ThommessenFlow Finn folk
Fagstoff

Oppdretternes anke i trafikklyssaken er forkastet av Gulating lagmannsrett

Merder

Thommessens sjømat-team konstaterer at kunnskapsgrunnlaget som det røde lyset i PO4 bygger på fortsatt står uprøvd av domstolen, og at dommen savner rettslig forankring.

Dommen kan lastes ned her.

Under finner du et utdrag av dommens mest sentrale elementer:

  • Gulating lagmannsrett viser til at hovedregelen er at domstolen kan foreta en full rettslig overprøving av nedjusteringsvedtaket. Allikevel står lagmannsretten tilbake for full rettslig overprøving. Rettens begrunnelse er den "faglige karakteren" (ikke rettslige karakteren) av de vurderingene som skal gjøres etter akl. § 9 tredje ledd med tilhørende forskrifter. Dette er spesielt fordi hverken lovforarbeider eller Stortingets behandling støtter at vurderingen som skal foretas i sin helhet var overlatt til Nærings- og fiskeridepartementets frie skjønn. Det kan her minnes om at et av hovedargumentene for å velge forskrift fremfor enkeltvedtak som vedtaksform, etter trafikklyssystemet, nettopp var at oppdretterne hadde fri adgang til å få prøvd vedtaket for domstolen.
  • Gulating lagmannsrett er ikke enig med oppdretterne om at det må innfortolkes et "kausualitetskrav" i akl. § 9 tredje ledd (ordlyden "nødvendig"). Med andre ord mener retten at oppdretterne skal svare for miljøtilstanden i produksjonsområdet etter miljøindikatoren (lus), uavhengig av om den uakseptable miljøtilstanden er forårsaket av oppdretterne eller ikke.
  • Gulating lagmannsrett har ikke behandlet problemet med manglende "observasjoner", dekningsgrad internt i produksjonsområdet og treffsikkerhet for de ulike regionene i PO4.
  • Retten legger videre til grunn at sprik i luseforekomst mellom 2018 og 2019 ikke skyldes naturlige variasjoner (salinitet, temperatur osv.).
  • Gulating lagmannsrett legger videre til grunn at det er uproblematisk at myndighetene vurderer mindre inngripende tiltak som alternativ – etter det inngripende tiltaket er besluttet (nedjustering).
  • Gulating lagmannsretts vurdering av Grunnloven § 97 er på sitt beste mangelfull. Det kan særlig pekes på at retten ikke tar i betraktning oppdatert praksis fra Høyesterett.
  • Lagmannsretten konstaterer videre at Den europeiske menneskerettighetskonvensjon første tilleggsprotokoll, artikkel 1, ikke kommer til anvendelse i trafikklyssaken – i strid med gjeldende rett.


Kontaktpersoner