ThommessenFlow Finn folk
Fagstoff

September 2022: Siste nytt innen offentlige anskaffelser

Getty Images 1189336762

Handlingsrommet i et urolig verdensbilde, ny veileder om evalueringsmodeller og ny NS-standard.

Meld deg på vårt nyhetsbrev om siste nytt innen offentlige anskaffelser

Thommessens team innen anskaffelser sender to ganger i halvåret ut nyhetsbrev med de viktigste nyhetene innen offentlige anskaffelser samlet på ett sted, slik at du enkelt kan holde deg oppdatert på området.

Fikk du med deg dette?

En gjennomgang av nyere praksis viser at KOFA i de senere år synes å ha skjerpet kravet til hvilke omstendigheter som gir oppdragsgiver rett til å avlyse konkurransen. Dette temaet holdt Thommessen-partnerne Eivind J. Vesterkjær og Wenche Sædal foredrag om under Anbud 365-dagen 16. juni. Du kan se opptak av seminaret her. Foredraget om avlysningsrett begynner på 2:03:23.

Eivind Vesterkjær og Wenche Sædal

Thommessen-partnerne Eivind J. Vesterkjær og Wenche Sædal holdt foredrag om nyere praksis fra KOFA og oppdragsgivers rett til å avlyse konkurransen under Anbud 365-dagen.

Siste nytt

UROLIG VERDENSBILDE OG ENDRINGER I KONTRAKTER – DETTE ER HANDLINGSROMMET

Pandemi og krig i Europa har ført til at innkjøperne i større grad enn tidligere må ta høyde for utfordringer som følge av økte kotnader og leveranseusikkerhet. Det er derfor særlig viktig at offentlige oppdragsgivere utformer fleksible kontrakter ved å innta relevante og dekkende endringsklausuler.

NY NS-STANDARD

Standard Norge har gitt ut en ny NS-standard om integritet og ansvarlighet i offentlige anskaffelser. Standarden NS-EN 17687 har som formål å hjelpe innkjøpsorganisasjoner med å ivareta integritet, ansvarlighet og transparens i anskaffelsesprosessen. Foreløpig er det kun lansert en engelsk versjon av standarden, men det arbeides med å oversette standarden til norsk.

NY AVGJØRELSE OM ADGANGEN TIL Å FRAFALLE VESENTLIGE AVVIK UNDER EN PÅGÅENDE KONKURRANSE

I en ny avgjørelse fra Borgarting lagmannsrett 2. september (sak LB-2022-60123) ble spørsmålet om tilbyder kan frafalle eventuelle vesentlige avvik fra konkurransedokumentene gjennom en optimering av tilbudet i en konkurransepreget dialog behandlet. Lagmannsretten la til grunn det tradisjonelle utgangspunktet om at oppdragsgiver ikke kan tildele kontrakt til en leverandør der tilbudet avviker fra absolutte krav. Retten mente imidlertid at dette utgangspunktet ikke er til hinder for at vesentlige avvik kan frafalles gjennom optimeringsprosessen som finner sted ved konkurransepreget dialog, med henvisning til tidligere omtalte KOFA-2021-2139.

  • Les avgjørelsen i sin helhet her, og vår omtale av KOFA-2021-2139 på Anbud365.no.

NY VEILEDER OM EVALUERINGSMODELLER FRA DFØ

I DFØs nye veileder om evalueringsmodeller anbefales det at oppdragsgivere evaluerer tilbudene på bakgrunn av en modell hvor oppdragsgiver prissetter kvalitet, istedenfor de mer tradisjonelle modellene der pris blir omgjort til poeng . Denne modellen har foreløpig ikke blitt benyttet i særlig utstrekning i Norge, og det blir spennende å se hvilke praktiske og rettslige problemstillinger som kan oppstå dersom denne tas i bruk i større utstrekning.

Vårt team

Thommessens team innen offentlige anskaffelser har lang og omfattende erfaring. Vi bistår oppdragsgivere med å utforme anskaffelsesstrategier, utarbeide konkurranse-grunnlag, samt planlegge og gjennomføre hele anskaffelsesprosesser, herunder håndtering av innsynskrav og klager. På leverandørsiden bistår vi med gjennomgang av konkurransegrunnlag, utforming av tilbud og forhandlingsstrategi, samt vurdere om det er grunnlag for å påklage avvisnings- eller tildelingsbeslutninger.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller trenger bistand!

Kontaktpersoner