ThommessenFlow Finn folk
Fagstoff

Dette bør du vite i tilknytning til en notering på Merkur Market

Getty Images 840712450

Ikke siden 2007 har det vært en større tilstrømning av nykommere på børsen enn det har vært i 2020 så langt. Hele 25 av de totalt 28 nykommerne er selskaper som har notert seg på Merkur Market.

Aldri før har det vært flere nykommere på Merkur Market enn i 2020. Selskapene som har notert seg på Merkur i år går inn i en rekke på 60 selskaper som har blitt tatt opp til handel siden markedsplassen ble etablert i januar 2016. Per dags dato er 47 selskaper notert på Merkur.

Hvorfor velge Merkur Market?

Merkur er en effektiv måte for små og mellomstore bedrifter til å skaffe kapital. Ifølge Oslo Børs har selskapene på Merkur hentet 15,7 milliarder kroner gjennom aksjeemisjoner siden 2016. Opptaksprosessens varighet er også betydelig kortere enn tiden det tar å notere et selskap på Oslo Børs. Den store etterspørselen i markedet samt den raske noteringsprosessen er nok de to viktigste årsakene til at Merkur-noteringer er i vinden. At et selskap er notert på Merkur gjør i tillegg at prosess ved senere "uplisting" til Oslo Axess eller Oslo Børs normalt er noe enklere.

Merk også at en notering på Merkur behandles skattemessig annerledes enn notering på Oslo Axess eller Oslo Børs, da det er selskapets balanseførte verdier som er det skattemessige beregningsgrunnlaget for selskapsinvestorenes formuesskatt. For selskaper notert på Oslo Axess og Oslo Børs er det markedsverdien.

I tillegg vil det kunne være en forutsetning for enkelte institusjonelle investorer at det gjennomføres Merkur-noteringer for å delta i større emisjoner (såkalte private placements).

Hva kreves for å bli notert på Merkur Market?

Merkur er en multilateral handelsfasilitet og derfor kun i begrenset grad underlagt Verdipapirhandellovens regler. Merk likevel at reglene om innsidehandel i Verdipapirhandelloven gjelder fullt ut, noe som bidrar til at Merkur er en markedsplass investorene kan ha tillit til.

Det er ingen krav til total markedsverdi på selskapet, men minste markedsverdi per aksje må være NOK 1. Videre kreves det at aksjene i selskapet er spredt blant minimum 30 aksjeeiere, og at minst 15 % av aksjene i selskaper notert på Merkur er tilgjengelige for allmennheten. Normalt ser man selskaper med en markedsverdi på noen hundre millioner og oppover søke seg til Merkur. Det er ikke å anbefale å gå for tidlig på Merkur - selskapet bør ha nådd en viss fase i sin oppbygging og i gjennomføring av en forretningsplan.

I forkant av prosessen må det gjennomføres en finansiell og juridisk due diligence, men om ønskelig kan den gjøres av selskapets egen rådgivere.

Kravene til opptaksdokumentet for selskaper som skal notere seg på Merkur er mindre omfattende enn prospektkravene som gjelder for selskaper som skal notere seg på hovedlisten og det er ikke krav til at Finanstilsynet kontrollere dokumentet, med mindre det gjøres en emisjon rettet mot offentligheten som er underlagt prospektplikt.

Regnskapene til selskaper på Merkur må oppfylle kravene til NGAAP, IFRS eller andre anerkjente regnskapsstandarder. For at et selskap skal kunne tas opp på Merkur kreves det minst én revidert delårs- eller årsrapport. Selskapets virksomhet trenger imidlertid ikke være fullt igangsatt. Det stilles ikke krav til redegjørelse for corporate governance for selskaper etablert på Merkur, slik som på Axess eller Oslo Børs.

Rask opptaksprosess

Å bli notert på Merkur tar betydelig kortere tid enn å notere seg på Oslo Børs.

  • De formelle forberedelsene til notering bør starte minst to til fire uker før notering (men planleggingen begynner tidligere).
  • Ti dager før notering skal selskapet levere søknadsskjema og opptaksdokument.
  • Åtte dager før notering skal selskapet avholde et introduksjonsmøte og eventuelt delta på et introduksjonskurs avholdt av børsen.
  • Tre dager før notering skal endelig versjon av opptaksdokumentet leveres.

Hvordan kan Thommessen hjelpe?

Thommessen har bransjeledende erfaring med å bistå selskaper med å notere seg på Merkur Market. Kahoot, Offshore Heavy Transport, Exact Therapeutics, Ice Fish Farm, Zaptec, TECO 2030 og Play Magnus er alle eksempler på selskaper Thommessen nylig har bistått med å notere seg på Merkur. I år har Thommessen vært med på omtrent halvparten av alle Merkur-noteringene, noe som gir en god forståelse for gjeldende markedspraksis. Betydelig erfaring, kombinert med et av landets sterkeste fagmiljø innenfor M&A og kapitalmarkeder, gjør oss til gode rådgivere for selskaper som ønsker å bli notert på Merkur Market. I intense og krevende prosesser er det viktig å velge en rådgiver med erfaring i hvordan meglerhusene, Oslo Børs og markedet tenker omkring Merkur-noteringer.

Hva er Merkur Market?

Merkur Market åpnet i 2016 og er en markedsplass for notering og elektronisk handel av aksjer og egenkapitalbevis. Merkur Market et tilbud til mindre og mellomstore selskaper som ønsker enklere tilgang til kapitalmarkedet. Opptakskravene er mindre omfattende enn på Oslo Børs. Markedsplassen er også åpen for selskaper som ikke er allmennaksjeselskaper, og for store selskaper som ikke oppfyller kravene eller ønsker full notering på regulert marked. I forbindelse med at Oslo Børs 9. november legger om til det nye handelssystemet Optiq vil Merkur Market skifte navn til Euronext Growth.

  • Kilde: Oslo Børs

Kontaktpersoner