ThommessenFlow Finn folk
Fagstoff

Dette bør du vite i tilknytning til en notering på Euronext Growth

Getty Images 840712450

2021 var nok et rekordår for Euronext Growth - året endte med hele 61 nynoteringer. Under oppsummerer vi de viktigste punktene du bør vite om i tilknytning til en notering på markedsplassen.

Aldri før har det vært flere nykommere på Euronext Growth (tidligere Merkur Market) enn i 2021. Selskapene som noterte seg på Euronext Growth i fjor går inn i en rekke på 145 selskaper som har blitt tatt opp til handel siden markedsplassen ble etablert i januar 2016.

Hvorfor velge Euronext Growth?

Euronext Growth er en effektiv måte for små og mellomstore bedrifter til å skaffe kapital og det er hentet betydelige midler til disse selskapene gjennom de to siste årene. Opptaksprosessens varighet er også vesentlig kortere enn tiden det tar å notere et selskap på Oslo Børs. Den store etterspørselen i markedet samt den raske noteringsprosessen er to av de viktigste årsakene til at Euronext Growth-noteringer har vært i vinden de siste to årene. At et selskap er notert på Euronext Growth gjør i tillegg at prosess ved senere "uplisting" til Euronext Expand eller Oslo Børs normalt er noe enklere. I andre halvdel av 2021 kjølte dette markedet seg ned vesentlig og bare en håndfull noteringer har blitt gjort så langt i 2022.

Merk også at en notering på Euronext Growth behandles skattemessig annerledes enn notering på Euronext Expand eller Oslo Børs, da det er selskapets balanseførte verdier som er det skattemessige beregningsgrunnlaget for selskapsinvestorenes formuesskatt. For selskaper notert på Euronext Expand og Oslo Børs er det markedsverdien.

I tillegg vil det kunne være en forutsetning for enkelte institusjonelle investorer at det gjennomføres Euronext Growth-noteringer for å delta i større emisjoner (såkalte private placements).

Hva kreves for å bli notert på Euronext Growtht?

Euronext Growth er en multilateral handelsfasilitet og derfor kun i begrenset grad underlagt Verdipapirhandellovens regler. Merk likevel at reglene om innsidehandel i Verdipapirhandelloven gjelder fullt ut, noe som bidrar til at Euronext Growth er en markedsplass investorene kan ha tillit til.

Det er ingen krav til total markedsverdi på selskapet, men minste markedsverdi per aksje må være NOK 1 og aksjer til en verdi av minst EUR 2,5 millioner må noteres. Videre kreves det at aksjene i selskapet er spredt blant minimum 30 aksjeeiere, og at minst 15 % av aksjene i selskaper notert på Euronext Growth er tilgjengelige for allmennheten. Normalt ser man selskaper med en markedsverdi på noen hundre millioner og oppover søke seg til Euronext Growth. Det er ikke å anbefale å gå for tidlig på Euronext Growth - selskapet bør ha nådd en viss fase i sin oppbygging og i gjennomføring av en forretningsplan.

I forkant av prosessen må det gjennomføres en finansiell og juridisk due diligence.

Kravene til opptaksdokumentet for selskaper som skal notere seg på Euronext Growth er mindre omfattende enn prospektkravene som gjelder for selskaper som skal notere seg på hovedlisten og det er ikke krav til at Finanstilsynet kontrollere dokumentet, med mindre det gjøres en emisjon rettet mot offentligheten som er underlagt prospektplikt.

Regnskapene til selskaper på Euronext Growth må oppfylle kravene til NGAAP, IFRS eller andre anerkjente regnskapsstandarder. For at et selskap skal kunne tas opp på Euronext Growth kreves i utgangspunktet to års finansiell informasjon, men børsen vil normalt gi unntak dersom det foreligger minst én revidert delårs- eller årsrapport. Selskapets virksomhet trenger imidlertid ikke være fullt igangsatt. Det stilles ikke krav til redegjørelse for corporate governance for selskaper etablert på Euronext Growth, slik som på Euronext Expand eller Oslo Børs.

Opptaksprosessene

Opptaksprosessene for Euronext Growth Oslo bygger på opptaksprosessene ved Oslo Børs' regulerte markeder, men det tar betydelig kortere tid enn å notere seg på Oslo Børs.

Etter regelendringene som trådte i kraft 1. januar 2022 tilbys det nå tre alternative opptaksprosesser:

Ordinær opptaksprosess

I en ordinær opptaksprosess er det forhåndssfastsatte frister for sentrale steg i prosessen. En ordinær opptaksprosess kan gjennomføres på 15 handelsdager.

 • De formelle forberedelsene til notering bør starte minst én til to måneder før notering (men planleggingen begynner tidligere).
 • Femten dager før notering skal selskapet levere søknadsskjema og opptaksdokument.
 • Tretten dager før notering skal selskapet avholde et introduksjonsmøte og eventuelt delta på et introduksjonskurs avholdt av børsen.
 • Tre dager før notering skal endelig versjon av opptaksdokumentet leveres.

Fleksibel prosess

Oslo Børs tilbyr også en fleksibel prosess der tidspunkt for behandlingen av søknaden i Oslo Børs' opptaksmøte tilpasses det enkelte prosjekt. En fleksibel prosess inneholder de samme elementene som en ordinær opptaksprosess. Normalt tidsløp i en fleksibel prosess tilsvarer dermed en ordinær opptaksprosess på 15 handelsdager.

Fast track-prosess

For særskilt godt forberedte opptakssaker tilbyr Oslo Børs en raskere og/eller mer tilpasset gjennomføring av de deler av prosessen som involvere Oslo Børs. I en fast track-prosess kan Oslo Børs' saksbehandlingstid reduseres til 9 handelsdager. Fast track-prosess tilbys utstedere som anmoder om dette, forutsatt at Oslo Børs finner utstederen og det aktuelle prosjektet egnet for slik opptaksprosess.

Foreslåtte endringer

Nåværende regelverk for Euronext Growth trådte i kraft 30. november 2020. Det har i den etterfølgende perioden blitt gjennomført et betydelig antall opptaksprosesser. Basert på dette har Oslo Børs gjort seg erfaringer med regelverket og hvor det er hensiktsmessig å gjøre endringer. Basert på en slik gjennomgang har det nylig blitt foreslått ytterligere endringer:

 • En tydeligere rolledefinisjon for Euronext Growth Advisor
 • Krav om en uavhengig due diligence av usteder
 • Oppdaterte nye vilkår for å bli Euronext Growth Advisor
 • Reglene om Euronext Growth Advisors uavhengighet utvides
 • Mer detaljerte krav til informasjonsdokumentet
 • Muligheten for midlertidig opptak til handel av nye aksjeklasser slettes

Hvordan kan Thommessen hjelpe?

Thommessen har bransjeledende erfaring med å bistå selskaper med å notere seg på Euronext Growth. Kahoot, Offshore Heavy Transport, Exact Therapeutics, Ice Fish Farm, Zaptec, TECO 2030 og Meltwater er alle eksempler på selskaper Thommessen har bistått med å notere seg på Euronext Growth. I 2020 og 2021 var Thommessen med på en stor andel av alle Euronext Growth-noteringene, noe som gir en god forståelse for gjeldende markedspraksis. Betydelig erfaring, kombinert med et av landets sterkeste fagmiljø innenfor M&A og kapitalmarkeder, gjør oss til gode rådgivere for selskaper som ønsker å bli notert på Euronext Growth. I intense og krevende prosesser er det viktig å velge en rådgiver med erfaring i hvordan meglerhusene, Oslo Børs og markedet tenker omkring Euronext Growth-noteringer.

Hva er Euronext Growth?

Euronext Growth åpnet i 2016 og er en markedsplass for notering og elektronisk handel av aksjer og egenkapitalbevis. Euronext Growth er et tilbud til mindre og mellomstore selskaper som ønsker enklere tilgang til kapitalmarkedet. Opptakskravene er mindre omfattende enn på Oslo Børs. Markedsplassen er også åpen for selskaper som ikke er allmennaksjeselskaper, og for store selskaper som ikke oppfyller kravene eller ønsker full notering på regulert marked. Euronext Growth het tidligere Merkur Market, men skiftet navn i forbindelse med at Oslo Børs i november 2020 la om til det nye handelssystemet Optiq.

 • Kilde: Oslo Børs

Kontaktpersoner