ThommessenFlow Finn folk
Fagstoff

Endringer i reglene om grensekontroll av varer som krenker immaterialrettigheter

Getty Images 1142724418

Stortinget har vedtatt endringer i varemerkeloven og tolloven blant annet for å effektivisere og forenkle tollmyndighetens kontroll med varer som krenker immaterialrettigheter. Endringene som effektiviserer grensekontrollen trer i kraft 1. juli i år og medfører at de norske reglene vil bli like reglene i Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 608/2013 om tollmyndighetenes håndheving av immaterialrettigheter.

Styrking av rettighetshavernes rettsstilling

Inngrep i immaterialrettigheter er et stort og økende problem, som stadig blir vanskeligere å avdekke. En OECD-rapport fra 2019 viser at nesten syv prosent av produktene som importeres til EU er varemerkeforfalskninger eller piratkopier, og at handel med falske varer utgjør 3,3 prosent av verdenshandelen. Endringene i reglene om grensekontroll skal bringe det norske regelverket på linje med reglene i EU om tollmyndighetenes håndheving av immaterialrettigheter, hvor hovedformålet er å gjøre det enklere og rimeligere for bedrifter å beskytte sine produkter mot inngrep.

Videre utvider endringene tollmyndighetenes kompetanse, i form av å kunne beslutte både tilbakehold og ødeleggelse av importerte kopivarer ved forenklede fremgangsmåter. Endringene vil samtidig bedre informasjonsflyten mellom rettighetshaveren og tollmyndighetene.

Nedenfor vil vi gjennomgå de viktigste endringene.

Bistand fra tollmyndighetene med tilbakehold av varer

Det innføres et nytt system der tollmyndigheten etter søknad fra rettighetshaveren selv kan fatte vedtak om at de skal bistå med tilbakeholdelse av varer som mistenkes å krenke immaterialrettigheter eller visse rettigheter etter markedsføringsloven. Dette vil blant annet omfatte kopivarer eller forfalskede produkter.

Søknad om bistand skal leveres elektronisk til Tolletaten, og skal inneholde følgende informasjon:

  • Navn og adresse til søkeren og søkerens fullmektig.
  • En liste over og dokumentasjon for de immaterialrettigheter søknaden gjelder.
  • Opplysninger som gjør det mulig å identifisere autentiske varer.
  • Opplysninger som gjør det mulig å identifisere varer som utgjør inngrep. Dette gjelder bare i den utstrekning det er kjent for søkeren.
  • En erklæring om at søkeren påtar seg ansvaret for kostnader tollmyndighetene påføres i forbindelse med lagring, undersøkelse og ødeleggelse mv. av tilbakeholdte varer.
  • Dersom søkeren ønsker anvendelse av fremgangsmåten for ødeleggelse av småforsendelser, skal det opplyses om dette.

På bakgrunn av denne informasjonen kan tollmyndighetene fatte vedtak om bistand. Vedtaket skal angi hvilke immaterialrettigheter det dreier seg om, hvilke varer tollmyndighetene skal holde tilbake og hvor lenge tollmyndighetene skal søke å avdekke slike varer. Tidsperioden for hvor lenge tollmyndighetene skal bistå skal ikke overstige ett år. Men denne perioden kan forlenges et ubegrenset antall ganger.

Etter at vedtak er fattet skal tollmyndighetene søke etter varer som mistenkes å utgjøre inngrep og holde disse tilbake i tollen og eventuelt sørge for ødeleggelse av disse, se avsnitt om dette nedenfor.

Det nye systemet vil eksistere parallelt med ordningen som gjelder i dag, der rettighetshaveren må gå til domstolene og få en stående midlertidig forføyning om tilbakeholdelse.

Det nye systemet vil kunne forenkle prosessen vesentlig og øke effektiviteten. Det vil også medføre lavere kostnader for rettighetshaverne som blir utsatt for inngrep. Det vil derfor være gunstig å erstatte midlertidige forføyninger med vedtak om bistand fra tollmyndighetene, ikke minst fordi fremgangsmåten for ødeleggelse av varer som utgjør inngrep er enklere når det foreligger slikt vedtak.

Forenklet fremgangsmåte for ødeleggelse av varer

Frem til i dag har en rettighetshaver vært avhengig av at importøren samtykker til destruksjon for at ødeleggelse av kopivarer kan gjennomføres. Alternativt har rettighetshaveren måtte bringe saken inn for domstolene for å oppnå fortsatt tilbakehold og få dom for ødeleggelse. Særlig ved innførsel av små varepartier, er en slik fremgangsmåte uforholdsmessig tidkrevende og dyr.

Med endringene blir det innført en forenklet og effektivisert fremgangsmåte for ødeleggelse av varer, hvor ødeleggelse kan gjennomføres dersom følgende forhold er tilstede:

  • Det foreligger et vedtak om bistand til tilbakehold fra tollmyndighetene, se punktet ovenfor.
  • Rettighetshaveren er varslet, og har innen 10 virkedager fra varselet ble gitt, bekreftet at det foreligger inngrep og samtykket til ødeleggelse av varene.
  • Mottakeren av varen er varslet og ikke innen 10 virkedager har motsatt seg ødeleggelse av varene.

Dersom mottakeren motsetter seg ødeleggelsen skal tollmyndighetene varsle rettighetshaveren. Rettighetshaveren må deretter reise rettssak om inngrep innen 10 virkedager fra varselet ble gitt for å unngå frigivelse av de importerte varene.

Med lovendringen innføres også nye regler om forenklet fremgangsmåte for ødeleggelse av småforsendelser. Vilkårene for ødeleggelse er de samme som ved den generelle fremgangsmåten som er beskrevet i punktlisten ovenfor. Det er imidlertid ikke nødvendig å varsle rettighetshaveren dersom vedkommende i søknaden om bistand fra tollmyndighetene har bedt om at den forenklede fremgangsmåten for ødeleggelse av småforsendelser skal brukes. I tillegg må varene ikke være lett bedervelige. Med dette menes varer som tollmyndighetene vurderer vil bli ødelagt om de oppbevares i inntil 20 dager fra den dagen tollmyndighetene holdt tilbake varene, slik som matvarer og lignende. Lett bedervelige varer er unntatt fra fremgangsmåten, fordi det ikke anses hensiktsmessig å bruke ressurser på tilbakehold av slike varer. Småforsendelser er definert som post- eller kurérforsendelser som inneholder fem eller færre enheter eller en bruttovekt på mindre enn tre kilo. Den forenklede fremgangsmåten for ødeleggelse av småforsendelser gjelder ikke ved alle immaterialrettsinngrep, men kun ved inngrep i varemerke, design, rett til en geografisk betegnelse beskyttet i forskrift etter matloven og inngrep i opphavsrett eller nærstående rettigheter etter åndsverkloven.

Strengere regler for privatimport

Den klare hovedregelen er at håndhevelse av immaterialrettigheter bare kan gjøres gjeldende overfor aktører som opptrer i næringsvirksomhet, og ikke ved privat bruk. Det medfører at inngrepssanksjoner, slik som tilbakehold og destruksjon, ikke kan anvendes hvis varene er importert til privat bruk.

I lys av det økende omfanget av internetthandel, er det imidlertid et økende problem at private importerer kopivarer som er kjøpt fra en næringsdrivende i et tredjeland. For en rettighetshaver kan det være vanskelig å gripe inn overfor denne type selgere.

Med endringene i tolloven vil varer som er importert av private kunne holdes tilbake og destrueres. Forutsetningen er at avsenderen opptrer i næringsvirksomhet, og varen eller dens forpakning, merking mv. som sådan er utformet på en måte som innebærer inngrep i en immaterialrettighet. Norsk rett vil følgelig bringes i samsvar med reglene i EU som følge av EU-domstolens dom i sak C-98/13 Rolex.

Les endringsloven her.

Kontaktpersoner