudet mot godstransport på vei gjelder for transportforetak som er etablert i Russland og som transporterer varer på vei innenfor norsk territorium, herunder i transitt. For godstransport som ble innledet før 29. april 2022 gjelder ikke forbudet før 7. mai 2022 på visse vilkår.

Det er gjort unntak fra forbudet mot godstransport for leveringspliktig post. I tillegg vil det, som for forbudet mot havneanløp for russiske fartøy, være mulig å søke Utenriksdepartementet om unntak for transport av enkelte varer, som for eksempel medisinske produkter og landbruksprodukter.

Offentlige anskaffelser

Ved endringsforskriften av 29. april 2022 implementeres et nytt forbud mot å tildele eller forlenge offentlige kontrakter etter samtlige forskrifter til anskaffelsesloven, til og med russiske aktører. Forbudsbestemmelsen vil utgjøre en selvstendig hjemmel for oppdragsgivere til å utelukke leverandører fra deltakelse. Bestemmelsen gjelder for tildeling eller forlengelse av kontrakt til og med:

 1. russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, etablert i Russland,
 2. juridiske personer, hvis eiendomsrettigheter direkte eller indirekte er mer enn 50 % eid av en enhet omtalt i bokstav a, eller
 3. juridiske personer, som handler på vegne av eller på instruks fra en enhet nevnt i bokstav a eller b, også dersom de står for mer enn 10 % av kontraktsverdien, underleverandører, leverandører eller enheter hvis kapasitet utnyttes i henhold til direktivene om offentlige innkjøp.

Det er ikke et krav at de nevnte aktørene står på sanksjonslisten. Utelukkelse/avvisning utelukkende på grunnlag av russisk eierskap vil dermed ikke være i strid med diskrimineringsforbudet. Det er listet opp ulike unntak i bestemmelsens andre ledd og forbudene gjelder ikke oppfyllelse innen 31. oktober 2022 for kontrakter inngått før 30. april 2022. Forbudet gjelder i utgangspunktet kun anskaffelser over EØS-terskelverdi, men spørsmål om utelukkelse kan i prinsippet også være aktuelt for nasjonale anskaffelser. Hvordan sistnevnte håndteres er p.t. uavklart.

Eksport og import-begrensninger

Ved implementering av ny sanksjonspakke er det foretatt endringer i eksisterende bestemmelser i forskriften, samt utarbeidet nye eksport- og importbegrensninger. Videre er listen over produkter omfattet av eksport- og importforbudene utvidet. Vi har laget en oversikt som kan finnes her. Blant de viktigste endringene er:

 • Forbud mot import av kull fra Russland
 • Forbud mot import av varer som genererer betydelige inntekter for Russland
 • Forbud mot eksport av jetdrivstoff til russiske personer eller selskaper, eller til bruk i Russland
 • Forbud mot eksport av varer eller teknologi som i særlig grad forbedre Russlands industrielle kapasitet
 • Forbud mot eksport av varer og teknologi som er tilpasset til bruk ved omdanning til væske av naturgass

Merk at sanksjoner knyttet til eksport av våpen, forsvarsmateriell og flerbruksvarer må ses i sammenheng med det til enhver tid gjeldende eksportregelverk, og også de allerede etablerte sanksjonene som ble implementert etter Russlands annektering av Krim i 2014.

Finansielle sanksjoner

Det er gjort enkelte justeringer av de finansielle sanksjonene, som bl.a. omfatter følgende:

 • Forbud mot å tildele eller forlenge offentlige kontrakter til og med russiske fysiske og juridiske personer
 • Forbud mot støtte til russiske offentlige organer og statseide/kontrollerte selskaper
 • Utvidelse av forbudet mot eksport av pengesedler i euro til å omfatte pengesedler i EU-medlemsstatenes offisielle valuta og norske kroner
 • Utvidelse av forbudet mot å selge omsettelige verdipapirer i euro til å omfatte verdipapirer pålydende EU-medlemsstatenes offisielle valuta og norske kroner. Dette innebærer at det er "forbudt å selge omsettelige verdipapirer i norske kroner eller pålydende en EU-medlemsstats offisielle valuta, som er utstedt etter 3. mai 2022, eller andeler i innretninger for kollektiv investering som innebærer eksponering for slike verdipapirer, til russiske statsborgere eller fysiske personer bosatt i Russland eller til juridiske personer etablert i Russland." I en Q&A fra EU-kommisjonen er det lagt til grunn at det heller ikke er tillat å selge verdipapirer til selskaper som er eiet av en russisk statsborger eller fysisk person bosatt i Russland (pga. forbudet mot omgåelse)
 • Styrking av forbudet mot å motta innskudd fra russiske personer. Forbudet omfatter nå også det å "yte tjenester for kryptoeiendeler i form av lommebøker, kontoer eller deponeringstjenester" dersom samlet verdi av kryptoeiendeler overstiger 10 000 EUR pr. lommebok/konto
 • Forbud knyttet til truster som begunstiger russiske fysiske og juridiske personer. Forbudet omfatter bl.a. å registrere eller stille et forretningskontor til rådighet, eller fungere som trustforvalter, aksjeeier, direktør, sekretær eller tilsvarende stilling for en slik trust

Listeførte personer og selskap

Norge implementerer EUs lister over sanksjonerte personer og selskaper i sin helhet. Nytt i forskriften er listeføring av visse personer som materielt eller økonomisk drar fordel av Russlands myndigheter, samt fremtredende næringsdrivende eller juridiske personer som driver virksomhet innenfor økonomiske sektorer som er en viktig inntektskilde for russiske myndigheter. Det er også åpnet for listeføring av dem som er tilknyttet personer og selskap som er omfattet av de allerede etablerte listeføringskriteriene. Det er i en overgangsperiode gitt unntak fra frysbestemmelse for enkelte russiske banker. Listeføring innebærer såkalt "asset freeze", som er et påbud om at den listeførtes økonomiske midler skal fryses og forbud mot å stille til rådighet eller gjøre formuesgoder tilgjengelig for vedkommende.

Listeføring kan også medføre reiserestriksjoner, som gjennomføres ved instruks til norske utlendingsmyndigheter om at vedkommende ikke gis adgang til riket.

Listen over personer og selskaper som omfattes av sanksjonene utvides i tråd med EUs nye listeføringer. EUs konsoliderte oversikt består nå av en rekke personer med virksomhet i og utenfor Russland, noe som innebærer en økt risiko for at kontraktsmotparter eller samarbeidspartnere kan være eid eller kontrollert av en sanksjonert person. Den til enhver tid oppdaterte listen er tilgjengelig her (krever innlogging).

EUs fjerde sanksjonspakke og sanksjoner mot Hviterussland innført i norsk rett etter 18. mars.

Den 24. april 2022 ble det foretatt endringer i sanksjonsforskriften som tilsvarer EUs fjerde tiltakspakke fra 15. mars 2022. Nye sanksjoner omfattet blant annet:

 • Forbud mot transaksjoner med visse statseide russiske selskaper
 • Forbud mot å yte investerings- og kredittvurderingstjenester til visse russiske personer og selskaper
 • Utvidelse av listen over individer/enheter knyttet til Russlands forsvars- og industribase som er pålagt eksportrestriksjoner, ref. dual use-varer, samt for varer og teknologi som kan bidra til teknologisk forbedring av Russlands egen forsvars- og sikkerhetssektor mm.
 • Forbud mot nye investeringer i den russiske energisektoren, samt eksportrestriksjoner på utstyr, teknologi og tjenester for energiindustrien (med enkelte unntak)
 • Ytterligere handelsrestriksjoner innen jern- og stålsektoren, i tillegg til handelsrestriksjoner på en rekke luksusvarer

Den 5. mai 2022 innførte Norge ytterligere sanksjoner mot Hviterussland som en reaksjon på Hviterusslands rolle og involvering i Russlands invasjon av Ukraina. Sanksjonene setter et forbud mot hviterussisk veitransport, og omfatter forøvrig tiltakene som EU vedtok 8. april. Fra tidligere har EU også innført sanksjoner den 9. mars 2022, implementert i Norge den 7. april 2022. Nye sanksjoner omfattet blant annet følgende:

Sanksjoner implementert 5. mai 2022

 • Forbud mot godstransport på vei for transportforetak etablert i Hviterussland
 • Utvidelse av forbudet mot eksport av pengesedler i euro til å omfatte pengesedler i EU-medlemsstatenes offisielle valuta og norske kroner
 • Utvidelse av forbudet mot å selge omsettelige verdipapirer i euro til å omfatte verdipapirer pålydende EU-medlemsstatenes offisielle valuta og norske kroner

Sanksjoner implementert 7. april 2022

 • Utestengelse av tre hviterussiske banker og deres datterselskaper fra SWIFT-systemet
 • Forbud mot å gjøre transaksjoner som gjelder forvaltningen av Hviterusslands sentralbanks reserver og eiendeler
 • Forbud mot å yte offentlig finansering til handel med eller investeringer i Hviterussland
 • Enkelte andre finansielle sanksjoner

Alle sanksjonene er samlet i Forskrift om restriktive tiltak i lys av situasjonen i Hviterussland og Hviterusslands medvirkning i Russlands aggresjon mot Ukraina (FOR-2006-09-08-1041).

Våre nyhetsbrev er kun en informasjonstjeneste fra Thommessen og er ikke ment å erstatte juridisk rådgivning.

Vårt arbeid med sanksjoner

Thommessens task force som følger situasjonen tett, er oppdatert på det norske og internasjonale sanksjonsregimet. Gruppen bistår klienter med konkrete spørsmål og generell rådgivning. Ta gjerne kontakt med oss.

Kontaktpersoner