ThommessenFlow Finn folk
Fagstoff

Nye regler om innleie fra 1. april – er din virksomhet klar?

Getty Images 1163429625

Den 1. april 2023 trer en rekke regelendringer knyttet til innleie i kraft. Regelendringene fører til at adgangen til innleie fra bemanningsforetak blir vesentlig begrenset. Samtidig skal tilsynet med regelverket og sanksjonering av brudd bli mer omfattende. Her er de mest sentrale regelendringene, og en oppsummering av noen av våre erfaringer etter å ha bistått virksomheter med tilpasning til nytt regelverk.

Innholdet i regelendringene

Adgangen til å leie inn arbeidskraft fra bemanningsforetak blir vesentlig begrenset fra og med 1. april 2023:

  1. Adgangen til å leie inn fra bemanningsforetak ved "arbeid av midlertidig karakter" blir fjernet. I praksis innebærer dette at lovlig innleie fra bemanningsforetak i utgangspunktet bare kan forekomme ved reelle vikariater, og ikke for å avhjelpe arbeidstopper – slik mange har brukt innleie tidligere.
  2. Det innføres en generell treårsregel for innleieforhold. Dette betyr at alle arbeidstakere som har vært innleid sammenhengende i mer enn tre år vil kunne kreve fast ansettelse hos innleier. Dette gjelder også arbeidstakere som har vært innleid til bedriften etter avtale med tillitsvalgte.
  3. Det blir forbudt å leie inn arbeidskraft fra bemanningsforetak til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold.

Innleie fra bemanningsforetak vil likevel kunne være tillat dersom innleien gjelder arbeidstakere med spesialistkompetanse og som skal utføre rådgivnings- og konsulenttjenester i klart avgrensede prosjekt (det såkalte spesialistunntaket). Det gjelder også visse unntak for innleie av helsepersonell. Videre vil innleie, på samme måte som tidligere, tillates dersom virksomheten er bundet av tariffavtale med fagforening med innstillingsrett etter arbeidstvistloven og det er inngått skriftlig avtale om tidsbegrenset innleie med tillitsvalgte i tråd med arbeidsmiljøloven § 14-12 andre ledd.

Overgangsregler – tre måneder på å gjennomføre tilpasninger

Det er vedtatt overgangsregler som innebærer at de nye reglene først gis virkning for inngåtte kontrakter fra og med 1. juli 2023, altså tre måneder etter ikrafttredelsen. Dette omfatter kontrakter hvor det er inngitt bindende tilbud før den 1. april 2023. Det samme gjelder den nye, generelle retten til fast ansettelse etter tre år som innleid, noe som innebærer at innleieforhold som eksisterer ved ikrafttredelsen av reglene vil følge den tidligere tre- eller fireårsregelen frem til 1. juli 2023. For nye avtaler om innleie gjelder ikke overgangsreglene, og det betyr at reglene gjelder fullt ut fra og med 1. april 2023.

Skjerpet tilsyn og konsekvenser ved brudd

Myndighetenes tilsyn med regelverket skjerpes. Arbeidstilsynet har i dag kompetanse til å gi pålegg og treffe de enkeltvedtak som er nødvendig for gjennomføringen av de sentrale reglene om innleie i arbeidsmiljøloven. Fra og med 1. april 2023 blir denne kompetansen utvidet til å også gjelde tilsyn med enkelte forskrifter om innleie gitt i medhold av arbeidsmiljøloven og arbeidsmarkedsloven. Kompetanseutvidelsen innebærer blant annet at Arbeidstilsynet vil få mulighet til å føre tilsyn med forskrift om bemanningsforetak. Denne forskriften oppstiller en melde- og registreringsplikt for bemanningsforetak, jf. forskriften §§ 5 og 6, og det er forbudt å leie inn arbeidskraft fra et bemanningsforetak som ikke er registrert i samsvar med dette.

Siden de nye reglene om innleie fra bemanningsforetak ikke er trådt i kraft ennå er det vanskelig å si noe sikkert om hvordan Arbeidstilsynets tilsynspraksis vil bli. Arbeidstilsynet har for øvrig varslet økt fokus på og tilsyn med innleiereglene.

I lys av at det er fastsatt overgangsregler, forventer vi at Arbeidstilsynet vil ha en viss forståelse for at virksomheter trenger noe tid til å tilpasse seg nye regler. Vi antar at vi i første omgang vil se at Arbeidstilsynet benytter seg av sin påleggskompetanse dersom det avdekkes brudd. Pålegg gjelder fremover i tid og kan for eksempel være at ulovlige innleieforhold må opphøre. I pålegg gis virksomheten en frist for når de må sørge for at avdekkede ulovligheter rettes opp. Det er først i tilfeller der pålegg ikke rettes opp og/eller der Arbeidstilsynet avdekker grove eller gjentatte brudd at Arbeidstilsynet normalt ilegger overtredelsesgebyr eller anmelder forhold som straffbart.

Andre konsekvenser av brudd på innleiereglene er at den innleide arbeidstakeren kan kreve fast ansettelse og erstatning fra innleievirksomheten. Det er særlig verdt å merke seg at den innleide arbeidstakeren vil kunne kreve fast ansettelse i innleievirksomheten dersom vedkommende er leid inn fra et ikke-registrert bemanningsforetak. Fagforeninger kan videre anlegge fastsettelsessøksmål med påstand om at innleiesituasjonen er ulovlig.

Våre vurderinger og anbefalinger

Vi mener at de gjennomgåtte innstrammingene, Arbeidstilsynets kompetanseutvidelse og det økte fokuset på innleie fra bemanningsforetak ellers, tilsier at virksomheter bør være godt i gang med å rette oppmerksomhet mot og tilpasse seg reglene om innleie. Dersom Arbeidstilsynet banker på døra vil en virksomhet mest sannsynlig stille bedre dersom man kan vise til et grundig eller i hvert fall pågående arbeid med tilpasning til nye regler, selv om dette arbeidet ikke skulle være ferdigstilt.

Kartlegging av innleieavtaler

Det siste halve året har vi bistått et bredt utvalg av norske og internasjonale virksomheter med å tilpasse seg regelendringene knyttet til innleie fra bemanningsforetak. Arbeidet har fordret en kartlegging av hvilke innleieavtaler den enkelte virksomheten har inngått, og hvilke avtaler som vil bli ulovlige i henhold til det nye regelverket, og dermed bør termineres eller endres hvis mulig. I arbeidet med å kartlegge hvilke avtaler som er ulovlige, ser vi at virksomheter legger stor vekt på hva bemanningsforetakene selv mener om lovligheten av den enkelte innleieavtalen. Dette har i noen tilfeller ført til at virksomheter feilaktig konkluderer med at innleieavtaler som blir ulovlige etter de nye reglene om innleie fra bemanningsforetak, kan fortsette som normalt. Det er mange virksomheter som ikke har tilstrekkelig bevissthet knyttet til lovens vilkår for å leie inn arbeidskraft fra et bemanningsforetak, og ei heller fra virksomheter som ikke har til formål å drive utleie (såkalte produksjonsbedrifter). Dette kan innebære risiko for pålegg og gebyrer dersom Arbeidstilsynet skulle se inn i virksomhetens avtaler om innleie og lovligheten av disse. I tillegg vil virksomhetene kunne være eksponert for krav om fast ansettelse fra innleide.

Trend – skriftlig avtale med tillitsvalgte

Basert på arbeidet vårt så langt synes det å være en trend blant de virksomhetene som har muligheten til det, at det arbeides med å inngå skriftlig avtale med tillitsvalgte om utvidet bruk av innleie fra bemanningsforetak. For å kunne inngå en slik avtale må to vilkår være oppfylt. For det første må virksomheten være bundet til en tariffavtale som er inngått med en fagforening med innstillingsrett. For det andre må den skriftlige avtalen om utvidet og tidsbegrenset innleie inngås med tillitsvalgte som representerer et flertall av den arbeidstakerkategorien som innleien gjelder. Mange virksomheter har i sitt forberedende arbeid lagt til grunn at flertallet av den arbeidstakerkategorien innleien gjelder på denne bakgrunn må være organisert i fag­forening. Det har imidlertid statsråden vært ute og avkreftet ved at hun i en uttalelse besvart 13. februar 2023 skriver at det "at den tillitsvalgte må representere et flertall av den arbeidstakerkategori innleien gjelder, innebærer ikke et krav om at minst 50 % i samme arbeidstakerkategori må være organisert i en fagforening. Tillitsvalgtbegrepet er i arbeidsmiljøloven er ikke begrenset til å forstås snevert som bare representanter for arbeidstakere som er organisert i tradisjonelle fagforeninger/forbund; det kan også være tale om valgte representanter for arbeidstakere uten organisasjonsmessig tilknytning". Selv om vi er usikre på den rettskildemessige vekten av statsrådens utsagn, legger de fleste virksomheter dette til grunn i mangel av andre føringer i regelverket. Det kan tenkes at en slik tilnærming vil øke graden av interaksjon mellom tillitsvalgte og uorganiserte, og kanskje til og med føre til økt fagorganisering slik regjeringen opprinnelig ønsket da de vedtok reglene.

Spesialistunntaket – en snever unntaksadgang

Vi ser også at mange virksomheter ser hen til det såkalte spesialistunntaket i forskrift om innleie fra bemanningsforetak, og ønsker å basere fremtidig innleie av arbeidskraft på dette grunnlaget. Det som er viktig å huske dersom man legger en slik tilnærming til grunn er at spesialistunntaket er ment å være en snever unntaksadgang, som ikke favner like vidt som det tidligere alternativet om "arbeid av midlertidig karakter". Myndighetene har gitt klart uttrykk for at hensikten med innstrammingene er å øke andelen faste og direkte ansettelser i det norske arbeidslivet. Blant annet derfor mener vi at det er grunn til å være forsiktig med for utstrakt bruk av spesialistunntaket. Vi tror at Arbeidstilsynet vil følge nøye med på etterlevelsen av innleiereglene, og at eventuelle omgåelser av det nye regelverket vil kunne bli slått ned på.

Bruk overgangsperioden til å kartlegge

  • Vurder om det er risiko for at selskapets nåværende bemanningssituasjon og tilknytningsformer bryter med de nye og strengere innleiereglene.
  • Vurder om selskapet har behov for å øke grunnbemanningen eller om det er mulig å benytte andre tilknytningsformer enn innleie fra bemanningsforetak for å sikre fleksibel tilgang på arbeidskraft (typisk ved midlertidige ansettelser, innleie fra produksjonsbedrifter eller utsetting av oppdrag/bemanningsentrepriser).
  • Kartlegg om noen av de innleide fremdeles kan leies inn med grunnlag i unntakene som åpner for innleie i særskilte tilfeller.
  • Selskapet bør vurdere å initiere innledende møter med tillitsvalgte for å forberede drøftinger om mulig avtale om innleie fra bemanningsbransjen dersom det er slik at man er avhengig av innleie for å sikre fleksibel arbeidskraft i bedriften.

Vi bistår daglig virksomheter i tilpasningen til nytt regelverk – kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat hvis din virksomhet trenger bistand!

Kontaktpersoner

Aktuelt