ThommessenFlow Finn folk
Fagstoff

Februar 2023: Siste nytt innen offentlige anskaffelser

GETTYIMAGES 1323989743

I denne artikkelen gir Thommessens team innen anskaffelser deg de viktigste nyhetene innen offentlige anskaffelser.

Meld deg på nyhetsbrevet

Thommessens team innen anskaffelser sender to ganger i halvåret ut nyhetsbrev med de viktigste nyhetene innen offentlige anskaffelser samlet på ett sted, slik at du enkelt kan holde deg oppdatert på området.

Les utvalgte saker fra domstolene og KOFA lenger ned i artikkelen.

Siden forrige nyhetsbrevsutsendelse har flere tatt til orde etter Høyesteretts avgjørelse i sak HR-2023-206-A, med spørsmål om Høyesteretts tilnærming kan medføre lavere etterlevelse av anskaffelsesregelverket fordi tilbyderne får lavere incentiver til å gå til søksmål. Dette gir grunn til å stille spørsmålet; medfører Høyesteretts avgjørelse risiko for redusert etterlevelse av anskaffelsesregelverket? Partnerne Siri Teigum og Wenche Sædal skriver om dette i Rett24.

Ny satsing

Thommessen og Anbud365 skal i gang med en ny kompetanse-satsing - "Innkjøpsforum for forsyningssektoren". Her skal vi etablere en møteplass med fokus på kunnskapsdeling, faglig diskusjon og nettverksbygging. Som deltaker vil du få ny kunnskap og inspirasjon fra dyktige foredragsholdere, mulighet til å utveksle erfaringer med andre i samme bransje som deg, og delta i gode faglige diskusjoner. Første samling er i april - les mer og søk innen 24. februar her.

Seminar om tvist i offentlige anskaffelser

Konflikter under en anskaffelsesprosess kan følges opp av tilbyder i form av klage til oppdragsgiver, klage til KOFA eller begjæring om midlertidig forføyning og erstatningssøksmål. Hvilket spor man velger avhenger av saken og hva man ønsker å oppnå. Det er også flere skritt man kan ta for å forhindre at en konflikt faktisk blir en tvist.

I samarbeid med Anbud365 inviterer vi til en praktisk innføring i tvisteprosesser og konfliktdempende tiltak – både for oppdragsgivere og leverandører. Seminaret kan følges fysisk i Thommessens lokaler i Oslo, eller digitalt.

Les mer og meld deg på seminaret her.

Thommessen ansetter innen offentlige anskaffelser

Vi skal styrke vårt team innen offentlige anskaffelser og konkurranserett med flere dyktige kolleger. Vi bistår både leverandører og oppdragsgivere i alle ledd av anskaffelsesprosessen, og jobber med et bredt spekter av saker og virksomheter med rådgivning og tvisteløsning.

Høres dette interessant ut for deg eller noen du kjenner? Les mer og søk her.

TEAM ANSKAFFELSER 28

Partnerne Eivind J. Vesterkjær og Wenche Sædal.

Nytt fra domstolene

HR-2023-206-A (Perpetuum Miljø)

Høyesterett avsa 31. januar dom i saken mellom Sørfold og Fauske kommuner og Perpetuum Miljø AS.

Kommunene Sørfold og Fauske kunngjorde i 2019 en konkurranse om en fireårig rammeavtale om tømming av slam fra private septikkanlegg. Det var to tilbydere i konkurransen – Perpetuum og Stoklands. Konkurransen ble avlyst uten tildeling av kontrakt. Begrunnelsen var at det hadde vært uklarhet om hvilken konkurranseform som gjaldt. Etter at det var avholdt ny konkurranse fikk Stoklands kontrakten.

Perpetuum brakte saken inn for KOFA, som, basert på den begrunnelsen som var gitt, slo fast at den første konkurransen var blitt avlyst uten saklig grunn.LE

Selskapet krevet så erstatning for tap av fortjeneste på kontrakten – såkalt positiv kontraktsinteresse – og fikk under dissens medhold i lagmannsretten. Kommunene avviste kravet under henvisning til at det var riktig å avlyse den første konkurransen. Som ny begrunnelse for avlysning ble det anført at det var uklarhet i prisskjemaet som ble brukt i konkurransen.

Høyesterett la til grunn at en forventning om å få en kontrakt som ikke lovlig kan inngås, ikke har erstatningsrettslig vern. Når lagmannsretten hadde lagt det motsatte til grunn, var det derfor en feil i rettanvendelsen.

LE-2022-19926

Eidsivating lagmannsrett avsa 3. november 2022 dom i saken mellom Gjøvik kommune og Syljuåsen AS. Gjøvik kommune ble i tingretten dømt til å betale Syljuåsen erstatning for den positive kontraktsinteresse som følge av manglende avvisning av leverandøren som ble tildelt kontrakten. Lagmannsretten opprettholdt tingrettens dom, og kom til at Gjøvik kommune i strid med anskaffelsesforskriften hadde tillatt vinnende leverandør å oppfylle kvalifikasjonskravet etter tilbudsfristen, og at de derfor skulle vært avvist. Dette var i følge lagmannsretten å anse et "tilstrekkelig kvalifisert brudd" jf. HR-2019-1801-A (Fosen-linjen), slik at Gjøvik kommune måtte betale Syljuåsen erstatning for den positive kontraktsinteresse.

Utvalgte saker fra KOFA

KOFA 2022/1510

KOFA har nylig avsagt en ny avgjørelse om sidetallsbegrensning, hvor klager hadde anført at Alta kommune hadde brutt regelverket ved å ikke håndheve sidetallsbegrensningen på maksimalt to A4-sider for valgte leverandørs besvarelse av tildelingskriteriet "Oppgaveforståelse". KOFA viste først til tidligere KOFA-praksis, hvor det er lagt til grunn at en leverandør som overskrider en sidetallsbegrensning kan ha fått større mulighet til å synliggjøre merverdi i sitt tilbud, sammenlignet med andre leverandører. Oppdragsgiver må derfor håndtere eventuelle overskridelser av en sidetallsbegrensning på en forsvarlig måte.

Ettersom oppdragsgiver i denne saken kunne dokumentere at de hadde valgt å se bort fra opplysninger om prosjektorganisasjonen som ikke fremkom innenfor de to sidene, kom KOFA til at oppdragsgiver ikke hadde brutt regelverket. Avgjørelsen viser at det er viktig at oppdragsgiver forholder seg til de krav som er fastsatt i konkurransegrunnlet, men også at KOFA har en pragmatisk tilnærming i de tilfeller oppdragsgiver har hatt et bevisst forhold til hvordan man skal håndtere sidetallsbegrensninger.

KOFA 2022/291 og 290: Fauske og Sortland kommuner

Samordna Innkjøp i Salten foretok ulovlige direkteanskaffelser i forbindelse med anskaffelse av IKT-driftstjenester og tilhørende utstyr. Konkurransen var gjennomført som en begrenset anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale med én leverandør i 2015, og ble kunngjort på vegne av flere kommuner gjennom en felles innkjøpssentral (Samordna Innkjøp i Salten). Anskaffelsen har tidligere blitt behandlet i KOFA2018/568.

I denne saken anførte klager at innklagede hadde foretatt ulovlige direkteanskaffelser ved å gjøre avrop på kontorutstyr som ikke kunne forankres i rammeavtalen.

Nemnda viste til 2018-saken, hvor de allerede hadde konkludert med at avrop på kontorutstyr var å anse som ulovlig direkteanskaffelse. Videre viste nemnda til at oppdragsgiver selv er ansvarlig for å overholde regelverket, selv om anskaffelsen gjennomføres av en tredjepart.

Fauske og Sortland kommuner ble likevel ikke ilagt gebyr på grunn av sakens særlige omstendigheter, og KOFA viste særlig til at de innklagede kommunene hadde vært lite delaktige i anskaffelsesprosessen, og at vertskommunen for innkjøpssamarbeidet allerede var ilagt gebyr for de ulovlige direkteanskaffelsene.

Avgjørelsen kan leses i sin helhet her.

KOFA 2022/1670: Suldal kommune

Suldal Kommune kunngjorde i september 2022 en åpen anbudskonkurranse om anskaffelse av ny feiebil. Det fremgikk av konkurransegrunnlaget at evalueringen under tildelingskriteriet "Kvalitet" ville baseres på tilbydernes utfylling av kommentarfeltene i kravspesifikasjonen, og at manglende utfylling av ville kunne medføre avvisning. Dersom leverandøren ville bruke vedlegg for å beskrive oppfyllelsen av kravene, måtte det tas inn henvisning til det aktuelle vedlegget i kommentarfeltet.

KOFA fant at oppdragsgiver ikke hadde opptrådt konsekvent i evalueringen av tilbudene ved manglende utfyllelse av kravspesifikasjonens kommentarfelt. I enkelte tilfeller hadde kommunen forholdt seg strengt til tilbydernes beskrivelse i kommentarfeltet, mens de i andre tilfeller vektla opplysninger som fremkom i andre vedlegg i tilbudet – uten at leverandøren hadde henvist til disse. Videre hadde oppdragsgiver gitt full uttelling til vinnende tilbyder under kravet til feiebilens farge, selv om de hadde tilbudt en annen farge enn den som var etterspurt i kravspesifikasjonen.

KOFA kom derfor til at oppdragsgivers evaluering av kvalitetskriteriet samlet sett var i strid med kravene til likebehandling og forutberegnelighet. Dessuten hadde ikke oppdragsgiver i evalueringen oppgitt hvordan de hadde knyttet kravspesifikasjonen opp mot de ulike underkritereiene under kvalitetskriteriet, noe som utgjorde et brudd på kravet til etterprøvbarhet.

Les hele avgjørelsen her.

Vårt team

Thommessens team innen offentlige anskaffelser har lang og omfattende erfaring. Vi bistår oppdragsgivere med å utforme anskaffelsesstrategier, utarbeide konkurranse-grunnlag, samt planlegge og gjennomføre hele anskaffelsesprosesser, herunder håndtering av innsynskrav og klager. På leverandørsiden bistår vi med gjennomgang av konkurransegrunnlag, utforming av tilbud og forhandlingsstrategi, samt vurdere om det er grunnlag for å påklage avvisnings- eller tildelingsbeslutninger.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller trenger bistand!

Kontaktpersoner

Aktuelt