ThommessenFlow Finn folk
Fagstoff

EU har publisert ny veileder om risiko knyttet til omgåelse av sanksjoner

GETTYIMAGES 476196692

I lys av EUs ellevte sanksjonspakke mot Russland, som særlig fokuserer på utfordringene med omgåelse av sanksjonsregelverket, lanserte Europakommisjonen en veileder den 7. september 2023 for å hjelpe aktører med å vurdere risikoen for sanksjonsomgåelse.

Det er velkjent at Russland bruker forskjellige metoder for å sikre vareleveranser inn i landet og opprettholde handelen med omverdenen som er forhindret av sanksjonsregelverket. Norske og europeiske aktører kan utilsiktet bli involvert i ordninger som har som mål å omgå sanksjoner, og i noen tilfeller kan aktørene selv være uvitende om dette. Dette er også fremhevet i PSTs nasjonale trusselvurdering fra 2023, der det fremgår at:

Norske virksomheter vil i 2023 bli utsatt for skjulte og fordekte forsøk på anskaffelse av varer og teknologi fra aktører involvert i fremmede staters programmer for masseødeleggelsesvåpen og annen militær utvikling.

Selv om skyldkravet er forsett i omgåelsesbestemmelsen i § 20 i Ukraina-forskriften, kan omgåelsesaktiviteter potensielt rammes, enten direkte eller indirekte, av de enkelte restriktive tiltakene. Omgåelsesaktiviteter kan også føre til straffbar medvirkning til overtredelser av gjeldende sanksjoner, eller eksponere foretak under reglene om foretaksstraff. Det stilles strenge krav til aktsomhet for overholdelse av sanksjonsregelverket. Veilederen fra EU vil være ett av flere verktøy for å identifisere, vurdere og forstå risikoen knyttet til sanksjonsomgåelse, samt hvordan man kan unngå å bli utnyttet som en brikke i et slikt opplegg.

Omgåelsesveilederen

Veilederen fungerer som en praktisk guide som beskriver trinnene aktører bør følge når de utfører risikovurderinger, og gir retningslinjer for hva som bør inngå i en aktsomhetsvurdering ("due diligence") før gjennomføring av transaksjoner. Dette bidrar til å hindre at aktører utilsiktet blir en del av ordninger som har som mål å omgå sanksjonene.

I tillegg tilbyr veilederen råd til aktører som opererer under spesielt høy risiko. For disse aktørene gir veilederen klare retningslinjer for å gjennomføre en forsterket aktsomhetsvurdering, inkludert beste praksis for vurderinger av forretningspartnere, transaksjoner og varer.

Utvalgte punkter i omgåelsesveilederen

 • Kommisjonen har publisert en liste over militært utstyr som er høyt prioritert av Russland ("List of Common High Priority Items"), da det er høy risiko for at slikt utstyr kan havne i russisk kontroll. Dette inkluderer f.eks. integrerte elektroniske kretser, radioutstyr, halvledere, visse optiske utstyrstyper og oscilloskoper, og en rekke andre typer varer.
 • Kommisjonen har publisert en liste over økonomisk kritiske varer (Economically Critical Goods List), det vil si ikke-militære varer som har stor betydning for Russlands økonomi. Dette vil være svært ettertraktede varer, og inkluderer en rekke forskjellige varetyper, f.eks. visse kjemikalier som natriumklorat og hydrogenperoksid, bensindrevne utenbordsmotorer for fremdrift (marint), hydrauliske motorer, oppvaskmaskiner, bakerovner, olje- eller bensinfiltre for forbrenningsmotorer, pneumatiske heiser, løfte- og lasteutstyr, bore- eller nedsettingsmaskiner for jord, mineraler eller malm, betong- eller mørtelblandere, og en rekke flere typer varer.
 • Det er særlig stor risiko knyttet til produsenter av varer som nevnt i de to listene overfor. Omgåelsesveilederen angir også at produsenter og andre aktører som håndterer varer som ofte blir feilklassifisert under HS-kode-systemet, bør være oppmerksomme. Dette gjelder i tilfeller der varen egentlig et underlagt et eksportforbud, men hvor den blir feilklassifisert som en vare som ikke er underlagt noen restriksjoner, og dermed kan omgå eksportforbud eller sanksjoner.
 • En liste i Annex IV til Regulation 833/2014 som gir en oversikt over personer, selskaper og enheter i Russland og tredjeland, har særlig blitt knyttet til omgåelsesproblematikk. Listen inkluderer juridiske og fysiske personer som enten er militære sluttbrukere, inngår i Russlands militærindustri, eller som har kommersiell eller annen tilknytning til Russlands militære og teknologiske utvikling av militær- og forsvarssektoren. Denne listen blir stadig oppdatert. I Norge finnes den tilsvarende listen i Vedlegg IV til Ukraina-forskriften.
 • Aktører som identifiserer risiko i sin virksomhet bør utvikle en risikohåndteringsprosedyre som oppdateres i tråd med at nye sanksjoner innføres, eller at nye omgåelsesteknikker tas i bruk. Hvor omfattende en slik risikohåndteringsprosedyre skal være, vil avhenge av hvor alvorlig risiko som er avdekket i forbindelse med virksomheten. Når en virksomhet vurderer hvilken risiko den er utsatt for, bør den få en oversikt over hvilke produkter, teknologi eller tjenester den tilbyr som er underlagt restriksjoner, og hvilke av omgåelsesstrategiene til Russland den kan være særlig sårbar for. En risikohåndteringsstrategi som vil gjelde for de fleste virksomheter som avdekker risiko er å sørge for tilstrekkelig opplæring av operatører, og å sørge for effektive prosedyrer for å holde seg oppdatert på regelverk og anbefalinger.
 • Veilederen lister opp en rekke spørsmål som det kan være lurt at aktører stiller seg selv i forbindelse med aktsomhetsvurderingen, både knyttet til forretningsmotparten og til transaksjonen. Vi vil gå inn på aktsomhetsvurderingen i litt mer detalj i dette nyhetsbrevet.
 • Veilederen inkluderer også "best practices", som involverer å blant annet bruke kontraktsklausuler for å adressere omgåelsesrisiko, og å være ekstra oppmerksom ved bruk av korrespondentbanker til å gjennomføre en transaksjon.

Veilederen gir en kortfattet og enkel oppsummering av de viktigste aspektene som må vurderes når man utvikler en risikohåndteringsstrategi for å unngå utilsiktet deltakelse i sanksjonsomgåelser.

Siden det innebærer en aktsomhetsplikt, er punktene som fremheves i veilederen av typen som vil bli vurdert i saker der det er spørsmål om hvorvidt en part i EU eller Norge har oppfylt aktsomhetskravene for å unngå sanksjonsbrudd. Det er derfor av stor betydning for norske og europeiske aktører at man er oppmerksomme på dette.

Særlig om aktsomhetsvurderingen

Et spørsmål som aktører ofte lurer på er hvilke spørsmål man bør stille for å sørge for at aktsomhetsvurderingen som skal gjøres blir dekkende.

Omgåelsesveilederen gir noen retningslinjer for dette:

 1. Personnivå – Man bør få en oversikt over hvem som er direkte og indirekte interessentgrupper til forretningsmotparten, hvem som er sluttbruker og hvem øvrige som kan ha en indirekte interesse, slik som f.eks. banker.
 2. Varenivå – Man bør vite om varene er listet på sanksjonslister og/eller er høyt ettertraktet av Russland. Hvis varene er høyt ettertraktet av Russland kan dette gjøre at omgåelsesrisikoen er forhøyet. Man bør også vurdere om det er en risiko for at de relevante varene inneholder komponenter som det er sannsynlige at kan bli tatt fra hverandre og brukt til ikke-tiltenkte formål. Veilederen legger vekt på at aktører bør rette spesiell oppmerksomhet mot eksport til land som ikke har begrensninger på eksport av sensitive varer til Russland og Belarus.
 3. Transaksjonsnivå – Man bør verifisere pengeflyten, samt varetransportens rute og involveringen av transportfirmaer. En slik gjennomgang innebærer blant annet vurdering av forretningsmessig begrunnelse for transaksjonen, opprinnelses-/transitt-/destinasjonslandet for varene, og den underliggende finansieringen knyttet til transaksjonen.

I tillegg inkluderer veilederen en liste over typiske "røde flagg" som kan avdekkes i en aktsomhetsvurdering, og som bør føre til grundigere undersøkelser før transaksjonen gjennomføres. Disse røde flaggene inkluderer:

 • Bruk av skallselskaper eller mellommenn
 • Nye kunder fra land hvor det er høy risiko for omgåelse
 • Tegn på indirekte involvering fra en sanksjonert person
 • Foretaket deler adresse med flere andre foretak
 • Komplekse selskapsstrukturer
 • Endring av reelle rettighetshavere (ultimate beneficial owners) rett etter sanksjoner ble innført

Thommessen bistår internasjonale og norske klienter med aktsomhetsvurderinger og rådgivning for overholdelse av sanksjonsregelverket, og bistår gjerne med spørsmål vedrørende fare for omgåelse av sanksjoner.

Les veilederen her.

Kontaktpersoner