ThommessenFlow Finn folk
Fagstoff

Hydrogen: - Et stort potensial som fremtidens energibærer

GETTYIMAGES 1340022435

Med egenskaper som effektiv energilagring, allsidig bruk og null klimagassutslipp, kan hydrogen spille en avgjørende rolle i overgangen til en karbonnøytral fremtid.

I en tid der overgangen til ren og bærekraftig energi er en global prioritet, har hydrogen fått posisjon som en potensiell nøkkel for å løse problemene med sektorer som er krevende å elektrifisere på tradisjonelle måter. Som et alternativ til fossile brensler, har hydrogen potensialet til å transformere energisektoren og bidra til å oppnå målene i Parisavtalen og bærekraftsmålene.

- En av fordelene med hydrogen er dens allsidighet. Hydrogen er en energibærer som kan brukes til å blant annet elektrifisere ting som vi per i dag sliter med å løse med batteri eller med tradisjonell elektrifisering, eksempelvis langtransport og andre "hard-to-abate"-sektorer hvor det ikke finnes andre løsninger, sier partner Ole Christoffer Ellingsen.

Verdikjede fra A til Å

Under Arendalsuka i august skal han, sammen med Norsk Hydrogenforum og Fortescue Future Industries International, se nærmere på hydrogenets fremtid som energibærer. En forutsetning for at Norge skal lykkes med hydrogen er at man er nødt til å utvikle en verdikjede fra A til Å.

- Først og fremst er det helt sentralt å få opp en avtakerside, altså at det er en tydelig modell for hvem og hvilke sektorer som skal bruke hydrogen, slik at man får opp etterspørselen, sier han.

På den andre siden er det tilsvarende viktig at man legger til rette for å etablere produksjon for å sikre en sterk tilbudsside. Dette innebærer at rammebetingelser må på plass.

- Hydrogenprodusenter må få nødvendig støtte. Det viktigste er kanskje at det legges til rette ved at det effektivt kan gis tilgang på regulert areal, og at det er forutsigbarhet rundt tilgangen på kraften som trengs for å produsere hydrogen. Dette innebærer både etablering av ny fornybar produksjon, men også en utvikling av strømnettet. I tillegg er det naturligvis helt sentralt at Norge ikke havner bakpå når det gjelder økonomiske rammebetingelser som gjør det konkurransedyktig å etablere hydrogenproduksjon i Norge, fortsetter Ole Christoffer.

FROKOSTSEMINAR HAVVIND 1

Ole Christoffer holder foredrag. Her sammen med partner Bendik Christoffersen.

Høyt ambisjonsnivå

Norge har svært gode forutsetninger for å bli en stor produsent og forbruker av hydrogen. Interessen for hydrogen som er produsert med lave eller ingen utslipp har steget kraftig de siste årene, og norske myndigheter har et høyt ambisjonsnivå for hydrogen i Norge.

- Vi bor i et langstrakt land hvor det er en klar og tydelig uttalt strategi om å bruke hele landet, og det er en god forutsetning i seg selv. I Norge er vi avhengige av forskjellige transportmåter, samtidig som vi har tilgang på mye ren kraft og areal hvor både lagring og produksjon kan skje. Geografisk sett ligger vi altså gunstig til for å ikke bare bruke hydrogen, men også å produsere det, sier partneren.

Med kombinasjonen av fornybar energi, naturlige ressurser og geografi har Norge gode forutsetninger til å bidra til det globale skiftet mot en mer bærekraftig og miljøvennlig energisektor. Ole Christoffer mener vi nå befinner oss i en brytningstid der det fort kan gå fra å være få nettverk og miljøer for hydrogenproduksjon og -forbruk, til en periode der mange aktører raskt vil dukke opp.

- Det blir derfor spennende å se hva som skjer på hydrogenfeltet fremover. Jeg tror det finnes en stor mulighet til å gjøre det riktig, ved at Norge går frem og viser hvordan det skal gjøres - og den muligheten bør vi benytte oss av, sier han.

Kostnads- og arealkrevende

Til tross for at hydrogen har et enormt potensial som en grønn energibærer, er det per i dag kostnadskrevende sammenlignet med direkte bruk av elektrisitet.

- Det er et kostnadsnivå som må presses videre nedover, da det er høye kostnader knyttet til å etablere hydrogenproduksjon. I tillegg har leverandørsiden visse begrensninger hva gjelder elektrolyseutstyr. Verdikjeden må opp på beina, fastslår Ole Christoffer.

En utfordring er også oppbygging av nødvendig infrastruktur for produksjon, lagring, transport og distribusjon. Det kreves investeringer for å etablere hydrogeninfrastruktur, blant annet produksjonsanlegg.

- Hydrogenproduksjon og -infrastruktur er arealkrevende, da man trenger tilgang på store industrialiserte arealer for å kunne ha en sikker produksjon.

Videre legger han til:

- Det som mangler i dag er en litt mer helhetlig tilnærming til hvordan man skal få opp hele verdikjeden, selv om regjeringen har en handlingsstrategi og -plan. Det er behov for å få en mer gjennomarbeidet strategi for hvordan man skal realisere disse prosjektene.

Thommessens arbeid

Thommessens team innen fornybar energi og infrastruktur har lenge jobbet med kraftproduksjon, og har spisskompetanse på fagområdet. Ole Christoffer ser at mange i økende grad har et ønske å benytte ren kraft og ikke andre typer kraft som har utslipp.

- Derfor er vi opptatte av å bistå aktører som ønsker å etablere seg med produksjonsfasiliteter, eksempelvis med avtaler og tillatelser aktørene trenger for å etablere et slikt prosjekt. Vi bistår også i forbindelse med finansiering og transaksjoner, avslutter han.

Møt oss på Arendalsuka

Hva skal til for å realisere fremtidens løsninger innen hydrogen, solkraft og CCS? Hvert år siden 2023 har Arendalsuka samlet aktører fra politikk og samfunns- og næringsliv for debatt. Når Arendalsuka går av stabelen 14. august i år, har Thommessen fire eventer på programmet.

Les mer om Thommessens eventer under Arendalsuka her.

Kontaktperson

Aktuelt