ThommessenFlow Finn folk
Fagstoff

Sanksjoner mot Russland innført i Norge

Getty Images 893500878

Fredag 18. mars 2022 ble en rekke EU-sanksjoner mot Russland implementert i norsk rett.

Sanksjonene er innført i Norge ved endring av forskrift om restriktive tiltak vedrørende handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territorielle integritet, suverenitet, uavhengighet og stabilitet (FOR-2014-08-15-1076), som ble vedtatt etter Russlands annektering av Krim i 2014.

Vi har tidligere omtalt EUs sanksjoner i vårt nyhetsbrev 4. mars 2022. Nyhetsbrevet er tilgjengelig her.

Endringsforskriften omfatter sanksjoner vedtatt av EU til og med 9. mars 2022, med enkelte unntak som nevnt under. I tillegg er EUs liste over sanksjonerte personer og selskaper per 15. mars 2022 innført i sin helhet.

Et tiltak er utelatt, nemlig forbudet mot å sende innhold fra de regimekontrollerte mediene Russia Today og Sputnik. Denne restriksjonen skal, i lys av ytringsfriheten, være gjenstand for en grundigere vurdering av Regjeringen.

Regjeringen selv skriver at det er vanskelig å forutse de indirekte og langsiktige konsekvensene av sanksjonene:

"De skjerpede sanksjonene og usikkerheten etter Russlands angrep på Ukraina medfører en generell markedsuro i finansmarkedet, prisstigning og knapphet for særskilte råvarer og energipriser. For Norges del bidrar høyere energipriser til økte eksportinntekter, men også høyere inflasjon."

Sanksjoner vedtatt av EU etter 9. mars

Sanksjoner vedtatt av EU etter 9. mars 2022, samt enkelte av de nye sanksjonene av 9. mars, er foreløpig ikke implementert i norsk rett. Årsaken er sannsynligvis tidspress, og UD opplyste på et informasjonsmøte 21. mars at sanksjonene ventes innført i løpet av et par uker.

Dette gjelder blant annet:

Sanksjoner 9. mars 2022 – spesifikke sanksjoner rettet mot Hviterussland

 • Utestengelse av tre hviterussiske banker og deres datterselskaper fra SWIFT-systemet
 • Forbud mot å gjøre transaksjoner som gjelder forvaltningen av Hviterusslands sentralbanks reserver og eiendeler
 • Forbud mot å yte offentlig finansering til handel med eller investeringer i Hviterussland
 • Enkelte andre finansielle sanksjoner

Sanksjoner 15. mars 2022

 • Forbud mot å gjøre transaksjoner med visse statseide russiske selskaper
 • Forbud mot å yte investerings- og kredittvurderingstjenester til visse russiske personer og selskaper
 • Utvidelse av listen over individer/enheter knyttet til Russlands forsvars- og industribase som er pålagt eksportrestriksjoner, ref. dual use-varer, samt for varer og teknologi som kan bidra til teknologisk forbedring av Russlands egen forsvars- og sikkerhetssektor mm.
 • Forbud mot nye investeringer i den russiske energisektoren, samt eksportrestriksjoner på utstyr, teknologi og tjenester for energiindustrien (med enkelte unntak)
 • Ytterligere handelsrestriksjoner innen jern- og stålsektoren, i tillegg til handelsrestriksjoner på en rekke luksusvarer

Listeførte personer

Norge implementerer EUs lister over sanksjonerte personer og selskaper i sin helhet. Nytt i forskriften er listeføring av visse personer som materielt eller økonomisk drar fordel av Russlands myndigheter, samt fremtredende næringsdrivende eller juridiske personer som driver virksomhet innenfor økonomiske sektorer som er en viktig inntektskilde for russiske myndigheter. Det er også åpnet for listeføring av dem som er tilknyttet personer og selskap som er omfattet av de allerede etablerte listeføringskriteriene. Det er i en overgangsperiode gitt unntak fra frysbestemmelse for enkelte russiske banker. Listeføring innebærer såkalt "asset freeze", som er et påbud om at den listeførtes økonomiske midler skal fryses og forbud mot å stille til rådighet eller gjøre formuesgoder tilgjengelig for vedkommende.

Listeføring kan også medføre reiserestriksjoner, som gjennomføres ved instruks til norske utlendingsmyndigheter om at vedkommende ikke gis adgang til riket.

Listen over personer og selskaper som omfattes av sanksjonene utvides i tråd med EUs nye listeføringer. EUs konsoliderte oversikt består nå av en rekke personer med virksomhet i og utenfor Russland, noe som innebærer en økt risiko for at kontraktsmotparter eller samarbeidspartnere kan være eid eller kontrollert av en sanksjonert person. Den til enhver tid oppdaterte listen er tilgjengelig her (krever innlogging).

Forbud mot verdipapirhandel og finansiering av Russland og visse russiske institusjoner mv.

Staten og sentralbanken

Transaksjoner som gjelder forvaltningen av Russlands sentralbanks reserver og eiendeler er forbudt. Tilsvarende gjelder transaksjoner med juridiske personer som handler på vegne av eller etter instruks fra Russlands sentralbank, for eksempel Russlands nasjonale investeringsfond.

Det er forbudt å direkte eller indirekte kjøpe, selge eller yte investeringstjenester til, eller gi bistand ved utstedelse av, eller på annen måte å handle med, omsettelige verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter som er utstedt etter 1. april 2022, av Russland, Russlands regjering og Russlands sentralbank. Tilsvarende er det forbudt å direkte eller indirekte å yte nye lån eller kreditter etter 18. mars 2022 til de nevnte personene.

Visse russiske institusjoner

Det er forbudt direkte eller indirekte å kjøpe, selge eller yte investeringstjenester til, eller gi bistand ved utstedelse av, eller på annen måte å handle med, omsettelige verdipapirer og visse pengemarkedsinstrumenter utstedt av institusjoner som er nevnt i vedlegg til forskriftens. Dette gjelder alle instrumenter utstedt etter 4. mai 2022, men også en del eldre instrumenter (avhengig av hvilken institusjon). De spesifiserte enhetene er i hovedsak større russiske banker og statseide institusjoner (bl.a. Sberbank, VTB Bank, Gazprombank, Rosneft, Transneft, Gazprom Neft mv.). Forbudet omfatter også enheter som er mer enn 50 prosent eiet av de nevnte. Det er også forbudt å yte nye lån eller kreditter til de nevnte etter 19. mars 2022.

Handelsplasser

Fra og med 4. mai 2022 er det forbudt å føre opp og yte tjenester på handelsplasser som er registrert eller anerkjent i Norge eller EU, når det gjelder omsettelige verdipapirer tilhørende juridiske personer som er etablert i Russland og som har over 50 prosent offentlig eierskap.

Russiske personer som investorer/innskytere

Enkelte sanksjoner rettes mot samtlige Russiske statsborgere, fysiske personer bosatt i Russland og juridiske enheter etablert i Russland. Dette gjelder:

 • Innskudd: Det er forbudt å motta innskudd dersom den samlede verdien av den fysiske eller juridiske personens innskudd overstiger 100 000 euro per kredittinstitusjon. Banker skal innen 20. juni 2022 rapportere til UD alle innskudd som overstiger 100 000 euro som innehas av nevnte personer.
 • CSD-tjenester / Verdipapirsentraler: Det er forbudt for verdipapirsentraler i Norge å yte enhver form for tjenester som definert i vedlegg til forordning (EU) nr.909/2014, for omsettelige verdipapirer utstedt etter 4. mai 2022.
 • Euro-denominerte verdipapirer: Det er forbudt å selge omsettelige verdipapirer i euro utstedt etter 4. mai 2022, eller enheter i innretninger for kollektiv investering (fond) som innebærer eksponering for slike verdipapirer.

Det gjøres i forskriften visse unntak, herunder for personer med statsborgerskap eller midlertidig/fast oppholdstillatelse i Norge eller EU.

Andre restriksjoner

SWIFT

Den såkalte SWIFT-utestengelsen er tatt inn i norsk rett. Fra 28. mars 2022 er det forbudt å yte spesialiserte finansielle formidlingstjenester som brukes til å utveksle finansielle data (i praksis: SWIFT) til en rekke spesifiserte banker (Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Bank Rossiya, Sovcombank, VNESHECONOMBANK og VTB BANK). Dette gjelder også russiske enheter som er mer enn 50 prosent eiet av disse.

Russisk fond for direkteinvestering

Det er forbudt å investere, delta eller for øvrig medvirke i prosjekter som finansieres (eller delfinansieres) av det russiske fondet for direkteinvesteringer. UD kan gjøre enkelte unntak.

Pengesedler i euro

Det er forbudt å selge, levere, overføre eller eksportere pengesedler i euro til Russland eller til fysiske eller juridiske personer i Russland, herunder til Russlands regjering og Russlands sentralbank, eller til bruk i Russland. Enkelte unntak gjelder.

Offentlig finansiering

Det er forbudt å yte offentlig finansiering til handel med eller investeringer i Russland. Det gjøres unntak for (i) bindende forpliktelser inngått før 19. mars 2022, (ii) finansiering eller bistand under en viss verdi til små og mellomstore bedrifter, (iii) handel med matvarer eller til jordbruksformål og (iv) handel for medisinske eller humanitære formål.

Eksportfinansiering og forsikring av varer

Det er også innført en rekke forbud mot finansiering og forsikring av ulike typer eksport. Detaljer fremgår under "Eksportbegrensninger" nedenfor.

Eksportbegrensninger

Følgende eksportbegrensninger gjelder:

Se tabell med komplett oversikt her

Merk at sanksjoner knyttet til eksport av våpen, forsvarsmateriell og flerbruksvarer må ses i sammenheng med det til enhver tid gjeldende eksportregelverk, og også de allerede etablerte sanksjonene som ble implementert etter Russlands annektering av Krim i 2014.

"No flight" zone

Endringsforskriften viderefører flyforbudet som ble innført i februar, men med nødvendige tilpasninger. Det er forbudt å lande på, ta av fra eller fly over Norges territorium for luftfartøy som (i) opereres av russiske flyselskaper, (ii) er russiskregistrerte eller (iii) eies, leies eller på annen måte kontrolleres av russiske personer. Det gis hjemmel til å holde tilbake luftfartøyet på landingsplassen. Forbudet gjelder ikke ved nødlanding eller overflyging i nødssituasjon, og det kan gjøres unntak dersom det slås fast at overflyging, landing mv. er nødvendig av hensyn til humanitære eller andre legitime formål.

Særlig om Luhansk og Donetsk

Det er innført enkelte særsanksjoner knyttet til regionene Luhansk og Donetsk i Øst-Ukraina. Endringsforskriften forbyr import av varer fra regionene, samt yting av finansiering eller forsikring i forbindelse med slik import. Det gis unntak for forpliktelser som er avtalt før 19. mars 2022, og som gjennomføres innen 19. juni 2022.

Videre er det forbudt å yte lån, kreditter og annen finansiering, derunder egenkapital, til selskaper registrert i regionene, og det forbys å opprette fellesforetak her. Investeringstjenester knyttet til disse aktivitetene er også forbudt, men det gis også her unntak for forpliktelser inngått før 19. mars 2022.

Eksport av varer og teknologi til en rekke personer og selskap i regionene er også forbudt, i tillegg til yting av faglig bistand og formidlingstjenester mv. knyttet til slike varer. Også finansiering og finansiell bistand rammes. Heller ikke dette forbudet gjelder forpliktelser man har påtatt seg før 19. mars 2022, så lenge oppfyllelsen skjer innen 19. september 2022. Varene og teknologien det gjelder er listet i vedlegg II til forskriften, som er tilgjengelig her.

Det er ikke lov til å yte faglig bistand og diverse tjenester som er direkte knyttet til infrastruktur i Luhansk og Donetsk innenfor nøkkelsektorer som transport, telekommunikasjon, energi og olje- og gass. Det er også forbudt å yte tjenester direkte knyttet til turistvirksomhet i regionene. Forbudene gjelder ikke forpliktelser inngått før 19. mars 2022, så lenge oppfyllelsen skjer innen 19. september 2022.

Viktige unntak følger av forskriften § 14f. Det fremgår her at restriksjonene ikke gjelder støtte til for eksempel sykehus, utdanning, infrastruktursikkerhet og hvis tiltaket gjøres for å hindre eller begrense hendelser med alvorlige følger.

Annet

Forskriften er gitt med hjemmel i sanksjonsloven, og brudd kan straffes etter lovens § 4, jf. forskriften § 22. Forsettlig og uaktsom overtredelse av sanksjonene straffes med bøter og fengsel i henholdsvis tre år og seks måneder (eller begge deler). Det er også forbudt å med vilje delta i aktiviteter som har som formål eller virkning å omgå forbudene. Dette gjelder blant annet opptreden som stedfortreder for personer eller selskaper omtalt i forbudene, eller ved å opptre til deres fordel ved å benytte forskriftenes unntak.

Videre følger det av forskriftens § 20 a første ledd at ingen krav skal imøtekommes i tilknytning til kontrakter eller transaksjoner der gjennomføringen er påvirket, direkte eller indirekte, helt eller delvis, av tiltakene som pålegges gjennom forskriften dersom disse fremsettes av:

 • juridiske personer oppført i vedlegg V, VI, VII, VIII, XIII, XIV, XV eller XVI eller omtalt i § 8 b første ledd bokstav b) eller c), i § 8 b andre ledd bokstav b) eller c), i,
 • andre russiske personer, eller
 • personer som handler gjennom eller på vegne av juridiske personer omtalt i bokstav a) eller b).

Forbudet i bestemmelsen rammer etter sin ordlyd bredt, ved at både direkte, indirekte, hel og delvis påvirkning av tiltakene i forskriften er omfattet.

Etter bestemmelsens annet ledd ligger bevisbyrden for at innfrielse av kravet ikke er forbudt etter første ledd på den personen som forsøker å få sitt krav inndrevet. Det er altså den som gjør krav gjeldende som må påvise overfor debitor at det ikke vil utgjøre brudd på forskriftens bestemmelser å gjøre opp kravet som er fremsatt.

Avslutningsvis er det gjort en viktig presisering i § 20 a tredje ledd om at den ikke berører den rett personer som nevnt i første ledd har til domstolsprøving av lovligheten av manglende oppfyllelse av kontraktsmessige forpliktelser etter forskriften.

Våre nyhetsbrev er kun en informasjonstjeneste fra Thommessen og er ikke ment å erstatte juridisk rådgivning.

Vårt arbeid med sanksjoner

Thommessens task force som følger situasjonen tett, er oppdatert på det norske og internasjonale sanksjonsregimet. Gruppen bistår klienter med konkrete spørsmål og generell rådgivning. Ta gjerne kontakt med oss.

Kontaktpersoner