Arbeidserfaring

  • 2016–
    Advokatfullmektig, Oslokontoret, Thommessen

Utdanning

  • 2009–2015
    Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo