ThommessenFlow Finn folk
Fagstoff

Ny veileder om frysbestemmelsene

GETTYIMAGES 1163111044

I juni 2023 publiserte Utenriksdepartementet en oppdatert versjon av "Finansielle sanksjoner: Veiledning om frysbestemmelsene" (Frysveilederen). Denne oppdateringen gjenspeiler utviklingen i regelverket siden den forrige versjonen ble publisert i 2018, og gir praktisk veiledning om etterlevelsen av frysbestemmelsene.

Veilederen gir veiledning om frysbestemmelser som har blitt gjennomført i norsk rett, og bygger på sanksjoner fra FNs sikkerhetsråd og EU. Frysbestemmelsene er hjemlet i forskrift til sanksjonsloven og går i all hovedsak ut på at penger og andre økonomiske midler skal fryses, og at formuesgoder ikke skal stilles til rådighet for listeførte personer og enheter.

Veilederen er derfor særlig relevant for aktører med internasjonal virksomhet, eller aktører som på andre måter risikerer å komme i kontakt med listeførte personer og enheter. Frysveilederen kan være et godt referanseverk for å sørge for at regelverket blir fulgt.

Veilederens del I inneholder generell informasjon om frysbestemmelsene og praktisk veiledning. Del II inneholder spørsmål og svar, og oppdateres løpende med nye spørsmål og svar etter hvert som disse oppstår.

Viktige oppdateringer

 • I den siste oppdateringen har det blitt lagt inn presiseringer om hvilke forventninger som stilles til "due diligence" eller aktsomhetskontroller for foretak. Her har det blitt presisert nærmere at det som kreves er at man som et minimum har utøvd «behørig aktsomhet». Det som må vurderes er om det foreligger et avvik fra forsvarlig handlemåte. Hva som er et avvik fra forsvarlig handlemåte, og hva som er "behørig aktsomhet", vil kunne variere fra virksomhet til virksomhet. For å kunne følge kravene til aktsomhetskontrollen er det derfor viktig at den enkelte aktør vurderer hvilken risikoeksponering det er i deres virksomhet. Veilederen inneholder en liste over eksempler på tiltak og kontrollspørsmål som kan inngå i aktsomhetskontrollen.
 • Det har blitt lagt inn konkrete eksempler på håndtering av falske positive treff i aktsomhetskontroller.
 • Det har blitt lagt inn konkrete eksempler på hvordan man skal følge påbud om å fryse midler, og forbudet mot å stille midler til rådighet for en listeført.
 • Det har blitt lagt inn en konkret veiledning om "de-risking", som er et fenomen der finansinstitusjoner og andre terminerer eller begrenser forretninger med enkelte klienter for å unngå risiko, istedenfor å ha på plass et rammeverk for å håndtere risiko. Veilederen presiserer nå at det forventes at norske foretak vurderer handlingsrommet, og at lovlige transaksjoner skal gjennomføres.
 • Det har blitt lagt inn en presisering vedrørende hva som menes med å stille et formuesgode indirekte til gode for en listeført. Dette omfatter enhver form for teknisk, fysisk eller intellektuelt arbeid eller tjeneste, hvis arbeidet eller tjenesten vil kunne sette den listeførte (eller enheter eid eller kontrollert av den listeførte) i stand til å skaffe midler, varer eller tjenester.

Særlig om listeførtes eierskap og kontroll av enheter

Et særlig aktuelt tema er hvilke momenter som må vurderes for å fastslå at en enhet er kontrollert av en listeført person eller selskap. Et eksempel er "Forskrift om restriktive tiltak vedrørende handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territorielle integritet, suverenitet, uavhengighet og stabilitet" ("Ukraina-forskriften") § 3, hvor det står at:

Alle penger og formuesgoder som tilhører, innehas eller kontrolleres av fysiske eller juridiske personer oppført i vedlegg I, skal fryses.

Ingen penger eller formuesgoder skal stilles til rådighet, verken direkte eller indirekte, eller være til fordel for fysiske eller juridiske personer oppført i vedlegg I.

Et spørsmål som ofte oppstår er hva det innebærer å stille penger eller formuesgoder indirekte til rådighet eller til fordel for listeførte personer og enheter når den listeførte personen eller enheten eier eller kontrollerer et annet selskap.

I frysveilederen står det at juridiske personer eller enheter som eies eller kontrolleres med 50 prosent eller mer av en listeført, normalt vil være underlagt de samme frysbestemmelsene som den listeførte. Det samme kan imidlertid også være tilfelle hvis den listeførte har en så fremtredende rolle at den utøver faktisk kontroll over foretaket, eller faktisk disponerer over relevante midler.

 • For eierskap er det avgjørende om den listeførte eier mer enn 50 % av eiendomsrettighetene til enheten, eller har en majoritetsinteresse i den. Dette kan også være tilfelle hvis f.eks. én listeført eier 30 % og en annen eier 25 %, fordi de listeførte da samlet eier mer enn 50 %.
 • Ved spørsmål om en listeført faktisk har kontroll over en enhet må man vurdere mer inngående hvem som har rett til å fatte beslutninger for enheten. I frysveilederen er følgende momenter fremhevet, og det bør vurderes hvem som:
  • har rett eller myndighet til å oppnevne eller fjerne et flertall av medlemmene i en juridisk persons eller enhets administrasjons-, ledelses- eller kontrollorgan,
  • har stemmerett til å få oppnevnt et flertall av medlemmene i en juridisk persons eller enhets administrasjons-, ledelses- eller kontrollorgan som har sittet i stillingen i inneværende og foregående regnskapsår,
  • i henhold til aksjonæravtale alene kontrollerer et flertall av aksjonærenes eller medlemmenes stemmerett,
  • i henhold til avtale eller vedtekter har rett til å utøve dominerende innflytelse over en juridisk person eller en enhet, dersom dette er tillatt etter loven,
  • har myndighet til å utøve en dominerende innflytelse som nevnt i bokstav d), uten å inneha denne retten,
  • har rett til å benytte alle eller deler av en juridisk persons eller enhets aktiva,
  • leder en juridisk persons eller enhets virksomhet som en samlet enhet og offentliggjøre konsoliderte regnskaper,
  • hefter solidarisk for en juridisk persons eller enhets økonomiske forpliktelser, eller garanterer for dem.

Frysveilederen kan leses i sin helhet her. Thommessen bistår jevnlig norske og internasjonale klienter med å overholde et sanksjonsregelverk i stadig endring.

Kontaktpersoner