ThommessenFlow Finn folk
Referansesaker

Full seier til Westcon i Gulating lagmannsrett

Westcon

Gulating lagmannsrett fastslår at Westcon i en tvist med riggeier har rett på fullt oppgjør av sluttfakturaen for ombyggingen av riggen. Det var ikke grunnlag for avkortning av vederlaget, og det forelå heller ingen forsinkelse som Westcon heftet for.

Westcon ble tilkjent 465 millioner kroner

Gulating lagmannsrett avsa 15. april dom i ankesaken mellom Prosafe Rigs Pte Ltd og Westcon Yards AS. Saken gjaldt tvist om sluttoppgjøret etter ombyggingen av Safe Scandinavia fra boligrigg til støttefartøy for boreoperasjoner. Westcon fikk fullt medhold, og Prosafe er dømt til å betale ca. kr 420 millioner inkludert renter. I tillegg ble Prosafe dømt til å erstatte Westcons sakskostnader for tingrett og lagmannsrett med til sammen ca. kr 45 millioner.

Ankeforhandlingen ble gjennomført over tre måneder høsten 2020. Westcon var representert av advokatene Kristine Hyldmo Bjørnvik, Svein Aage Valen, Mathilde Rye Ramberg og Anders Eide Røyneberg fra advokatfirmaet Thommessen AS.

Ikke grunnlag for avkortning av vederlagskravet

Kontrakten mellom partene var basert på NF07. Partene hadde avtalt at det aller meste av arbeidet skulle gjøres opp etter regning. Spørsmålet lagmannsretten tok stilling til, var om det var grunnlag for avkortning av Westcons vederlagskrav.

Etter en konkret vurdering av hele prosjektet konkluderte lagmannsretten med at det ikke var forhold ved Westcons "planlegging, ledelse eller utføring av arbeidet som tilsier annet enn at arbeidet var utført så effektivt og rasjonelt som tilgjengelig byggetid og byggherreforutsetninger ellers gjorde mulig. De pådratte kostnadene må regnes som nødvendige." Derved kom lagmannsretten til at Westcon hadde krav på fullt oppgjør for sluttregningen.

Verftet hadde krav på fristforlengelse

Saken reiste også spørsmål om Prosafe hadde krav på erstatning eller dagmulkt som følge av forsinket levering. Lagmannsretten ga ikke Prosafe medhold i noen av kravene. På grunn av omfattende endrings- og tilleggsarbeider hadde Westcon krav på fristforlengelse som oversteg faktisk forsinkelse.

Kontaktpersoner