ThommessenFlow Finn folk
Fagstoff

Karbonfangst og -lagring: - Helt essensielt for å nå målene i Parisavtalen

GETTYIMAGES 167231386

Det er en klar økende interesse fra virksomheter som ønsker å ta imot og lagre CO2 permanent. Hvorfor er karbonfangst og -lagring viktig for fremtiden, og hvordan skal vi lykkes med det?

Når vi ser fremover mot en mer bærekraftig fremtid og en effektiv bekjempelse av klimaendringer, blir det stadig tydeligere at vi må ta i bruk alle tilgjengelige verktøy for å redusere utslippene av klimagasser. Blant disse verktøyene spiller karbonfangst og -lagring (CCS) en avgjørende rolle. CCS muliggjør fangst, transport og permanent lagring av CO2-utslipp fra industrielle kilder i skala, og har potensialet til å være et viktig verktøy i kampen mot klimaendringene.

Karbonfangst og -lagring er også et av tiltakene som FNs klimapanel anbefaler for å begrense den globale oppvarmingen. Ifølge det internasjonale energibyrået IEA, må 1,2 milliarder tonn CO2 lagres hvert år dersom vi skal klare Net Zero innen 2050.

- Karbonfangst og -lagring er en essensiell del av det å greie å møte Parisavtalens temperaturmål. Jeg tror ikke vi ligger an til å greie det på noen annen måte enn å ta i bruk CCS, sier partner June Snemyr.

Proof of concept

Skal vi lykkes med CCS i Norge er det essensielt at teknologien fungerer og kostnadene reduseres, både på fangst- og lagersiden mener June.

- På kort sikt er det utrolig viktig å få til et "proof of concept", altså beviser på at CCS fungerer godt i praksis, at fangstprosjektet kan drives på en trygg og effektiv måte, og ikke minst at CO2 lagres trygt.

Videre legger hun til:

- På lengre sikt blir det viktig å sørge for kostnadsreduksjoner, slik at dette kan bli en løsning for de sektorene det er aktuelt for, eksempelvis tungindustri.

Tilgang på areal

Fra et norsk perspektiv er det en klar økende interesse fra virksomheter som ønsker å ta imot og lagre CO2 permanent, og regjeringen har ytret et tydelig ønske om å tilby lagringsarealer til virksomheter som leverer gode prosjekter for kommersiell lagring av CO2 .

- Lagringsareal er en av de større utfordringene knyttet til CCS per i dag. Hvis man ser for seg karbonfangst og -lagring i stor skala, blir det etter hvert etterspørsel på store lagringsarealer. Det kan etter hvert føre til arealkonflikter, slik man har sett innen energiområdet forøvrig, sier hun.

June peker på at Frankrike nylig har lansert muligheten for å lagre CO2 onshore.

- Det blir spennende å følge den utviklingen, og å se hvorvidt det er noe som samfunnet aksepterer, fastslår hun.

CCS i Norge

June forteller at hun ser en tydelig utvikling på CCS-området i Norge – en mulighet som nesten var avskrevet bare for få år siden på grunn av høye kostnader.

- I dag ser vi at store systemer inngår avtaler og realiserer prosjekter innen karbonfangst. Det viser at det er store bevegelser på området, samt vilje til å gjøre de store investeringene som trengs for å komme i gang, forteller hun.

Thommessen bistår klienter innen CCS på tvers av flere fagområder. Store utviklingsprosjekter krever typisk spesialistkompetanse innen fagområder som regulatorisk, kontrakt, arbeidsrett, finansiering, konkurranserett, skatt og avgift, samt entreprise.

- Per i dag arbeider vi i stor grad med løpende rådgivning. CO2-lagring er til dels et detaljregulert område der aktørene driver basert på konsesjoner. Samtidig er regelverket heller ikke ferdig utviklet, noe som krever både aktiv oppfølging og nytekning. Foreløpig er man i den første fasen der konsesjonene tildeles og prosjektene modnes, sier June.

Hun tror imidlertid at vi også vil se transaksjoner knyttet til konsesjonene noen år frem i tid,

- Vi er foreløpig tidlig i syklusen, men det er et svært spennende område å følge med på, avslutter June.

Møt oss på Arendalsuka

Hva skal til for å realisere fremtidens løsninger innen hydrogen, solkraft og CCS? Hvert år siden 2023 har Arendalsuka samlet aktører fra politikk og samfunns- og næringslivet for debatt. Når Arendalsuka går av stabelen 14. august i år, har Thommessen fire eventer på programmet.

Les mer om Thommessens eventer under Arendalsuka her.

Kontaktperson

Aktuelt