ThommessenFlow Finn folk
Fagstoff

Tvisteløsning fra ulike perspektiver

Anders Sundsdal og Henrik Møinichen 4

Thommessens advokater har betydelig erfaring med å løse tvister både i og utenfor rettsapparatet. I denne artikkelen forteller advokatene Anders og Henrik om hvordan det er å jobbe med tvisteløsning i Thommessen.

Advokatene Anders Sundsdal og Henrik Møinichen jobber begge med tvisteløsning på hvert sitt område av jussen - Anders på det arbeidsrettslige området og Henrik innen maritim sektor og industri.

- Tvisteløsning er et bredt område, og vi jobber derfor med helt forskjellige saker. Mine tvistesaker handler om alt fra oppsigelse og avskjed, til påstander om ulovlig innleie og illojale handlinger, og kan være betente internt i virksomheten, forteller Anders.

- Jeg jobber med alt fra erstatningsansvar etter skipshavarier og forsikringsdekning for skader, tidstap eller totaltap, til sluttoppgjørstvister i større utbyggingsprosjekter. Vi må selv ha stålkontroll på de viktige og krevende faktiske forholdene for å kunne legge frem slike saker på en overbevisende måte, forteller Henrik.

Alternativ tvisteløsning - mekling

Tvister innen maritim sektor og annen industri finner ofte sin løsning i rettsmekling, dersom saken går for ordinære domstoler. Men også andre former for alternativ tvisteløsning blir mye brukt med gode resultater.

- Vi har mye erfaring med alternativ tvisteløsning, blant annet utenrettslig mekling der partene inngår en meklingsavtale og oppnevner én eller flere nøytrale meglere med relevant bakgrunn og kompetanse. Ulike former for ekspertavgjørelser benyttes også, for å se om partene kan komme til en enighet. Vi har ofte sett at slike mer "vennlige prosesser" kan føre til et forlik, men det er viktig at saken er meklingsmetoden, sier Henrik.

Det blir gjennomført rettsmekling i en stor andel av de arbeidsrettslige tvistene, og forliksprosenten er høy, forteller Anders:

- Generelt er vår erfaring med slik mekling veldig god. Partene blir på forhånd enige om et opplegg for dagen med en blanding av felles- og særmøter. På den måten kan partene først få forståelse for hverandres syn på saken og hva som er viktig for i en eventuell løsning, før forhandlingene starter der mekler etter hvert prøver å bevege partene mot en felles løsning. Det har mange ganger positiv effekt at partene får ventilert sine synspunkter for mekleren som tredjepart. I tillegg vil det ofte bidra positivt mot en løsning av mekler uttaler seg om risiko og sakens svake sider.

Lovverket gir arbeidstaker i mange sammenhenger rett til å kreve forhandlinger med arbeidsgiver kort tid etter for eksempel meddelelse av oppsigelse eller avskjed.

- Dette gjør at partene ofte har god forståelse for hverandres posisjoner og forliksvillighet i tidlig fase, noe som igjen øker sannsynligheten for å løse saken dersom begge parter samtykker til rettsmekling, fortsetter han.

Voldgift

Våre shippingadvokater har lang erfaring med å prosedere saker, både på norsk og engelsk, i voldgift- og oppnevnes ofte som voldgiftsdommere i maritime saker.

Selv om man kun har ett forsøk, kan voldgift være et godt alternativ.

- Det er forventet at voldgiftsdommere i dag er proaktive og legger til rette for en strukturert saksforberedelse som er godt tilpasset hver enkelt sak. Voldgiftsdommere vil normalt også forberede seg mer enn det som er vanlig i ordinær prosess. Dette kan gjøre at flere opplever at voldgift er godt egnet - og foretrukket - i en del type kommersielle tvister, forteller Henrik.

Innenfor det arbeidsrettslige feltet er det derimot bare øverste leder i virksomheten som kan avtale voldgift etter lovverket.

- Slike arbeidstakere kan også fraskrive seg stillingsvernet mot etterlønn, og det er derfor mindre vanlig med voldgift i arbeidsrettslige tvister, sier Anders.

Spesielle forhold

Det finnes flere spesielle forhold ved arbeidsrettslige tvister.

- For eksempel er det korte søksmålsfrister dersom en arbeidstaker ønsker å kreve en oppsigelse kjent ugyldig. I tillegg er de vanlige sakstypene innenfor arbeidsrettslig tvisteløsning prioriterte for domstolene. Disse sakene kommer derfor ofte raskt til behandling. Et annet forhold som er spesielt, er at arbeidstaker og arbeidsgiver kan foreslå en dommer hver til behandling for tingrett og lagmannsrett, basert på et utvalg som er fastsatt av arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, avslutter Anders.

Advokatenes beste tips

Selv om Anders og Henrik jobber på to ulike felt, har de kommet frem til tre generelle og viktige tips i tvistesaker, enten det gjelder mekling, ordinær domstolsbehandling eller voldgift.

  1. Gjør grundig vurdering av prosessrisiko. I flere saker kan det være tydelig for klienten om vi anslår et beløp som skal reflektere prosessrisikoen, basert på sannsynligheten for å vinne frem. Ofte er et noe bredere anslag på forventet utfall et godt format. Uansett er det viktig at et råd om prosessrisiko bygger på grundige vurderinger, og de blir mer treffsikre jo bedre innsikt vi har i saken. Det er viktig å vurdere risikoen nøytralt og objektivt slik at klienten får et korrekt inntrykk av saken. Hvis begge parter har gjort denne øvelsen, øker naturligvis også sannsynligheten for at partene kan komme til enighet. Prosessrisiko er ofte et bevegelig mål. Hvis den endres underveis, må dette formidles til klienten.
  2. Ta hensyn til alle relevante faktorer. I mange saker er det andre faktorer å ta hensyn til enn bare de rent rettslige. I arbeidsrettslige tvister er blant annet omdømme, uro i organisasjonen og tidsbruk og fokus for ledelsen sentralt. Slike forhold bør også reflekteres i vurderingen av prosessrisiko og strategien for tvisten.
  3. Fortung forberedelse. Det er lettere å legge en god strategi og vurdere risiko riktig hvis man så snart som mulig får best mulig kontroll på faktum. Det betyr at all relevant dokumentasjon bør gjennomgås og vurderes før inngivelse av stevning eller tilsvar. Det er viktig at man på et tidlig stadium har dialog med sentrale vitner og eksperter, og ellers setter godt inn i ny dokumentasjon som blir lagt frem eller dukker opp.

Tvisteløsning i Thommessen

Thommessen har betydelig erfaring med å løse tvister i og utenfor rettsapparatet, og vi er opptatt av at tvister behandles og løses så raskt og effektivt som mulig.

Her kan du lese mer om hvordan Thommessens advokater jobber med tvister innen arbeidsliv.

Her kan du lese mer om hvordan Thommessens advokater jobber med tvister innen shipping.

Kontaktpersoner