ThommessenFlow Finn folk
Fagstoff

Revidert statsbudsjett for 2023

Stortinget

Revidert statsbudsjett 2023 inneholder få materielle endringer i skatte- og avgiftslovgivningen. Det kom altså ingen forslag til endringer i boligskattereglene, fritaksmetoden eller formueskatten. Likevel gis det enkelte føringer for regjeringens oppfølging av Torvik-utvalget og grunnrenteskatt på landbasert vindkraft.

Ingen omlegging som følge av Torvik-utvalget (NOU 2022:20)

Regjeringen ser ikke ut til å følge opp Torvik-utvalgets forslag til en helhetlig omlegging av skatte- og avgiftssystemet. Det kan likevel ikke utelukkes at enkeltforslag senere kan bli fremmet med støtte i utredningen.

Grunnrenteskatt på landbasert vindkraft er utsatt

Regjeringen har tidligere sendt på høring et forslag om innføring av grunnrenteskatt på landbasert vindkraft med virkning fra 2023. Det varsles nå at et lovforslag blir lagt frem for Stortinget til høsten, med virkning fra inntektsåret 2024.

Endringer i tollavgift-, vareførsels- og skattebetalingsregelverket

Regjeringen foreslår endringer i tollavgifts-, vareførsels- og skattebetalingsregelverket i samsvar med forslagene som ble lagt frem i høringsnotatet om tiltak for å forberede avvikling av overgangsordningen i VOEC i desember 2022. Følgende endringer foreslås med virkning fra 1. januar 2024:

  • Avvikling av det midlertidige unntaket for deklareringsplikt for innførsler av varesendinger med verdi under 350 kroner.
  • Plikt for transportører av VOEC-sendinger å gi opplysninger om VOEC-nummeret til forsendelsen digitalt til tollmyndighetene via Tolletatens systemer for levering av forsendelsesinformasjon.
  • Virkeområdet for samlefortolling utvides slik at flere aktører kan benytte seg av ordningen.
  • Ordning med månedsoppgjør for varer som deklareres ved samlefortolling.

Andre saker vi venter på

Det ligger flere saker til behandling i Finansdepartementet. Eksempler er skattlegging av privat konsum i selskap med virkning fra 2024 og endringer i reglene om skattlegging ved utflytting fra Norge. Dessuten skal Stortinget i løpet av kort tid ferdigbehandle lovforslaget om innføring av grunnrenteskatt på havbruk.

Kontaktpersoner