ThommessenFlow Finn folk
Firmanytt

Thommessen lanserer ThommessenTracker Arbeidsliv

Tracker arbeidsliv 08

For å svare på den økende etterspørselen fra næringslivet knyttet til rådgivning rundt arbeidsrettslige spørsmål, lanserer vi ThommessenTracker Arbeidsliv.

- Som rettsområde er arbeidsretten i stadig utvikling. Arbeidsrett er i stor grad gjenstand for politiske spørsmål og innflytelse, domstolenes rettsutvikling, samspillet mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene samt EU-rettslig påvirkning. Det til dels fragmenterte rettskildebildet kan gjøre det krevende for arbeidsgivere å ha oversikt over de til enhver tid gjeldende reglene, forteller senioradvokat Anders Sundsdal.

Sammen med resten av Thommesssens arbeidsrettsavdeling har han samlet de viktigste nyhetene innen arbeidsrett i en database – ThommessenTracker Arbeidsliv.

Digitalt verktøy for kunnskapsdeling innen arbeidsrett

ThommessenTracker er en digital tjeneste utviklet i samarbeid med våre klienter etter ønske om en mer effektiv løsning for faglig oppdatering på rettsutviklingen innen ulike fagområder. Her hjelper vi deg å enkelt navigere i endringer og utviklinger i Norge og EU som er relevante for deg og din virksomhet. Målet med ThommessenTracker er å gi brukeren verdifull og lett tilgjengelig informasjon samlet på ett sted. Fra før av dekker vi områdene Finansregulatorisk, Privacy og Avgift. Med Arbeidsliv utvider vi med et fjerde område som våre advokater følger tett.

Raske endringer og bredt kildetilfang

Arbeidsretten er preget av et bredt kildetilfang hvor endringer kan skje raskt. Derfor følger våre advokater fagområdet tett, og oppdaterer databasen ukentlig.

- På arbeidsrettens område må en være oppdatert blant annet på lov- og forskriftsendringer, rettspraksis fra de alminnelige domstolene og særdomstolen Arbeidsretten. Utviklinger i internasjonal rett, særlig i EU-retten, har også stor innvirkning på norsk arbeidsrett. Alle disse områdene følger vi med på i ThommessenTracker Arbeidsliv forteller senioradvokat Ingrid Cathrine Nielsen.

Den siste tiden har vi blant annet sett at regjeringen har iverksatt regelendringer og tiltak for å øke andelen faste, hele stillinger og begrense innleie fra bemanningsforetak. Denne utviklingen medfører mindre fleksibilitet for arbeidsgivere. Videre har regjeringen mål om å øke organiseringsgraden i norsk arbeidsliv, og det har kommet flere forslag som styrker arbeidstakerorganisasjonenes stilling.

Arbeidsgivere bør videre merke seg at det i nyere rettspraksis synes å være en tendens i retning av at domstolene stadig blir mer arbeidstakervennlige. Dette gjelder særlig i saker som om oppsigelse, avskjed eller nedbemanning av arbeidstakere. Dette er forhold som bør tas i betraktning ved vurdering av prosessrisiko og forlik, sier Anders Sundsdal.

Dette og mer kan du lese om i ThommessenTracker Arbeidsliv. Tjenesten krever innlogging – kontakt våre arbeidsrettsadvokater med forespørsel om tilgang.

Kontaktpersoner