Arbeidserfaring

  • 2017
    Advokatfullmektig, Oslokontoret, Thommessen

Utdanning

  • 2016–2017
    LLM, Bond University
  • 2012–2017
    Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen