ThommessenFlow Finn folk
Fagstoff

Streik – viktige forhold som arbeidsgiver må være kjent med

Getty Images 1183367833

Streiken som ble iverksatt i går rammer mange virksomheter. Her er våre råd til arbeidsgivere som er rammet av streik.

Forhold i egen bedrift

Streik rammer de ansatte som det er varslet plassfratredelse for. Øvrige arbeidstakere, både de som er organisert men ikke tatt ut i streik, organiserte i andre forbund eller uorganiserte skal fortsette arbeidet som normalt. Det samme gjelder innleide, oppdragstakere og andre tjenesteleverandører. De har som hovedregel plikt til å levere sine tjenester selv om det er varslet streik i bedriften.

Dersom bedriften ikke kan sysselsette de ikke-streikende, for eksempel fordi et arbeid må stanses som følge av streiken, vil det være adgang til å permittere arbeidstakere som ikke er i streik. Normalt bør det gis betinget permitteringsvarsel til arbeidstakere som kan bli permittert.

Det er viktig å være klar over at det kan være streikebryteri dersom ikke-streikende overtar arbeidet til de streikende. Det betyr at det ikke er fritt frem å pålegge de som ikke streiker oppgaver som de streikende hadde. Det vil likevel være konkrete vurderinger som må gjøres. I en rekke tilfeller må de som ikke streiker akseptere at det blir mer arbeid. Arbeidsoppgaver som utføres av flere må kunne videreføres av de gjenværende, selv om en er tatt ut i streik. Arbeidsgiver vil også i stor utstrekning kunne omdisponere ansatte for å fylle huller i turnusen som følge av streiken. Det er viktig å gjøre grundige vurdering og søke råd om hvordan virksomheten kan innrette seg innenfor rammene av det som er tillatt.

Kunder og leverandører

Det er viktig å umiddelbart starte arbeidet med å informere leverandører og kunder om eventuelle konsekvenser av streiken. Videre er det viktig å klarlegge kontraktsforhold. Landsomfattende streik vil i mange avtaler være å anse som force majeure, og kontraktsparter må i så fall varsles om dette.

Virksomheter som ikke er tatt ut i streik vil ikke være forpliktet til å støtte opp om streiken, og vil i egen interesse kunne finne andre leverandører eller selge varer/tjenester til andre kunder. Det innebærer for eksempel at en bedrift som ikke kan få levert varer fra en streikerammet bedrift i egen interesse vil kunne kjøpe samme type vare fra en annen, ikke streikerammet bedrift. Dette vil ikke være streikebryteri.

Ta kontakt med oss

Våre arbeidsrettsadvokater bistår mange arbeidsgivere og andre berørte med å håndtere konsekvensene av streiken. Kontakt oss gjerne dersom du trenger slik bistand.

Kontaktpersoner