ThommessenFlow Finn folk
Fagstoff

Veileder til taksonomiens krav til bærekraft­rapportering for vannkraft

Demning

På vannkraftens område henger spørsmålet om hvorvidt et tiltak oppfyller taksonomiens krav til bærekraftig virksomhet nøye sammen med de krav som følger av EUs vanndirektiv. Tiltaket må også oppfylle andre krav, men på vannkraftens område vil forholdet til vanndirektivet stå helt sentralt.

EUs vanndirektiv er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften), som trådte i kraft 1. januar 2007. Direktivet, og forskriften, gir anvisning på en kontinuerlig prosess, der fastsatt miljømål for den enkelte vannforekomst og relevante avbøtende tiltak for å nå eller opprettholde miljømålet, skal evalueres og revideres hvert sjette år. Spørsmålet om hvorvidt et nærmere bestemt kraftverk oppfyller vanndirektivets og vannforskriftens krav beror på til dels omfattende vurderinger, som inneholder mange nyanser. God kjennskap til vanndirektivet og de prosesser og mekanismer dette regelverket gir anvisning på er derfor en forutsetning for å kunne ta stilling til hvorvidt et nærmere bestemt vannkraftverk oppfyller taksonomiens krav eller ikke.

Thommessen har omfattende erfaring fra arbeid i tilknytning til vanndirektivets krav. Da dette var nytt i norsk rett omkring midten av 2000-tallet etablerte vi et eget forum for bransjens aktører for gjennomgang og drøfting av direktivets krav og konsekvenser for norsk vannkraftproduksjon, oppfølging overfor nasjonale myndigheter mv. Vi har også vært involvert i en rekke enkeltsaker der forholdet til vanndirektivets krav har vært et sentralt tema, som konsesjonssaker, revisjon av eksisterende konsesjoner, innkallinger og omgjøringsprosesser etter vannressurslovens bestemmelser mv.

Denne erfaringen har vi tatt med oss i arbeidet med å skaffe oversikt over og analysere de krav EUs taksonomi oppstiller for at norsk vannkraftproduksjon skal kunne anses om bærekraftig. Kombinert med god dialog med bransjen og representanter fra flere av de store revisjonsfirmaene underveis, mener vi dette har vært avgjørende for å kunne utarbeide denne veilederen, der vi tar for oss det nærmere innholdet i taksonomiens krav på vannkraftens område, samt kommer med betraktninger om hvordan vi mener bransjen kan og bør forholde seg til dette regelverket i tiden fremover.

Kontaktpersoner