ThommessenFlow Finn folk
Fagstoff

Trafikklyssystemet i havbruk 2022-2024

Merder

Norske oppdrettere har i flere måneder ventet på at Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) skal treffe vedtak om kapasitetsjustering for kommende toårsperiode. Beslutningen er nå tatt.

NFDs vedtak 7. juni 2022 innebærer følgende:

 • PO 1, 6 og 8-13 er vurdert som grønt og får muligheten til å erverve ytterligere produksjonskapasitet.
 • PO 2, 5 og 7 har fått gult lys og vil ikke få endret produksjonskapasiteten.
 • PO 3 og 4 har fått rødt lys som innebærer at oppdretterne pålegges å redusere produksjonskapasiteten om seks måneder, med seks prosent.

En samlet oversikt over inneværende og kommende trafikklys i samtlige produksjonsområder (PO) finner du nederst i artikkelen.

Hva er trafikklyssystemet?

Trafikklyssystemet er et statlig styringsverktøy for forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett. Produksjonskapasiteten til aktørene er knyttet til akvakultur­tillatelser. "Akvakulturtillatelse" er en samlebetegnelse for selskapstillatelse og lokalitetstillatelse, begge avgrenset med en "maksimalt tillatt biomasse" (MTB). Ved innføringen av trafikklyssystemet ble norskekysten delt inn i 13 produksjonsområder, og hver selskapstillatelse ble innplassert i ett produksjons­område. Lokalitetstillatelsene er geografisk avgrenset og behøvde derfor ingen slik plassering.

Hvert år vurderes akvakulturnæringens påvirkning på miljøet, i det enkelte produksjonsområde. Basert på utfallet av vurderingene gjennomføres kapasitets­justering annen hvert år. Ved grønt lys kan havbruks­­virksomhetene i området gis tilbud om vekst i selskaps-MTB. Ved gult lys kan myndighetene avstå fra kapasitetsjustering. Ved rødt lys har myndighetene, på nærmere vilkår, adgang til å vedta nedregulering av selskaps-MTB med seks prosent.

Havbruksnæringens påvirkning på miljøet skal måles ut fra såkalte "miljøindikatorer". Pr i dag er dødelighet hos villfisk som følge av lakselus eneste miljøindikator, jf. produksjonsområdeforskriften (FOR-2017-01-16-61) § 8. Påvirkningen av lakselus på utvandrende laksesmolt estimeres ved modelleringer og felt­observasjoner. En oppnevnt ekspertgruppe vurderer inn­hentet informasjon og avgir årlig en rapport til en styringsgruppe. Styringsgruppen gir råd til NFD som har ansvar for å treffe de konkrete kapasitetsjusterings­vedtakene for hvert produksjonsområde.

Reguleringer i oppdrettsnæringen, av hensyn til miljøet, har frem til innføringen av Trafikklys­systemet alltid skjedd på "driftsnivå", altså gjennom inngrep i lokalitetstillatelser. Trafikklyssystemet åpner for første gang for inngrep i oppdretternes selskapstillatelser som i prinsipp gir en evigvarende, beskyttet rett til produksjon. Selskapstillatelsen har vært et fast fundament for oppdretterne siden eierskapsbegrensningene ble avviklet – i motsetning til en lokalitetstillatelse som er geografisk avgrenset og knyttet til driftsregelverket. Selskaps­tillatelsens karakter som formues­objekt, er en sentral årsak til akvakulturtillatelsens samlede verdi. Den nye inngrepshjemmelen i trafikklyssystemet, som ble vedtatt i 2019, kommer i tillegg til det omfattende regelverk som ivaretar miljøhensyn på driftsnivå, herunder Mattilsynet adgang til å nedjustere MTB på den enkelte lokalitet dersom en bedrift ikke overholder forskriftsmessige driftskrav eller gjeldende lusegrenser. Trafikklyssystemet gir grunnlag for inngrep selv om oppdretterne overholder alle fastsatte regler.

Forrige kapasitetsjustering ble besluttet i februar 2020, med virkning fra august 2020. Den gang var det PO4 og PO5 som ble nedjustert. Samtlige oppdrettere i PO4, representert ved Thommessen, tok ut søksmål mot staten ved NFD. Ankeforhandlingene i Gulating lagmannsrett ble avsluttet 17. februar 2022. Under ankesaken påpekte oppdretterne fundamentale mangler og alvorlige feil ved forrige nedreguleringsvedtak. NFD har nå truffet en ny kapasitetsjusteringsbeslutning tilsynelatende uten å ta i betraktning det som kom frem under ankeforhandlingen.

Nærmere om trafikklyset 2022

Som nevnt avlegger ekspertgruppen årlig en rapport som evaluerer lakselusepåvirkningen, og hver lyssetting bygger på ekspertgruppens rapporter to foregående år. Lyssettingen i 2022 bygger dermed på ekspert­gruppens rapporter for 2020 og 2021.

Rapporten for 2020 anga følgende lakselusindusert dødelighet for utvandrende vill laksesmolt:

 • P02 og P03: Mest sannsynlig over 30 prosent (høy påvirkning)
 • P04 og P07: Mest sannsynlig mellom 10 og 30 prosent (moderat påvirkning)
 • Øvrige produksjonsområder: Mest sannsynlig under 10 prosent (lav påvirkning)

Rapporten for 2021 anga følgende lakselusindusert dødelighet for utvandrende vill laksesmolt:

 • P03 og P04: Mest sannsynlig over 30 prosent (høy påvirkning)
 • P05 og P07: Mest sannsynlig mellom 10 og 30 prosent (moderat påvirkning)
 • Øvrige produksjonsområder: Under 10 prosent (lav påvirkning)

Styringsgruppens råd, avgitt i slutten av 2021, bygget på ekspertgruppens rapporter 2020 og 2021, med følgende resultat: PO3 og PO4 vurderes til å ha høy miljøpåvirkning, riktignok med svært stor usikkerhet i PO4. I PO5 og PO7 vurderes miljøpåvirkningen som moderat og i de øvrige PO som lav.

Når NFD 7. juni 2022 har vedtatt trafikklys for neste periode er det slående at vurderingen gjennom­gående faller ut mest mulig negativt for oppdrettene. Den eneste tilgjengelige begrunnelsen i øyeblikket følger av NFDs pressemelding. Denne er like lite overbevisende som etterprøvbar. Behovet er nok en gang til stede for å gå departementets vurdering etter i sømmene.

Øvrige forhold og utfordringer

Trafikklyssystemet var ikke ment å virke i et vakuum. Lovgiver understreket at samfunnsøkonomiske vurderinger også hadde en plass. Som ved annen myndighetsutøvelse må det vurderes om en inngreps­hjemmel skal benyttes selv om vilkårene for så vidt anses oppfylt.

Vedtakene om rødt lys som medfører nedbygging av produksjon, og om gult lys som hindrer videre vekst, må ses i sammenheng med rammebetingelsene for havbruksnæringen som produserer trygg og viktig mat til verdens befolkning. Det er i denne sammenheng ikke et poeng at lakse- og ørretprisene midlertidig ligger på et rekordhøyt nivå. Utfordringene står i kø:

 • Koronapandemien førte umiddelbart til transporthindringer, endrede omsetningskanaler og endret forbruksmønster. Det knytter seg usikkerhet til hvilke varige endringer vi står overfor.
 • Mange oppdrettere har i 2021 opplevd en vesentlig økning i produksjonskostnadene, av sammen­satte årsaker som i stor grad ligger utenfor oppdretternes kontroll.
 • Den skjerpede formuesskatten for ikke-børsnoterte selskaper gir skjevfordeling mellom norske og utenlandske eiere. De mindre virksomhetene rammes relativt sett hardest.
 • Krigen i Ukraina har skapt uro i blant annet i energimarkedet og kornmarkedet, som begge har stor betydning for leveringssikkerheten og kostnadsbildet til havbruksaktørene.

Det finnes ingen spor av at NFD har hensyntatt disse faktorene samtidig som det vedtas frys eller nedbygging av produksjonskapasitet.

Se hele oversikten over trafikklys for inneværende og kommende periode i denne tabellen.

Kontaktpersoner