ThommessenFlow Finn folk

Offentlige anskaffelser

Thommessen har lang og omfattende erfaring med alle former for tilbudskonkurranser/offentlige anskaffelser. Thommessen bistår både leverandører og oppdragsgivere i alle ledd av anskaffelsesprosessen. Dette gir oss gode forutsetninger for å se saker og problemstillinger fra flere sider.

Offentlig sektor kjøper inn varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider for rundt 740 milliarder kroner årlig. Regelverket skal sikre at pengene utnyttes best mulig, og at innkjøpene bidrar til et konkurransedyktig næringsliv. I de senere årene er også miljøaspektene ved offentlige anskaffelser blitt et stadig mer sentralt hensyn, noe som reiser nye utfordringer og muligheter for både oppdragsgivere og leverandører.

Thommessen har lang og solid erfaring med å bistå både oppdragsgivere og leverandører i ulike sektorer og bransjer med rådgivning innen regelverket for offentlige anskaffelser. Vår rådgivning i anskaffelsessaker kombinerer erfaring og kunnskap om anvendelse av anskaffelsesregelverket og andre berørte regelsett, med strategisk og kommersiell forståelse for den aktuelle sektor.

Vi bistår offentlige oppdragsgivere med å utforme anskaffelsesstrategier, utarbeide konkurransegrunnlag og andre dokumenter, samt planlegge og gjennomføre anskaffelsesprosesser, herunder håndtering av innsynskrav og klager. På leverandørsiden bistår vi med gjennomgang av konkurransegrunnlag, utforming av tilbud, forhandlingsstrategi, samt med å vurdere om det er grunnlag for å påklage avvisnings- eller tildelingsbeslutninger.

Våre advokater har bred erfaring med prosesser for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) og søksmål for domstolene – både begjæringer om midlertidig forføyning og ordinære søksmål.

Customer care and the quality of service has been impeccable. Klient
Client Choice Awards 2021, Government Contracts

Teamet

Aktuelt