ThommessenFlow Finn folk
Fagstoff

Siste nytt om EUs taksonomi

Getty Images 1225375936

Etter lang ventetid og mye diskusjon, har EU-kommisjonen endelig publisert første "pakke" med tekniske screeningkriterier for hva som er bærekraftige økonomiske aktiviteter under EUs taksonomiforordning. Samtidig foreslår Kommisjonen endringer i tilstøtende regler for bedrifters rapportering om bærekraftsforhold. Hva betyr dette for deg og din virksomhet?

De tekniske screeningkriteriene vil etter taksonomiforordningen avgjøre hva som skal anses som en "bærekraftig økonomisk aktivitet" – altså om den er "grønn".

21. april 2021 publiserte EU-kommisjonen første "pakke" med tekniske screeningkriterier (for miljømål 1 om klimagassutslipp og miljømål 2 om klimatilpasning) for hva som er bærekraftige økonomiske aktiviteter under EUs taksonomiforordning.

Taksonomien berører en rekke næringer av sentral betydning for norsk næringsliv, herunder energiforsyning, olje- og gassproduksjon, shipping og transport, bygg og eiendom og industri.

Samtidig med publikasjonen av de tekniske screeningkriteriene for miljømål 1 og 2, har Kommisjonen foreslått endringer i tilstøtende regler for bedrifters rapportering om bærekraftsforhold. Forslaget kan på sikt kan bety at taksonomiens screeningkriterier blir direkte relevant for langt flere bedrifter.

Taksonomi i praksis: Hva bør bedriften være oppmerksom på?

De aller fleste norske virksomheter vil i første rekke påvirkes av taksonomien indirekte ved at taksonomien etablerer et "felles EU-språk" for hva som er bærekraftige økonomiske aktiviteter. Et slikt felles språk – eller en felles standard – vil påvirke alle som fremover vil kommunisere om en bedrifts bærekraftsforhold. I denne sammenheng er taksonomien et frivillig klassifiseringssystem, som man bør være forberedt på at investorer og allmennheten vil forvente er reflektert i en bedrifts kommunikasjon om bærekraftsforhold.

Enkelte aktører vil imidlertid bli pålagt direkte rapporterings- og opplysningsplikter knyttet til en bedrifts eller et finansielt produkts "taksonomiprestasjon", som enkelte kapitalforvaltere, banker og forsikringsselskaper. Når slike finansaktører skal gi opplysninger om hvordan porteføljeselskaper, (låne)eksponeringer eller forsikringer forholder seg til taksonomien, vil det i praksis kunne bety at bedrifter med for eksempel et banklån, eller et fond på eiersiden, vil måtte rapportere til sine investorer/långivere.

Nedenfor følger et forslag til mulig praktisk tilnærming for økt kjennskap til taksonomien og betydning for den enkelte:

 1. Start med å vurdere hva du tror betydningen av regelverket kan bli for din virksomhet, på kort sikt (operasjonelt) og på lengre sikt (strategisk).
 2. Vurder hvilke deler av virksomheten som består av aktiviteter som kan kvalifisere som "bærekraftig økonomisk aktivitet".

  Ettersom vurderingene skjer på aktivitetsnivå, må virksomheten i konsernet brytes ned i relevante underaktiviteter og vurderes opp mot regelverket.
 3. Hvis en aktivitet kvalifiserer: Ved vurderingen av om man tilfredsstiller tekniske screeningkriterier, bør man se på hvor utfordringene ligger i selskapet.

  Er det én utfordring? Eller er det flere? Knytter det seg til hvordan man driver eller hvilken dokumentasjon man har tilgjengelig?
 4. Etabler gode arbeidsprosesser.

  Gjør en første gjennomgang og dokumentasjon av de økonomiske aktivitetene opp mot de kriteriene EU har definert i taksonomien.

  Deretter må bærekraftarbeidet integreres i selskapet slik at man fremover løpende skaffer seg oppdatert og relevant dokumentasjon.

Thommessen Sustainability Database

I vår Sustainability Database kan du lese mer om EUs taksonomi og andre regelverk og initiativer innen bærekraft. Her får du en oppdatert oversikt over hva som er relevant innen din sektor, og Thommessen-advokater forklarer hvordan dette kan påvirke din virksomhet. Tjenesten er tilgjengelig for klienter, potensielle klienter og andre samarbeidspartnere. Her kan du lese mer og registrere deg kostnadsfritt.

Taksonomi-vurdering

Vi klargjør betydningen av EUs nye regelverk for din virksomhet. Vi tilbyr forvaltermiljøer, PE-rådgivere og investorer taksonomivurdering av porteføljen, og andre virksomheter hjelp til å tilpasse seg kravene for hva som anses som bærekraftig innenfor sin sektor. Våre advokater er strategiske sparringpartnere og rådgivere til klienter i alle bransjer, og bistår med strategiske beslutninger sett i lys av regelverket.

Kontaktpersoner