ThommessenFlow Finn folk
Fagstoff

Desember 2022: Siste nytt innen offentlige anskaffelser

Hjemmekontor

Hvordan velge det beste tilbudet innenfor anskaffelsesregelverkets grenser, ulovlig kort implementeringstid kan gi avlysningsplikt og skjerpede miljøkrav i offentlige anskaffelser.

Siste nytt

hvordan velge det beste tilbudet innenfor anskaffelsesregelverkets grenser?

Dette ga partner Wenche Sædal og advokatfullmektig Espen Randen svar på da vi i samarbeid med Anbud365 inviterte til frokostseminar om tilbudsevaluering 29. november.

Er seriøsitetskrav i strid med eu-/eøs-retten?

Riksrevisjonen offentliggjorde nylig en rapport hvor det rettes sterk kritikk mot statlige virksomheters manglende etterlevelse av kravet om å kontrollere lønns- og arbeidsvilkår, ved kjøp av tjenester og bygg- og anleggsarbeider. Riksrevisjonen anser at dette skaper en stor fare for sosial dumping i offentlige anskaffelser.
Toleddsbegrensningen på bruk av underleverandører er en av bestemmelsene i anskaffelsesregelverket som skal forebygge sosial dumping og sikre tilstrekkelig kontroll i offentlige bygge- og anleggskontrakter. Vi har skrevet en artikkel om toleddsbegresningen, hvor vi også redegjør for spørsmålene som er reist om bestemmelsens lovlighet.

Foreslåtte endringer i anskaffelsesregelverket

Regjeringen har lansert den første delen av Norgesmodellen og foreslått endringer i anskaffelsesforskriften, forsyningsforskriften, forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter og byggherreforskriften.

Forslagene innebærer innføring av flere seriøsitetskrav, i denne omgang avgrenset til offentlige bygg- og anleggskontrakter og renholdskontrakter over nærmere bestemte terskelverdier. Formålet er å sikre like spilleregler for seriøse aktører, samt forhindre sosial dumping. Etter vår oppfatning er forslagene å være langt mindre omfattende enn først antatt.

ny avgjørelse om adgangen til å motta tilbud via e-post

KOFA avsa tidligere i høst en avgjørelse som gir en nyttig avklaring om adgangen til å motta tilbud via e-post. KOFA fant at oppdragsgiver hadde brutt regelverket ved å akseptere at tilbud ble levert via e-post, ettersom e-post ikke oppfyller kravet til fortrolighet i anskaffelsesforskriften. Etter en konkret vurdering kom likevel KOFA til at regelbruddet i denne konkrete saken ikke medførte avlysningsplikt, da det ikke var "sannsynliggjort en nærliggende faktisk mulighet for at konkurransen kunne fått et annet utfall" dersom korrekt kommunikasjonsform var benyttet.

ulovlig kort implementeringstid for anskaffelser kan gi avlysningsplikt

KOFA har i en ny avgjørelse om en anskaffelse av rammeavtale for kjøp av legemidler fastslått at for korte implementeringstider utgjør et brudd på anskaffelsesregelverket. I anskaffelsen la oppdragsgiver opp til en implementeringstid på to til fem måneder, avhengig av når kontrakten ble signert. KOFA konkluderte med at implementeringstiden var i strid med prinsippene om konkurranse og likebehandling i anskaffelsesloven, og at konkurransen dermed skulle vært avlyst.

presiseringer fra høyesterett om kvalifikasjonskrav

Høyesterett avsa 12. oktober dom i Flage Maskin-saken. Saken gjaldt krav om erstatning for positiv kontraktsinteresse som følge av Statens Vegvesens påståtte brudd på anskaffelsesregelverket i forbindelse med anbudskonkurranse om tunnelloppgradering på E39.

Etter en konkret vurdering kom Høyesterett til at Flage Maskin ikke oppfylte kvalifikasjonskravet, ettersom de ikke hadde dokumentert erfaring med trafikkavvikling.

Dommen gir god veiledning både for utforming, tolkning og anvendelse av kvalifikasjonskrav, men inneholder få nye avklaringer. De fleste hadde nok håpet på en avklaring av ansvarsnormen fra Fosen Linjen-dommen for brudd på anskaffelsesregelverket. Kanskje får vi dette i saken mellom Fauske kommune og Perpetuum Miljø AS, som behandles i Høyesterett i 2023.

Regjeringen foreslår skjerpede miljøkrav i offentlige anskaffelser

Nærings- og fiskeridepartementet har sendt forslag til skjerpede miljøkrav i offentlige anskaffelser ut på høring. Forslagene innebærer endringer i anskaffelsesforskriften, forsyningsforskriften og konsesjonskontraktforskriften. Høringsnotatet fremmer tre alternative forslag, som alle tar sikte på å oppstille en skjerpet plikt til å stille miljøkrav i offentlige anskaffelser for å bidra til det grønne skiftet.

Vi har skrevet en artikkel om de foreslåtte endringene, hvor vi også diskuterer hvorvidt skjerpede miljøkrav er det mest effektive tiltaket for å redusere klimagassutslipp i offentlige anskaffelser.

Ny KOFA-avgjørelse om habilitet

KOFA avsa nylig en avgjørelse om avvisning på grunn av angivelig brudd på reglene om rådgiverhabilitet og habilitet.

Klagerens anførsel om at oppdragsgiverens manglende avvisning av leverandøren etter FOA § 24-2 (1) bokstav d ble ikke tatt til følge. Dette fordi nemnda ikke fant noen holdepunkter for at rådgiveren hadde påvirket utformingen av konkurransedokumentene på en slik måte som ga leverandøren en konkurransefordel, selv om rådgiveren hadde vært delaktig i behovsavklaringen forut for konkurransen og gitt innklagede råd gjennom deltakelse i oppdragsgiverens prosjektgruppe.

I saken var det også et spørsmål om avvisning grunnet brudd på habilitetsbestemmelsene i fvl. § 6, jf. FOA § 24-2 (1) bokstav c. KOFA mente at det ikke var tilstrekkelige bevis knyttet til om vedkommende hadde vært delaktig i selve evaluerings- og tildelingsprosessen. Imidlertid mente KOFA at den manglende etterprøvbarheten i seg selv var et brudd på regelverket. KOFA tok ikke stilling til eventuell avlysningsplikt.

Saken viser at det skal en del til før involvering og anbefalinger gitt i forprosjekt, vil kunne utløse avvisningsplikt for oppdragsgiver. Det er imidlertid viktig at oppdragsgiverne er bevisste situasjonen og dokumenterer eventuell involvering. I tillegg må konkurransedokumentene utformes så objektive som mulig.

Kontaktpersoner